Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för IT- infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner.

I dagsläget är kanalisationsstödet i stort sett förbrukat och i nuläget finns inget beslut om nya medel för kanalisationsstöd. Vänd dig till din Länsstyrelse/Region för att få veta hur situationen ser ut i ditt län och om det finns medel kvar från föregående år.

Vem kan söka?

Stödet kan bara gå till projekt där man bedömer att IT- infrastrukturen inte kommer att byggas ut inom tre år. Det innebär att projekt som får stöd i första hand kommer vara sådana som genomförs i landsbygd. Varje projekt förväntas omfatta ett begränsat geografiskt område.

Vid prioritering mellan olika projekt ska länsstyrelsen prioritera det projekt som bedöms vara mest motiverat ur ett näringspolitiskt perspektiv.

Projekt som beviljas stöd ska vara färdigställda och redovisade inom två år från datum för beslut.

Du ansöker hos din länsstyrelse

Ansökan om stöd görs vid Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. I Gotlands och Kalmars län hanteras ansökningarna av det kommunala samverkansorganet och i Skåne, Hallands och Västra Götalands län hanteras de av det regionala självstyrelseorganet.

I flera län har allt projektstöd redan nyttjats. Därför är det bra om du tar kontakt med en handläggare innan du gör din ansökan.

Kostnader som ger rätt till stöd

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Länsstyrelsen kan besluta att stödet blir lägre än 50 procent. Kostnader som får räknas in i underlaget är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader. Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas in i underlaget för stöd.

Krav på kanalisationen

Flera krav ställs på innehavaren av kanalisationen, som berör hur den utformas, dokumenteras och tillhandhålls. Bland annat krävs att den kanalisation som får statligt stöd ska utformas på sådant sätt att den kan användas av två eller flera IT-infrastrukturägare. Innehavaren ska uppdatera och förvalta dokumentationen över kanalisationen. Länsstyrelsen ska vara informerad om var dokumentationen finns tillgänglig. Kanalisationen ska också tillhandahållas av ägare av IT-infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och till ett pris som sätts med hänsyn till det statliga stödets storlek.

Vill du veta mer?

Kontakta din ansvariga handläggare i ditt län.

Ansöka om kanalisationsstöd i Örebro län

Är du intresserad av att bygga ut fibernät i ditt område? För att undersöka möjligheterna att få stöd kontakta ansvarig för bredband i din kommun eller Åsa Lindin på Länsstyrelsen i Örebro.

 

Frågor om sidan Kanalisationsstöd
Vi vill gärna veta vad du tycker om vår sida. Lämna gärna övriga synpunkter via "Rapportera fel på sidan".
Hur hittade du till sidan?
Via vår inbyggda sökfunktion
(1)
Extern söktjänst (exempelvis Google)
(1)
Länk från nyhetsbrev
(1)
Klickade mig fram via webbstrukturen
(1)
Annat sätt
(0)
Varför besökte du sidan om kanalisationsstöd?
För att ansöka om stöd
(2)
För att få information kring stödet
(2)
Av misstag
(0)
Hittade du svaren på dina frågor?
Ja
(4)
Nej
(0)
Hade inga frågor
(0)
Har du haft nytta av informationen?
Ja
(4)
Nej
(0)
Innebar ditt besök att du sedan skickade in en ansökan om kanalisationsstöd?
Ja
(2)
Nej
(2)
Innebar ditt besök att du sedan tog kontakt med vår kontaktperson för kanalisationsstöd?
Ja
(3)
Nej
(1)
Var texten tydlig och bra strukturerad?
Ja
(4)
Nej
(0)
Totalt antal röster: 4
Det går inte att svara på enkäten eftersom sista svarsdatumet har passerat.