Allemansrätten - frihet under ansvar

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att vistas ute i skog och mark. Men med denna frihet följer också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Särskilda regler kan gälla i till exempel naturreservat.
Person som fiskar

Vad innebär allemansrätten?

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar. På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information  om allemansrätten. 

Fridlysta arter

Du får plocka de flesta blommor, bär och svamp i naturen. Men vissa arter är fridlysta och får därför inte plockas. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på vår egen tomt. Information om  vilka arter i Örebro län som är fridlysta.

Allemansrätten i skyddade naturområden

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden kan det finnas föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Därför kan de se olika ut från fall till fall. Föreskrifter för respektive naturreservat hittar du under Sevärda naturmiljöer i Örebro län. 

Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, lägga till med båt, cykla, rida eller ha med sig hund i området. Inom fågelskyddsområden är det oftast inte tillåtet att vistas under vissa tider på året.

Organiserat friluftsliv

Äventyrsturism och annat organiserat friluftsliv, till exempel orientering, ridläger med mera, är möjligt tack vare allemansrätten.

Det är miljöbalken som reglerar kraven på den som använder naturen för organiserad verksamhet. Arrangören måste bland annat ha tillräcklig kunskap om allemansrättens och informera deltagarna om vad som gäller. I vissa fall krävs samråd med Länsstyrelsen. Mer information om vad som gäller vid organiserat friluftsliv.