Publikationer 

Urval: 2009Rensa urval
Din sökning gav 22 träffar
 • Inventering av brandnäva och svedjenäva

  Vid inventeringen hittades ej någon brandnäva. Däremot hittades totalt 47 plantor av svedjenäva. Plantorna var i olika kondition, vissa var mycket omfångsrika och storvuxna medan andra var mycket små och knotiga, vilka antagligen mer eller mindre betats av vilt under våren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av brandnäva och svedjenäva 2009 (965 kB)

 • Återskapande av rikkärr. Slutrapport till Världsnaturfonden WWF

  Detta är slutrapporten för ett tioårigt och fullskaligt restaureringsförsök av ett rikkärr. Rikkärr (kalkkärr) är en naturtyp som innehåller en från naturvårdssynpunkt värdefull flora och fauna. I de här särpräglade områdena växer t.ex. flera orkidéarter och här finns också några av landets sällsyntaste snäckor. Under de senaste århundradena har många kalkkärr förstörts, främst genom utdikning, u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Lagmansro slutrapport wwf_minskad (1 MB)

 • Skogssjön folder

  En uppvikbar folder om naturresevatet Skogssjöområdet i Mjölby kommun. Foldern beskriver reservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder och text. Foldern har publicerats av Mjölby kommun. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Skogssjöområdet folder (2 MB)

 • Nä, nu blommar det - igen

  Läget i Östersjön är kritiskt. Övergödningen och tillförseln av miljögifter leder till stora problem. Det behövs kraftiga åtgärder för att förbättra miljön i havet, stoppa algblomningen och få ett fisksamhälle i balans.
  Det går att söka särskilda statliga bidrag med fokus på lokala vattenvårdssatsningar (LOVA) för att på olika sätt minska belastningen i havet. Har din kommun eller organisation e ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Nä nu blommar det - igen (1 MB)

 • Naturvårdsnytt - nature

  Digitalt nyhetsbrev från Naturvårdsenheten. Utkommer 2 ggr/år. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Naturvårdsnyttnr2dec2009 (480 kB)

 • Naturvårdsnytt - nature

  Digitalt nyhetsbrev från Naturvårdsenheten. Utkommer 2 ggr/år. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Naturvårdsnyttnr1jun2009 (473 kB)

 • Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden - Östergötlands län 2010

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Regionalt_program_for_efterbehandling_av_fororenade_omraden (662 kB)

 • "Jag räcker inte till" - Verksamhetschefer inom särskilt boende

  I denna rapport redovisas resultatet av en gemensam kartläggning som genomförts av länsstyrelserna i Jönköpings och Östergötlands län.
   
  Tillsynen har genomförts i form av en enkätundersökning där verksamhetschefens uppdrag, kompetens, verksamhetsansvar samt kontakter med brukare och omvårdnadspersonal i det dagliga omsorgsarbetet har kartlagts.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  rapport_verksamhetschefer_ssk_boende_NY (339 kB)

 • Tillämpad VA-planering - att sätta enskilda avlopp på kartan

  I Sverige finns ca 700 000 hushåll med enskilt avlopp och av dessa bedöms så många som 40 procent inte uppfylla de krav som ställs i gällande lagstiftning. De enskilda avloppens bidrag till belastningen av näringsämnen har stor betydelse för miljösituationen i både sjöar, vattendrag och kusten framförallt i områden där det råder begränsad vattenomsättning. Många kommuner har idag bristfällig kuns ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  TillämpadVAplanering (765 kB)

 • Skyddsvärda träd i Östergötland 1997-2008

  Denna rapport sammanfattar tio års inventering av alla grova och ihåliga träd i Östergötland. Fynden redovisas trädslag för trädslag, med uppgifter om antal, utbredning, grovlek och grad av håligheter. De grövsta träden av respektive trädslag redovisas tillsammans med kartor och bilder. Träden redovisas också kommunvis med uppgifter om områden, stråk eller landskapsavsnitt som i olika hänseenden ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Skyddsvarda_Trad_2009_natversion (7 MB)

  Beställ publikation

 • Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enlig SoL, LVU, LVM och LSS

  1998 infördes i socialtjänstlagen (SoL), bestämmelser om kvalitet i socialtjänsten. I paragrafen anges bland annat att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras.
   
  År 2006 kom Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.
   
