Publikationer 

Urval: 2003Rensa urval
Din sökning gav 26 träffar
  • Hallstad ängar folder

    En uppvikbar folder om Hallstad ängar naturreservat i Kinda kommun. Foldern beskriver reservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Djur & natur

    Ämnesområde Skyddad natur

    Ladda hem (415 kB)

    Beställ publikation

  • Åsabackarna folder

    En uppvikbar folder om Åsabackarnas naturreservat som ligger i Boxholms och Mjölbys kommuner. Foldern beskriver reservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Djur & natur

    Ämnesområde Skyddad natur

    Ladda hem (303 kB)

    Beställ publikation

  • Kastad kulle folder

    En uppvikbar folder om Kastad kulle naturreservat i Vadstena kommun. Foldern beskriver naturreservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Djur & natur

    Ämnesområde Skyddad natur

    Ladda hem (302 kB)

    Beställ publikation

  • Bottenfauna i 10 kalkade vattendrag i Östergötland 2003

    Medins Sjö- och Åbiologi AB har under våren 2003 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag. Sammanlagt har 10 lokaler undersökts. Av dessa lokaler bedömdes åtta som ej eller obetydligt påverkade av försurning och de övriga två lokalerna bedömdes som betydligt påverkade av försurning. En lokal var också betydligt påverkad av näringsämnen. Två rödlistade och två ovanliga arter noterades ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

    Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

    Ladda hem (3 MB)

  • Referenssjöar i Östergötland - sammanställning av 20 års provtagningar

    Rapporten är en sammanställning och utvärdering av de kemiska data som tagits fram genom det nationella och det regionala miljöövervakningsprogrammet för referenssjöar i Östergötland. I programmet ingick fram till 2001 åtta sjöar, tre nationella och fem regionala men sedan 2002 ingår bara tre regionala sjöar. Knutet till programmet finns även tre vattendrag som emellertid inte utvärderas här. För ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Kategori Miljö & klimat

    Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

    Ladda hem (583 kB)

  • Miljöövervakningsprogram för Östergötland 2002-2006

    Miljöövervakningen i Östergötland omfattar nio regionala programområden och 30 delprogram. De nio regionala programområdena är luft, kust och hav, sötvatten, våtmark, skogsmark, jordbruksmark, hälsoövervakning, landskap och miljögifter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

    Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

    Ladda hem (438 kB)

  • Mall för tillsynsbesök

    En mall för tillsyns besök ur ett jämställdhetsperspektiv. Anpassat för Sociala enheten. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (88 kB)

  • Jämnt på toppen - en framtidsfråga för Östergötland

    Slutrapport från projekt Jämnt på toppen i Östergötland Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (301 kB)

  • På tal om kvinnor och män i Östergötland 2003

    Statistik över kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (1 MB)

  • Talking of women and men

    Talking of women and men in Östergötland.
    Översättning av statistikhäftet På tal om kvinnor och män i Östergötland.
    Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (1 MB)

  • Verka Jämställt

    Informationsbroschyr om Projekt Verka Jämställt. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (715 kB)

  • På tal om kvinnor och män

    Statistik för Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (1 MB)

  • Lärarhandledning: Frågor

    Ett batteri med frågor till statistikhäftet På tal om kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (32 kB)

  • Lärarhandledning

    Lärarhandledning till På tal om kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

    Kategori Människa & samhälle

    Ämnesområde Jämställdhet

    Ladda hem (157 kB)

  • Årsrapport 2002, Socialtjänsten i Östergötland

    Årsrapporten är en redovisning och bedömning av utvecklingstendenser inom socialtjänsten i länet, som befolkningsmässigt är det fjärde största i landet och där Linköping och Norrköping i flera avseenden uppvisar en storstadsproblematik.
     
    Rapporten omfattar socialtjänstens samtliga sakområden.
     
    Årsrapporten grundar sig på Länsstyrelsens tillsyn både på verksamhets- och individnivå inom offen ...
    Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (134 kB)

  • Inkomstprövning av rätten till äldre- och handikappomsorg

    Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2002 har samtliga länsstyrelser uppdraget att till regeringen redovisa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldre- och handikappomsorg samt att bistå Socialstyrelsen med underlag vid deras uppföljning inom samma område.
     
    Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar här rapporten, som dels är en sammanställning av kommunernas r ...
    Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (90 kB)

  • Lex Sarah – vem vet?

    Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller uppmärksammar ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild. Den nya lagreglerade skyldigheten innebär en skärpning från lagstiftarnas sida.
     
    I egenskap av tillsyn ...
    Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (164 kB)

  • Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorg enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen

    Länsstyrelsen har under de senaste åren enligt regleringsbrev haft regeringens uppdrag att rapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppdraget har omfattat att redovisa väsentliga insatser som gjorts för att minska antalet ej verkställda beslut och domar. Länsstyrelsen har därför genom enkätundersökningar följt utvecklingen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (126 kB)

  • Tvångsomhändertaganden enligt LVM år 2002

    Under en följd av år har Länsstyrelsen redovisat statistik om tvångsvård av missbrukare och denna rapport presenterar uppgifter avseende personer som varit föremål för åtgärder enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, under år 2002. Som underlag har inhämtats uppgifter från Länsrätten samt via en enkät som besvarats av länets kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (83 kB)

  • Daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer

    I denna rapport presenteras en kartläggning av daglig verksamhet för utvecklingsstörda personer i länets kommuner. Syftet med rapporten är att visa hur behovet av daglig verksamhet tillgodoses i dag samt hur behovet ser ut de närmast kommande åren.
     
    Daglig verksamhet för gruppen utvecklingsstörda personer sker enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Länsstyrelsen ha ...
    Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

    Ladda hem (113 kB)