Kyrkor i Örebro län

I Örebro län finns 81 kyrkor som tillsammans berättar tiden från den tidiga medeltidens små träkyrkor till 1900-talets modernistiska distriktskyrkor.
Högt fönster och liten portal i kyrkvägg, i förgrunden gravstenar

Bergslagskyrkor och tidigmedeltida västtorn

Kyrkorna i Örebro län är relativt jämt fördelade över olika byggnadshistoriska epoker och stilar. Det finns dock två grupper som sticker ut lite speciellt; nämligen träkyrkorna i Bergslagen och de tidigmedetida västtornen i Närke. De tidiga västtornen kan tyda på ett privat initiativ bakom att bygga kyrkan. I tre av dess kyrkor, Gräve, Knista och Edsberg, har det funnits ett kapell i tornet, sannolikt avsett för byggherren och hans familj.

Bergslagskyrkorna speglar bergsbrukets utveckling i länet. De är i de flesta fall byggda under 1600-talet, då hyttor och hammare etablerades i större skala. De utvidgades under 1700-talet i takt med att befolkningen ökade. Typiskt för Bergslagskyrkornas är den korsformade planen samt spånklädda tak och fasader. Som exempel kan nämnas Järnboås, Hjulsjö, Hällefors, Ljusnarsberg och Grythyttan.

Medeltida kyrkor

Bland de medeltida kyrkorna intar Tångeråsa från 1300-talet en särställning. Det är länets enda bevarade medeltida träkyrka och en av de få bevarade medeltida träkyrkor i hela Sverige. Sköllersta kyrka är en ovanlig välbevarad medeltida stenkyrka med många samtida inventarier. Från senmedeltiden kan Glanshammars kyrka nämnas, den fick sin nuvarande utformning under 1400-talet och har målningar från 1580-tal.

1600-talets kyrkor

Länets främsta exempel från stormaktstiden och 1600-talet är utan tvekan Askersunds landskyrka. Medan Ödeby och Skagershults gamla kyrka är exempel på kyrkor som byggdes av tidens rika stormän. Under denna tid byggdes även de flesta av de ovan nämnda träkyrkorna i länets bergslagsdel.

1700-talets kyrkor

Under 1700-talet ökade befolkningen markant, och huvuddelen av de kyrkor som då fanns i länet blev föremål för om- och tillbyggnader, främst då de tidigmedeltida kyrkorna som ofta fick helt nya och förstorade långhus. Under en 100-årsperiod mellan mitten av 1700- talet och fram till mitten av 1800-talet byggdes få helt nya kyrkor, det var bl.a. Hammar, Ramsberg och Sofia Magdalena i Askersund. De är alla präglade av den tidens ideal om stora, ljusa och odekorerade kyrkorum. En särskilt intressant kyrka från denna tid är den mycket välbevarade i träkyrkan i Bo, byggd i karolinsk stil.

1800-talets kyrkor

Under 1800-talet blev de romanska och gotiska nystilarna populära men av denna stil finns få exempel i Örebro län. I Närke finns enbart ett exempel, den nygotiska Hidinge nya kyrka. Guldsmedshyttans kyrka är ett exempel på nygotik i tegel. Medan kyrkorna i Viker och Nora, är exempel på den nyromanska stilen. Endast en träkyrka byggdes i länet under 1800-talet, Degerfors kyrka. Intressant nog finns ett av de tidigaste exemplen i landet på den nygotiska stilen i Örebro län; Karlsdals kapell från 1840-talet.

Sekelskiftets och 1900-talets kyrkor

Den inom arkitekturen så dominerande jugendstilen från tiden kring 1900, finns enbart representerad i Hackvads kyrka. Den nationalromantiska stilen representeras av träkyrkan i Hörken men även i Skagershults nya kyrka i kalksten. På privat initiativ, genom den så kallade småkyrkorörelsen, uppfördes under mellankrigstiden (1920-1940-talen) ett antal kyrkor i länet, exempelvis Spannarboda, Mullhyttan och Pålsboda. De präglas samtliga av den tidens historiserande kyrkliga nybyggnadsstil, där medeltiden var den huvudsakliga inspirationskällan.

Intressanta restaureringar

Länets kyrkor speglar inte bara sin byggnadstid utan även senare tiders ombyggnader. Restaurering kallas de lite mer omfattande och genomtänkta ombyggnationerna. De speglar sin tids syn på kyrkorna från ett estetiskt, funktionellt och byggnadstekniskt perspektiv. Restaureringar är därför en viktig del av kyrkornas kulturhistoriska värde. Som exempel kan nämnas Ljusnarsbergs kyrka, en 1600-talskyrka som under slutet av 1800-talet som byggdes om invändigt i fornnordisk stil. Kumla kyrka från 1830-talet är ett senare exempel, den fick i början av 1970-talet en helt ny inredning efter en brand. Ytterligare en annan intressant restaurering finner vi i Finnerödja kyrka, en 1700-talskyrka som restaurerades 1966-67 under ledning av Erik Lundberg, en av tidens stora restaureringsarkitekter.

Alla äldre kyrkor skyddade

Gemensamt för dessa 81 kyrkor är att de omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen. De får alltså inte ändras på ett sätt som förstör kyrkan eller kyrkomiljöns höga kulturhistoriska värden. 

Mer information om kyrkornas lagskydd

 

 

 

 

 

 Alla kyrkor i Örebro län

Här nedan hittar du listor på Örebro läns alla kyrkor sorterade per kommun alternativt per stift.

Lista kyrkor kommunvis

Lista kyrkor, per stift