Vindkraft

Vindkraft skapar förnyelsebar el. Länsstyrelsen tar bland annat fram planeringsunderlag, stödjer kommunernas vindkraftsarbete och prövar tillstånd för vindkraftsparker. Tillsammans med andra länsstyrelser har vi tagit fram en databas som visar vindkraftens utbyggnad i Sverige.
Vindkraft

Vindkraften har potential att snabbt skapa ny elproduktion och ger ett tydligt tillskott till landets energi­försörjning.

Länsstyrelsens roll är bland annat att: 

  • driva på kommunernas planering för vindkraft och ge dem underlag för planeringen,
  • pröva tillstånd för större vindkraftsetableringar på land,
  • besluta om överklagade bygglov för vindkraftverk, och
  • medverka vid Energimyndighetens beslut om riksintressen.

Det krävs tillstånd för att bygga vindkraftsparker

Vindkraftsparker är tillståndspliktiga och räknas enligt miljöbalken som verksamheter med miljöpåverkan.

Prövning sker via Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Miljöprövningsdelegationen har en självständig beslutsfunktion. Det betyder att tillståndsprövningen inom Länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken.

Vägledning för vindkraft i Örebro län 

Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en vägledning för etablering av vindkraft i länet.

Syftet med vägledningen är att hjälpa till med att navigera i landskapet så att vindkraften byggs ut där det är lämpligt. Vägledningen ska fungera som ett stöd i ett tidigt planeringsskede och bidra till att utbyggnaden av vindkraften genomförs enligt regionala mål för energi och klimat och med hänsyn till andra definierade värden.

Vindkraft i Örebro län - en vägledning kring etablering

Databasen Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige. Databasen visar var i landet det finns vindkraftverk och var man planerar att bygga nya samt annan kartbaserad information. Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten.

Vindbrukskollen är integrerad med Vindlov.se och tillsammans utgör de en samlad webbtjänst för vindkraft som erbjuder lättillgänglig information där allt om tillståndsprocessen finns samlat. Besök Vindbrukskollen via vindlovs webbplats.

Uppgifterna i Vindbrukskollen är än så länge inte kompletta och kan behöva justeras en tid. Tanken är att såväl vindkraftsbolag, myndigheter som privatpersoner ska kunna gå in och få en god överblick över vindkraftverk som redan finns eller är under planering.

Planeringsram för utbyggnad av vindkraft

Riksdagen har beslutat om en planeringsram för hur mycket vindkraft som ska byggas. Planerna är att till år 2020 ha en årlig elproduktion från vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftintresset i den fysiska planeringen. Ramen anger med andra ord de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.

Regeringens vindkraftsamordnare

Vindkraftsamordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå.

Vindkraftssamordnaren i region mitt är Lars Thomsson
Telefon: 0708-25 11 10, e-post lars.thomsson@gotland.se

Lars Thomsson ansvarar för följande län: Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

 Länkar

Vindbrukskollen
Nationell databas över vindkraftverk.

Vindlov.se 
Tillståndsfrågor för vindkraftverk.

Vindforsk 
Aktuell forskning inom vindkraftsområdet.

Nätverket för vindbruk
Läs mer om nätverket för vindbruk.

Boverket
Boverkets information om vindkraft.

Energimyndigheten
Energimyndighets information om vindkraft.