Miljöproblem - Övergödning

Utsläpp av växtnäringsämnena kväve och fosfor från bland annat avloppsreningsverk, enskilda avlopp och åkermark är högre än vad många sjöar, vattendrag och havsområden tål – resultatet är övergödda vatten.

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan övergödning leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning. Kraftig algblomning kan till exempel göra vattnet fläckvis grynigt, strimmigt, grön- eller brunfärgat, kan påverka badvattenkvalitén och kan i vissa fall påverka människors hälsa.

Fosfor och kväve kan leda till övergödningsproblem

I sjöar är det främst utsläpp av fosfor som leder till övergödningsproblem i form av algblomningar. Det leder även till påväxt av trådalger i vattendrag. Utsläpp av kväve gynnar istället tillväxten av större rotade vattenväxter till exempel bladvass och gör att igenväxningen av speciellt grunda sjöar och vattendrag går snabbare än annars. I havsmiljön bidrar både kväve och fosfor till övergödning.

Utsläppskällor

I Örebro län är läckage från jordbruksmark den största utsläppskällan av fosfor till övergödda vatten. Också avloppsreningsverk, dagvatten, samt enskilda avlopp kan lokalt, t ex i fritidsområden kring sjöar, vara stora utsläppskällor. Även om det kan låta märkligt kan också övergödda sjöar själva bidra till sin egen övergödning genom så kallad interngödning eller internbelastning.

I sjöar fastläggs nämligen mycket fosfor i sedimenten på sjöns botten. Om en sjö under lång tid har varit utsatt för en hög fosforbelastning kan denna fosfor börja läcka och bidra till höga halter i vattnet, i synnerhet under sommaren. Så är fallet i t.ex. Hjälmaren.

Höga halter av fosfor och kväve i Örebro län förekommer framförallt i sjöar och vattendrag på Närkeslätten. Fosforhalterna i Hjälmaren ligger 3-5 gånger över de halter som anses vara naturliga för sjön. Enligt årsrapporten 2014 från Hjälmarens Vattenvårdsförbund kan ”framtida cyanobakterieblomningar med inslag av potentiellt toxiska arter inte uteslutas, i synnerhet i Hem- och Mellanfjärden samt Östra Hjälmaren”.

Algblomning i Vibysjön, Örebro län, Foto av Karin Runnels, Länsstyrelsen i Örebro. Fotot är taget 2007-08-28.