Hotade växter och djur 

Flugblomster i närbild.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Naturvårdsverket har mer information om fridlysta växter och djur.

 

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram, och Naturvårdsverket står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder. Läs mer om Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.Om du har sett en hotad art är det mycket värdefullt om du kan rapportera din observation till Artportalen, rapportsystemet för Sveriges alla arter. Läs mer om Artportalen här.

Nyheter

Kontakta oss

Tommy Ek
Gruppsamordnare arter och landskap
Naturvårdsenheten
Tommy punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se¤Tommy punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235383
070-6996343

Utdöda flugor återfunna!

 Läs mer här!