Sörön

Naturreservatet Sörön omfattar cirka 25 hektar och består av en moränholme ute i Kvismardalens slättbygd. Reservatet karaktäriseras av frodig lövskog med artrik lundflora och rikt fågelliv.

Syftet med reservatbildningen är att för forskning och naturupplevelser bevara Söröns nutida karaktär av ädellövskogsholme med omväxlande relativt öppna, betespräglade områden och lundartat slutna lövskogspartier.

Moränholme på slätten

Sörön är uppbyggd av moränryggar. Dessa sticker upp ur de lägre, flacka leravlagringarna som dominerar slättbygden i Kvismardalen. Före den stora sjösänkningen i slutet av 1800-talet omgavs moränryggarna av sankängar som översvämmades vid vårfloden, och Sörön var då en ”ö” som namnet antyder.

Ängsslåtter och bete

Sankängarna i Kvismardalen var på 1800-talet och tidigare viktiga slåtterängar. De högre delarna av Sörön hävdades som löväng med
ängsslåtter och lövtäkt, det vill säga man skördade löv som foder åt djuren. Man kan fortfarande se spår av detta i form av rösen och hamlade träd. I senare tid fram till 1967 var det framför allt betet som präglade Sörön, medan det mesta av de omgivande sankängarna blivit åker. Under en kort tid från sjösänkningen fram till 1932 fanns ett boställe med åkrar mitt på Sörön. Några fruktträd och en jordkällare är nu allt som återstår. Det finns även äldre husgrunder både i norr och söder i reservatet, samt rester av stenmurar och diken kan också urskiljas. Några av rösena kan vara järnåldersgravar.

Gamla ekar och lindar

Karaktäristiskt för Söröns vegetation är de gamla ekarna och lindarna. De växer huvudsakligen på moränryggarna tillsammans med hassel. Floran här är rik med många lundarter, exempelvis vårärt, underviol, storrams och naturligtvis rikligt med blå- och vitsippor, liljekonvaljer och olika gräsarter. De lägre partierna mellan moränryggarna är delvis bevuxna med björk och asp, som bildar en tät, lundartad skog med gles örtvegetation.
 Övriga delar av Sörön består av öppna före detta åkrar och halvöppna före detta slåtterängar med typisk ängsflora. Dessa marker var efter upphört brukande på väg att växa igen. Efter reservatsbildningen har de röjts och överförts till betesmark.

Rikt och väldokumenterat fågelliv

Sörön har ett mycket rikt fågelliv vad beträffar både antalet häckande par och antalet häckande arter. Den omväxlande och rika vegetationen, de gamla träden och den omgivande jordbruksmarken ger både häckningsmöjligheter och föda åt många fåglar, exempelvis skogsduva, kattuggla, svartvit flugsnappare och många olika arter sångare. I Kvismare fågelstations regi har häckfåglarna inventerats årligen sedan 1965, och man har därför mycket goda kunskaper om Söröns fågelliv.

Skötsel och förvaltning

Sörön ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. Skötseln sker enligt en av Länsstyrelsen fastställd plan. Skötseln syftar till att bevara den lundartade lövskogen oförändrad och att återföra eller bibehålla karaktären av öppen betesmark i övriga delar av reservatet. Sörön gränsar i sydväst till naturreservatet Kvismaren. Från Söröns södra del kan man till fots fortsätta längs norra kanten av Kvismaren mot Åslaholmen och Öby kulle.

Vägbeskrivning

Från Örebro kör väg 207 (Hjälmarevägen) österut. Efter ca 1,2 mil på väg 207sväng av höger mot Bärsta. Från Bärsta finns skylt mot Sörön söderut. Från väg 52 tag avtagsvägen norrut, ca 3 km öster om Sköllersta, och följ vägskyltning mot naturreservatet Kvismaren. Från Norrbyås kyrka åker du mot Bärsta/Stora Mellösa. I Bärsta följ skylt mot Sörön. Parkering finns både strax söder om gården Husön eller 400 meter längre söderut vid reservatsgränsen. En markerad stig leder mellan Sörön och Kvismaren.

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • plocka blommor, gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering av fågelbo
 • ta med okopplad hund
 • avsiktligt störa betesdjuren
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp öppen eld
 • köra motorfordon eller cykla
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • anordna snitslade spår, tipspromenader, terränglöpningar eller liknande

 Fakta

Bildat år: 1979

Areal: 23 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Området ingår i EU-nätverket Natura 2000

 Beslut och skötselplan (pdf 1227 kB)

 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight