Fakta om sjöar och vattendrag i Örebro län

Här finns fakta och information om Örebro läns sjöar och vattendrag.

Fakta om sjöar i Örebro län

Örebro län är rikt på sjöar. Det finns allt från klara källsjöar i Kilsbergen och bruna myrsjöar till fågelrika slättsjöar som Tysslingen. Sjöarnas storlek och artrikedom varierar med landskapet och miljön.

I Örebro län finns totalt cirka 1640 sjöar. De flesta sjöar är små, men cirka 125 sjöar är större än 1 km². För var och en av de större sjöarna har Länsstyrelsen gjort ett faktablad. Vi har även data om djupkartor från flera av länets sjöar. I länet fungera de flesta av dessa större sjöar som regleringsmagasin - dammar - till vattenkraftverk.

Av den totala vattenarealen i Örebro län som är på 1 138 km² utgör Hjälmaren och Vättern drygt 30 %. Hjälmarens areal är totalt 483 km² varav 198 km² ligger i Örebro län (SCB 2007). Av Vätterns yta på 1 888 km² ligger 144 km² i Örebro län (SCB 2007).

Sjötyper

I skogsbygden finns två huvudtyper av sjöar . De näringsfattiga klarvattensjöarna som är relativt djupa samt sjöar med kraftigt brunfärgat vatten så kallade humösa sjöar (kallas även dystrofa). De humösa sjöarna är ofta grunda och små. De flesta sjöar i skogsbygden är påverkade av försurning och kalkas därför. 

I slättbygden, som domineras av ler- eller mullrika åkermarker, är det näringsrika sjöar med mycket växtlighet. De har ofta täta vassbälten. Sjöarna sänktes under 1800-talet eller början av 1900-talet för att man då behövde mer jordbruksmark. Dessa sjöar kan drabbas av övergödningsproblem som kraftiga algblomningar eller syrgasbrist vid bottnarna.  

Bild på den näringsfattiga sjön Multen, till vänster, och den näringsrika sjön Lången, till höger

Foto: Länsstyrelsen. Multen (Lekebergs kommun) som är en näringsfattig klarvattensjö visas på den vänstra bilden. Sjön Lången (Örebro kommun) som är en grund näringsrik sjö i slättbygden visas till höger. Lägg märke till skillnaden i täthet hos strandvegetationen.

 

Fakta om vattendrag i Örebro län

Bäckar, åar och älvar samt skapade kanaler och diken bildar ett tätt nätverk av vattendrag som för vattnet från källflödena ner till större sjöar och slutligen till havet. Örebro län tillhör de mest vattendragstäta områdena i landet.

Det som karakteriserar storleken på ett vattendrag är dess vattenföring, det vill säga hur stor mängd vatten som passerar per tidsenhet. Vattenföringen beror på hur stort avrinningsområdet är och hur mycket vatten som avrinner per km². Det största vattendraget i Örebro län är Letälven med en medelvattenföring på cirka 50 m³/s.

Vattendrag med hög vattenföring och/eller med stor fallhöjd utnyttjas som regel för vattenkraft. Ju större fallhöjd och vattenföring, desto mer energi kan utvinnas ur vattnet. I Örebro län utnyttjas i stort sett alla större vattendrag för utvinning av elkraft.

En del vattendrag har inventerats av Länsstyrelsen. För var och ett av dessa vattendrag har det gjorts ett faktablad.

Bild på Gammelhyttebäcken, till vänster, och jordbruksdike till höger.
Foto: Länsstyrelsen. Gammelhyttebäcken i Kilsbergen visas på den vänstra bilden. Ett rätat och kanaliserat vattendrag i jordbrukslandskapet i Kvismaredalen visas till höger.