Hotade växter och djur

Flugblomster i närbild.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelserna tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram, och Naturvårdsverket står för den nationella samordningen. Länsstyrelserna utför dock större del av arbetet, både med att ta fram åtgärdsprogrammen och att genomföra olika skyddsåtgärder och skötselinsatser.

Om du har sett en hotad art är det mycket värdefullt om du kan rapportera din observation till Artportalen som är rapportsystemet för Sveriges alla arter.