Biotopskyddsdispens

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11§ Miljöbalken