Publikationer 

Urval: 2003Rensa urval
Din sökning gav 27 träffar
 • Allé- och kalkkstenslavar i Östergötland 2003

  Enklare, opublicerad rapport från inventering år 2003.

  Inventering av lavfloran i några alléer samt i några områden med kalksten i Linköpings, Norrköpings, Motala och Vadstena kommuner. Sammantagt inventerades 14 lokaler med fokus på rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Allé och kalkstenslavar i Östergötland 2003 (46 kB)

 • Hallstad ängar folder

  En uppvikbar folder om Hallstad ängar naturreservat i Kinda kommun. Foldern beskriver reservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Hallstadorig_72dpi_2003 (415 kB)

  Beställ publikation

 • Åsabackarna folder

  En uppvikbar folder om Åsabackarnas naturreservat som ligger i Boxholms och Mjölbys kommuner. Foldern beskriver reservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Åsaback_72dpi_20030919 (303 kB)

  Beställ publikation

 • Kastad kulle folder

  En uppvikbar folder om Kastad kulle naturreservat i Vadstena kommun. Foldern beskriver naturreservatet på ett kortfattat och trevligt sätt med bilder, karta och text. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Kastad_72dpi_20030922 (302 kB)

  Beställ publikation

 • Bottenfauna i 10 kalkade vattendrag i Östergötland 2003

  Medins Sjö- och Åbiologi AB har under våren 2003 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag. Sammanlagt har 10 lokaler undersökts. Av dessa lokaler bedömdes åtta som ej eller obetydligt påverkade av försurning och de övriga två lokalerna bedömdes som betydligt påverkade av försurning. En lokal var också betydligt påverkad av näringsämnen. Två rödlistade och två ovanliga arter noterades ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  RapportBF03 (3 MB)

 • Miljöövervakningsprogram för Östergötland 2002-2006

  Miljöövervakningen i Östergötland omfattar nio regionala programområden och 30 delprogram. De nio regionala programområdena är luft, kust och hav, sötvatten, våtmark, skogsmark, jordbruksmark, hälsoövervakning, landskap och miljögifter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  MÖprogram_elän_20032006 (438 kB)

 • Referenssjöar i Östergötland - sammanställning av 20 års provtagningar

  Rapporten är en sammanställning och utvärdering av de kemiska data som tagits fram genom det nationella och det regionala miljöövervakningsprogrammet för referenssjöar i Östergötland. I programmet ingick fram till 2001 åtta sjöar, tre nationella och fem regionala men sedan 2002 ingår bara tre regionala sjöar. Knutet till programmet finns även tre vattendrag som emellertid inte utvärderas här. För ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Rapport030618 (583 kB)

 • Mall för tillsynsbesök

  En mall för tillsyns besök ur ett jämställdhetsperspektiv. Anpassat för Sociala enheten. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  mall_tillsynsbesok (88 kB)

 • Jämnt på toppen - en framtidsfråga för Östergötland

  Slutrapport från projekt Jämnt på toppen i Östergötland Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  jamt_pa_toppen (301 kB)

 • På tal om kvinnor och män i Östergötland 2003

  Statistik över kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  PaTalOm2003 (1 MB)

 • Talking of women and men

  Talking of women and men in Östergötland.
  Översättning av statistikhäftet På tal om kvinnor och män i Östergötland.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  TalkingofWomenandMen (1 MB)

 • På tal om kvinnor och män

  Statistik för Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  PaTalOm2003 (1 MB)

 • Lärarhandledning: Frågor

  Ett batteri med frågor till statistikhäftet På tal om kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Batteri2003 (32 kB)

 • Lärarhandledning

  Lärarhandledning till På tal om kvinnor och män i Östergötland. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  LararHandl2003 (157 kB)

 • Verka Jämställt

  Informationsbroschyr om Projekt Verka Jämställt. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Broschyr_klar (715 kB)

 • Årsrapport 2002, Socialtjänsten i Östergötland

  Årsrapporten är en redovisning och bedömning av utvecklingstendenser inom socialtjänsten i länet, som befolkningsmässigt är det fjärde största i landet och där Linköping och Norrköping i flera avseenden uppvisar en storstadsproblematik.
   
  Rapporten omfattar socialtjänstens samtliga sakområden.
   
  Årsrapporten grundar sig på Länsstyrelsens tillsyn både på verksamhets- och individnivå inom offen ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  arrapp_socialtjanst_2002 (134 kB)

 • Inkomstprövning av rätten till äldre- och handikappomsorg

  Enligt regeringens regleringsbrev för budgetåret 2002 har samtliga länsstyrelser uppdraget att till regeringen redovisa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldre- och handikappomsorg samt att bistå Socialstyrelsen med underlag vid deras uppföljning inom samma område.
   
  Länsstyrelsen i Östergötlands län redovisar här rapporten, som dels är en sammanställning av kommunernas r ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  inkomstprovning_av_handikappomsorg (90 kB)

 • Lex Sarah – vem vet?

  Den 1 januari 1999 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade har skyldighet att anmäla till socialnämnden om man får kännedom om eller uppmärksammar ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild. Den nya lagreglerade skyldigheten innebär en skärpning från lagstiftarnas sida.
   
  I egenskap av tillsyn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  lexsara (164 kB)

 • Ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorg enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen

  Länsstyrelsen har under de senaste åren enligt regleringsbrev haft regeringens uppdrag att rapportera antalet i länet ej verkställda beslut och domar inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Uppdraget har omfattat att redovisa väsentliga insatser som gjorts för att minska antalet ej verkställda beslut och domar. Länsstyrelsen har därför genom enkätundersökningar följt utvecklingen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  ejbeslut_2003 (126 kB)

 • Tvångsomhändertaganden enligt LVM år 2002

  Under en följd av år har Länsstyrelsen redovisat statistik om tvångsvård av missbrukare och denna rapport presenterar uppgifter avseende personer som varit föremål för åtgärder enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, under år 2002. Som underlag har inhämtats uppgifter från Länsrätten samt via en enkät som besvarats av länets kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  lvm2002 (83 kB)