Riksintressen för kulturmiljövård i Örebro län

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen och landet. Det ska bland annat visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, utvecklingen av samhället, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal.

Bild på Fellingsbro sockencentrum 

Fellingsbro sockencentrum är ett riksintresse för kulturmiljövården. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen.

I Örebro län finns 54 områden av riksintresse för kulturmiljövården. Urval, avgränsning och beskrivningar av dessa har gjorts av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är värd att skydda ur ett nationellt perspektiv. Det är en signal om att här finns så höga värden att kulturmiljön har företräde då motstående intressen finns.

Länsstyrelsen/staten kan upphäva kommunala beslut som gäller riksintresseområdena om kulturvärdena inte har beaktats tillräckligt. Kommunerna ska i sin tur redovisa hur de kulturhistoriska värdena ska tas tillvara inom dessa områden.

Länsstyrelsen och Örebro läns museum har 1998 givit ut en skrift ”Riksintressanta kulturmiljöer i Örebro län” där våra områden beskrivs lite mer fylligt. Den kan köpas på Örebro läns museum.

Beskrivningstexter för länets riksintresseområden för kulturmiljövården hittar du under respektive kommun i vänstermenyn.