Naturreservatsdispens

Blankett för ansökan om dispens från föreskrifter i naturreservat enligt 7 kap 7§ Miljöbalken.

Ett beslut om dispens från naturreservatsföreskrifter upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag som beslutet vann laga kraft (7 kap 7§ miljöbalken).