Tillstånd för vattenverksamhet

Du ansöker om tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Prövning av markavvattning kan dock i vissa fall göras av Länsstyrelsen.

Att söka tillstånd

Tillstånd behövs för större arbeten i vatten medan för mindre räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. Att utföra eller göra betydande förändringar i ett vattenkraftverk med dammar och reglering, markavvattning och grundvattenuttag kräver som regel alltid tillstånd.

Tillstånd har rättskraft. Det innebär att ingen i efterhand kan komma och ingripa mot tillståndet så länge domen och villkoren i tillståndet efterlevs.

Verksamhet i kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro prövas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Verksamhet i kommunerna Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga och Laxå prövas i stället Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Vad en ansökan ska innehålla framgår av 22 kap 1 § miljöbalken. Vi har även tagit fram en vägledning till tillståndsprocessen.

För markavvattning gäller särskilda regler. Det går att läsa mer om på sidan om markavvattning.

Bild på en kraftstation.

Tillståndsprocessen

En tillståndsprocess för vattenverksamheter kan sammanfattas i följande delar:

  1. Samråd med länsstyrelsen och särskilt berörda
  2. Beslut om betydande miljöpåverkan (BMP)
  3. Eventuellt utökat samråd
  4. Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  5. Tillståndsprövning i Mark- och miljödomstolen

Tillståndsansökan resulterar i en dom där Mark- och miljödomstolen motiverar sitt ställningstagande om den sökta vattenverksamheten får bedrivas eller inte och om verksamheten i sådant fall ska förenas med villkor.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Kostnader

De kostnader som är förenade med en tillståndsansökan består normalt av utredningskostnader och konsultarvode för att beskriva vilken påverkan som verksamheten medför, domstolens prövningsavgift och motpartens kostnader. Domstolens prövningsavgift ska stå i proportion till värdet och kostnaden för den verksamhet som tillståndsansökan gäller.

Tidsramar

Tillståndsprocessen hos Mark- och miljödomstolen kan ta mellan 6-12 månader. Till det ska läggas den tid det tar att genomföra samråden och de utredningar som ska ligga till grund för innehållet i ansökan. Om det är en mycket omfattande verksamhet eller andra särskilda omständigheter som komplicerar handläggningen, så tar det längre tid.