Publikationer 

Urval: Fiske, 2008Rensa urval
Din sökning gav 4 träffar
 • Nyttoeffekter av ökat flöde i Lillån

  Denna rapport sammanfattar de positiva effekter en ökad minimitappning i Lillån Boxholm skulle innebära för naturvärden och nyttjandepotential. Genom uppskattning av tillgängliga lek- och uppväxtområden för öring i Lillån vid Boxholm vid olika flödesförhållanden, samt uppdatering av den biotopkartering som genomfördes 2000 (Länsstyrelsen i Östergötland 2000), tillsammans med andra tillgängliga up ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Energi

  NyttoeffekteravettökatflödeiLillån2008 (3 MB)

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2007

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under försommaren 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar på 12 lokaler i rinnande vatten. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Samtliga provtagningar utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Östergötlands län 2007 (1 MB)

 • FVO Svartån slutrapport 2008

  Nedre Svartån är ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från sjön Sommen i söder till sjön Roxen i norr. Vattendraget ändrar karaktär med det omgivande landskapet – i söder domineras landskapet av skogsmark för att i norr övergå till jordbrukslandskap. I nedre Svartåns södra delar är vattnet något klarare och ström- och forsträckor mer påtaliga ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  Slutrapp_FVP_Svartån (1 MB)

 • Decimering av småfisk

  Decimering av småfisk för att öka tillgången på matabborre i en skogssjö Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Matabborre (1 MB)