Östergötland - eklänet

Många århundraden av brukande och generationer av markägare har format de eklandskap och jätteträd vi ser idag. Natur- och kulturvärdena i Östergötlands eklandskap är av både nationellt och internationellt hög klass. Ekmiljöerna har också stora rekreationsvärden. Länets ekmiljöer är för många en symbol för kvalitèerna i Östergötlands odlingslandskap.

Solberga ekhagar i Mjölby. Foto: Jens Johannesson

​​​​​​​​​ 

Ekens biologiska mångfald

Beskrivningar av länets eklandskap

Länsstyrelsen har genomfört ett omfattande inventeringsarbete i Östergötland som visar att vi har ca 18 000 hektar värdefulla ekmiljöer i länet. Mer än 33 000 grova ekar har kartlagts. Östergötlands värdefulla ekmiljöer finns både i skogsmark och i odlingslandskapet. Ungefär en fjärdedel av den areal ekmiljöer som fanns på 1700-talet finns kvar i de områden som idag är klassade som värdetrakter för ekmiljöer i Östergötland. Detta är en närmast unikt hög siffra för trädbärande miljöer i både Sverige och Västeuropa. 

De biologiska värdena i ekmiljöerna är i de flesta fall beroende av skötsel i form av betande djur och röjning. Tyvärr står många av de grova ekarna i marker som växer igen på grund av att betet och skötseln har upphört. För ett stort antal hotade växt- och djurarter är dagens hävdade ekmiljöer för små och ligger för långt bort från varandra. Den framtida skötseln är därför avgörande för eklandskapet och de växter och djur som är beroende av eken.

 

Ekollon vid Husbyklacken, Söderköping. Foto: Jens Johannesson

Eklandskap i den fysiska planeringen

Planering i eklandskap kräver goda kunskaper om ekmiljöernas värden och skötselbehov och samspelet mellan människor, natur och betesdjur.  Eklandskapet kan ge tydliga mervärden i planeringen. Det kan bland annat erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgång till rekreationsytor, samtidigt som det kan bidra till stadens och landsbygdens ekologiska struktur.

Länsstyrelsen har tagit fram en rapport om eklandskapet i den fysiska planeringen. I rapporten presenteras förslag och exempel på hur den fysiska planeringen kan vara ett medel för att bevara, utveckla och synliggöra eklandskapet. Det ges även fördjupade beskrivningar av bland annat detaljhänsyn, skötselaspekter och kompensationsåtgärder.

 

Mer info om ekmiljöer