Kyrkor

Kyrkorna speglar vår historia från medeltiden fram till våra dagar. Kyrkorna i Sverige är nästan undantagslöst den äldsta byggnaden på sin ort, de representerar sin trakts historia och är oersättliga landmärken i våra landskap.
Frostnupna murdelar på en murad kyrkobyggnad

Ett koncentrat av kultur och historia

I kyrkorna möter vi vårt lands mest framstående arkitekter, konstnärer och hantverkare. Kyrkorna är ett koncentrat av vår materiella kultur över lång tid. I kyrkorna har också traktens människor samlats genom tiderna, i synnerhet vid tillfällen av glädje och sorg, historien blir aldrig så levande som i en kyrka. Den starka närvaron av människor över generationer möter vi ingen annanstans. Kyrkorna är ett unikt och levande kulturarv, de har använts kontinuerligt för sin ursprungliga funktion alltsedan de byggdes.

Information om kyrkorna i Örebro län

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla

De kyrkliga kulturmiljöerna är vårt mest värdefulla samlade kulturarv. Dess särställning markeras av en särskild överenskommelse från år 2000 mellan Staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan. Överenskommelsen har träffats mot bakgrund av de förändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan som inträdde vid årsskiftet 2000. Överenskommelsen är i sitt slag unik, och speglar i klartext att de kyrkliga kulturminnena intar en särställning i vårt kulturarv, och att detta kulturarv tillhör alla, oavsett konfessionell ställning och kyrkotillhörighet, och att det också ska vara tillgängligt för alla. Det är därför ett mycket starkt allmänintresse som kommer till uttryck genom kulturmiljölagens bestämmelser om kyrkliga kulturminnen. Genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar staten varje år till vård och restaurering av det kyrkliga kulturarvet.

Vad säger lagen?

Bidrag och ersättningar

 

 

 

 

 

 

Kulturmiljölagen

Sevärda kulturmiljöer

Detaljbild på runstenen i Nasta. Klicka på bilden för att komma till guiden över sevärda kulturmiljöer i Örebro län.

I Örebro län finns många intressanta och sevärda kulturmiljöer. Allt från mäktiga gravfält till välbevarade trästäder. Läs mer om sevärda kulturmiljöer i Örebro län!