Utvidgning och ombyggnad av Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark är en av Sveriges mest besökta nationalparker. Nu ska nationalparken utvidgas och entréer och information rustas upp. Allt beräknas vara färdigt 2017.

Foto: Fredrik Wilde.

Utvidgning av Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark kommer att utvidgas med närmare 700 ha, vilket innebär att parken ökar i storlek från 1352 ha till ca 2040 ha. I och med utvidgningen får nationalparken en mer naturlig avgränsning i väster genom att stora delar av sjön Trehörningen planeras att ingå i parken samt ett tillskott av mycket värdefull skogsmark framför allt i öster. Nationalparken får därmed en ökad biologisk betydelse och väsentligt ökade möjligheter för naturupplevelser.

Preliminär karta över nationalparken med utvidgningen och anordningar.

I samband med utvidgningen kommer ett nytt beslut att tas. Föreskrifterna kommer att ses över och ändras. Skötselplanen som berättar hur nationalparken ska förvaltas kommer också att ändras. Förslag till utvidgning med föreskrifter och skötselplan är ute på extern remiss fram till den 5 oktober 2015.

Här finns remissversionen för hur de nya föreskrifterna för Tivedens nationalpark kommer att se ut.

Upprustning och ombyggnad av entréer och anordningar

Tiveden är en av de mest besökta nationalparkerna i Sverige, med ca 110 000 personer per år. Antalet väntas också öka de närmaste åren. Det stora antalet besökare innebär många utmaningar inom både skötsel och förvaltning av nationalparken. Entréerna och andra anordningar är föråldrade och kommer nu att ses över och kompletteras.

Modell över hur den nya Huvudentrén kommer att se ut. Modell och foto: White arkitekter.

Förutom upprustning av de befintliga entréerna vid Huvudentrén och Vitsand kommer en ny entré att byggas vid Ösjönäs. White arkitekter har på uppdrag av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till hur entréerna ska se ut i framtiden. Ombyggnaden av entréerna har påbörjats under 2015.

Här är Whites förslag till utformning av entréerna i Tivedens nationalpark.

Ny information

När nationalparken utvidgas och entréerna byggs om passar vi också på att förnya informationen i området. Informationen kommer att anpassas efter nya gemensamma riktlinjer för alla Sveriges nationalparker. Förutom nya informationsskyltar kommer ledmarkeringar och skyltning till och i nationalparken att göras om. Nya broschyrer trycks och ljudinformation tas fram. Guldstjärnan är den nya symbolen för nationalparkerna.

Färdigt 2017

Projektet att utvidga Tivedens nationalpark och bygga om entréer, anordningar och information kommer att pågå i ca fyra år med början i januari 2013. Allt beräknas vara klart 2017.