  I egenskap av tillsynsmyndighe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Rapport_ledningssystem (376 kB)

 • Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

  Föreliggande rapport baserar sig huvudsakligen på den enkätundersökning och de intervjuer som har genomförts i samtliga länets kommuner, samt den fördjupade tillsyn som Boxholm, Finspång, Linköping och Söderköping har blivit föremål för. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Rapport_Valdsutsatta_kvinnor_2009 (378 kB)

 • Möjligheten till fritids- och kulturaktiviteter för personer boende i gruppbostäder

  Länsstyrelsen har enligt 26 § lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, tillsyn över verksamheten inom länet.
   
  Länsstyrelsen har som ett led i detta tillsynsarbete genomfört en verksamhetstillsyn i länets kommuner rörande fritids- och kulturaktiviteter i gruppbostäder.
   
  Resultatet av den genomförda verksamhetstillsynen redovisas i denna rapport.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Rapport_J (217 kB)

 • Socialtjänsten och de äldre

  På uppdrag av Regeringen har länsstyrelserna i en gemensam rapport sammanställt och redovisat för den tillsyn som genomförts och för de iakttagelser som gjorts i tillsynen av äldreomsorgen under 2008. I enlighet med uppdraget så beskrivs särskilt iakttagelser som avser kommunala riktlinjer, rättssäkerhetsfrågor, äldres inflytande och självbestämmande, hänsynstagande till äldres integritet, person ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  aldreomsorg_lstgem (1 MB)

 • Tobak - Folkhälsoproblemet som försvann

  Om man ser över en 25-årsperiod har tobakskonsumtionen i Sverige minskat. Restauranger och offentliga lokaler är rökfria, stora grupper har slutat röka. Många upplever att tobaken inte längre är ett problem. Trots det är tobaken vårt enskilt största folkhälsoproblem som bidrar till en ojämlik hälsa i Sverige. Fortfarande dör varje år omkring 6 400 svenskar för tidigt på grund av tobakskonsumtion ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Tobak_foklhalsoproblemet (669 kB)

 • Flodpärlmussla och Tjockskalig målarmussla i Lillån, Boxholm - inventeringar 2000 & 2008

  I Lillån (Svartån-Strålsnäs), Boxholms kommun, Östergötland finns både flodpärlmussla (sårbar enligt rödlistan) och tjockskalig målarmussla (akut hotad enligt rödlistan).
   
  Den första översiktliga inventeringen ägde rum 1985. Därefter har ytterligare inventeringar utförts både 2000 och 2008.
   
  Vid inventeringen 1985 hittades inga levande flodpärlmusslor, enbart två skal. Denna inventering o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Lillånmusslor_slutrapportförwebb (8 MB)

  Beställ publikation

 • Flodpärlmussla i Olstorpsbäcken - inventeringar 1999, 2006 och 2008

  I Olstorpsbäcken (del av Bulsjöån), i Ydre kommun, Östergötland finns länets talrikaste bestånd med flodpärlmussla. Den första översiktliga inventeringen ägde rum 1985. Därefter har beståndet inventerats 1999 och 2006. Efter biotopvård på den aktuella sträckan utfördes en inventering även 2008.
   
  Vid inventeringarna 1985-2006 har flodpärlmusselbeståndet visat på en negativ, nedåt-gående trend. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  flodpärlmussla_rapport_webb (5 MB)

  Beställ publikation

 • Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter

  Regeringen uppdrog i april 2008 till Magnus Holgersson, länsråd vid Länsstyrelsen Östergötland att analysera länsstyrelsernas tillsynsverksamhet samt lämna förslag till förbättringar. Under detta utredningsuppdrag har ett 20-tal tillsynsområden kartlagts och granskats. Underlaget har hämtats från länsstyrelserna som besvarat en enkät där dessa områden och en rad aspekter på områdena har beskrivit ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Lansstyrelsernas_tillsyn_Fi2008_3093_090306 (1 MB)

 • Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer. Rapport från en nationell tillsyn 2007 - 2008

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsammans under perioden 2006 – 2008 gjort en kraftsamling inom tillsynen av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Denna rapport till regeringen avser en nationell tillsyn av HVB som tog emot barn upp till 18 år och deras familjer perioden september 2007– 2008. Det gällde totalt 34 HVB. Tillsynen avser inte verksamheter inom Statens instituti ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  HVB_barn_och_familj (482 kB)

 • Hem för vård eller boende för barn, unga och familjer. Slutrapport från en nationell tillsyn 2006 - 2008. - Populärversion

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tillsammans under perioden 2006 – 2008 gjort en kraftsamling inom tillsynen av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Denna rapport till regeringen avser en nationell tillsyn av HVB som tog emot ensamplacerade barn och unga upp till 18 år perioden september 2006–september 2008. Det gällde totalt 363 HVB. Tillsynen avser inte verksamheter inom St ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  HBV_Popular (1 MB)