Publikationer 

Urval: 2004Rensa urval
Din sökning gav 24 träffar
 • Biotopkartering av Vindån 2004

  Med biotopkarteringar tas information fram som beskriver naturvärden i vattendrag och dess omgivningar. Med hjälp av underlaget från karteringen har åtgärder föreslagits för att förbättra de vattenanknutna naturvärdena. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Biotopkartering av Vindån (792 kB)

 • Ätlig groda i Östergötland

  I rapporten redovisas resultatet från en inventering av ätlig groda (Rana esculenta) vid Hannäs i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Olika lokaler besöktes 6 till 8 juni 2004 i syfte att bekräfta förekomst, beskriva och fotografera grodorna samt deras livsmiljö.

  Ätliga grodor hittades på två lokaler: Lindalsgölen och Kyrkviken i sjön Vindommen. Lindalsgölen är en nyupptäckt lokal och var samtid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  ÄtliggrodaiÖstergötland2004 (3 MB)

 • Estimating Population Sizes, Viability and Sensitivity of the Crested Newt (Triturus cristatus) at a Landscape Scale

  Population sizes, viability and sensitivity of the threatened amphibian crested newt (Triturus cristatus) were estimated in an area of 144 km2 in southeastern Sweden. Eighteen ponds were monitored during spring and summer 2004 using drift fence with pitfall traps, funnel traps, visual observation and netting. Estimated adult population sizes ranged between 0 and 620 individuals, and the mean (±SD ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Estimating populationsizes viability and sensitivity of the crested newt Triturus cristatusata (1 MB)

 • Inventering av dykare och trollsländor i åtta småvatten i Boxholms, Kinda och Linköpings kommuner

  Dykare och trollsländor inventerades i åtta småvatten belägna i Boxholms, Kinda och Linköpings kommuner med syftet att erhålla kunskap om dessa djurs artsammansättningar i de inventerade vattnen. Inventeringen skedde med s k flaskfällor samt håvningar, med vilka adulta dykare och larver av trollsländor fångades. Även fynd av adulta trollsländor har medtagits i resultatet.

  Arter som påträffades ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Inventering av dykare och trollsländor i åtta småvatten i Boxholms Kinda och Linköpings kommuner (765 kB)

 • Korphålorna folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur- och friluftslivsvärden i Korphålornas naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Korphålorna folder (656 kB)

  Beställ publikation

 • Klämmesmålen folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver natur-, kultur- och friluftslivsvärden i Klämmesmålens naturreservat. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Klämmesmålen folder (1 MB)

  Beställ publikation

 • Håleberget folder

  En uppvikbar folder om naturreservatet Håleberget i Motala kommun. På ett kortfattat och trevligt sätt beskrivs reservatet med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Håleberget folder (788 kB)

  Beställ publikation

 • Upplev istiden i Östergötland folder

  En uppvikbar folder som på ett kortfattat och trevligt sätt beskriver den senaste istiden och spåren efter den i Östergötland. En översiktlig karta hänvisar till besöksvärda platser där istiden gjort betydande avtryck. I foldern är informationen även översatt till engelska och tyska. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Upplev istiden i Östergötland- folder (2 MB)

  Beställ publikation

 • Test av metodik för övervakning av humlor

  Rapporten Test av metodik för övervakning av humlor Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Testavmetodikförövervakningavhumlor2004 (7 MB)

  Beställ publikation

 • Mål i sikte

  Mål i sikte, beskriver det miljöarbete som vi behöver genomföra i Östergötland under de närmaste åren. Målen har som ambition att lösa de största och mest akuta miljöproblemen. Målen för Östergötland bygger på 15 nationella

  miljömål som både riksdag och övriga län arbetar med. För att komma till rätta med länets miljöproblem krävs medverkan, idéer och engagemang av oss alla. Förhoppningen är a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Mal_i_sikte (3 MB)

  Beställ publikation

 • Insikten

  Beskriver tre metoder för jämställdhetsintegrering. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  insikten (27 kB)

 • Kartläggning av hedersrelaterat våld

  Kartläggning och analys av behov av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Rapport_hedersrelaterat_våld (267 kB)

 • Fladdermöss i Östergötland

  Resultat från inventeringar utförda 1978-2004 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  fladdermoss_ostergotland (4 MB)

  Beställ publikation

 • Lex Sarah och avvikelsehantering

  Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller uppmärksammar ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild. Den nya lagreglerade skyldigheten innebär en skärpning från lagstiftarnas sida.
   
  I egenskap av tillsyn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  lexsaraavvikelse (199 kB)

 • Kartläggning över kommunernas matdistribution till pensionärer

  Länsstyrelsen har kartlagt kommunernas hemtjänst när det gäller distribution av färdiglagad mat till pensionärer i ordinärt boende, det vill säga pensionärer som ej har sin matförsörjning ordnad genom boende i en särskild boendeform.
   
  Rapporten redovisar de svar som inkommit från länets 13 kommuner.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  matdistribution (212 kB)

 • Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorg enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen

  Länsstyrelsen har under sex år i rad genom enkätundersökning kartlagt antalet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. I denna rapport redovisas antalet beslut och domar som ej var verkställda den 31 december 2003. Jämförelser görs med tidigare undersökningar. Den nu genomförda kartläggningen omfattar även antalet avslagsbeslut trots bedömt behov som ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  ejbeslut_2004 (111 kB)

 • Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2003

  Den 1 juli 2002 infördes i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen ett högkostnadsskydd för avgifter inom äldre- och handikappomsorg i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Den 1 januari 2003 infördes bestämmelser som reglerar beräkning ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Avgifter_handikappomsorg_2003 (151 kB)

 • Årsrapport 2003, socialtjänsten i Östergötland

  Årsrapporten är en redovisning och bedömning av tillståndet och utveckling av socialtjänsten i länet, som befolkningsmässigt är det fjärde största i landet och där Linköping och Norrköping i flera avseenden uppvisar en storstadsproblematik.
   
  Årsrapporten grundar sig både på verksamhets- och individtillsyn inom offentlig och privat socialtjänstverksamhet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  arsrapport2003socialtjansten (118 kB)

 • Utvärdering av öppenvårdprojekt 1994-2002

  Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag sedan 1994 fördelat utvecklingsmedel för att utveckla öppenvårdsinsatser inom ungdoms- och missbrukarvården i kommunerna. Länsstyrelsen i Östergötlands län har tagit initiativ till att utvärdera de projekt som beviljats utvecklingsmedel under perioden 1994-2002 och resultatet av utvärderingen presenteras i denna rapport.
   
  Syftet med utvärderingen har ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  utvardering_oppenvard_19942002 (153 kB)

 • Tvångsomhändertaganden enligt LVU 2003

  Den här rapporten handlar om barn och unga med mycket svåra livsvillkor. Deras behov av stöd och hjälp kan inte nog understrykas. Barns och ungas primära behov tillgodoses normalt av deras föräldrar. Att frånta föräldrarna denna uppgift är mycket uppslitande för barnet, föräldrarna och andra närstående. Inte någon av socialtjänstens uppgifter uppfattas som så svår som denna. Det är därför viktigt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  lvm2003 (104 kB)