Energi

Bild på två vindkraftverk i horisonten mot en solnedgångsröd himmel. Framför ett åkerlandskap.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet för en långsiktigt trygg och hållbar energiförsörjning. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom energiområdet. 

 

Förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och bioenergi är viktiga steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Men för att klara energiomställningen behöver vi också använda energin betydligt effektivare, bland annat när det gäller transporter, uppvärmning och kylning, belysning och industriprocesser. Det behövs både ny teknik och ändrade beteenden. Länsstyrelsen driver olika projekt för att främja en hållbar utveckling och tar fram planeringsunderlag för att bland annat stödja kommunernas energiplanering.

Örebro läns energi- och klimatprogram

Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat i Örebro län.

Programmet är ett underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar för energi- och klimatarbetet inom Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro och vägledande för kommunerna i regionen samt ska fungera som inspiration för företag och organisationer. Programmet omfattar åren 2013-2016.

Miljötillstånd och tillsyn

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslutar om tillstånd för stora energianläggningar som vindkraftsparker och fjärrvärmeverk. Delegationen fastställer också villkoren för verksamheten.

När det gäller att anlägga kraft- och gasledningar bevakar vi frågor som rör hälsa och säkerhet samt ser till att natur- och kulturvärden inte skadas. Viljan och förmågan att hushålla med energi är viktiga aspekter, både när vi beviljar tillstånd för olika verksamheter och ser till att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynen genomförs även av kommunerna.

Energistöd

Det finns olika typer av statliga bidrag för energieffektivisering och övergång till förnybar energi, och Länsstyrelsen beslutar om flera av dem. Stöden till lantbrukare och andra företagare kan bland annat gälla dem som vill odla energigrödor eller göra vissa energirelaterade investeringar.

Näringslivsutveckling

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik i näringslivet, och vi stödjer en ökad produktion av förnybar energi. Två utmaningar är att stimulera företagen till affärsutveckling utifrån miljöfrågor och till att använda miljöhänsyn som ett sätt att stärka sin konkurrenskraft.

Samhällsplanering

En hållbar samhällsplanering är avgörande för att vi på lång sikt ska klara klimat- och energimålen. Länsstyrelsen kan visa hur energi- och klimataspekter kan arbetas in i bland annat den regionala transportplaneringen och kommunernas fysiska planering.

Örebro läns energi- och klimatprogram

 Länkar

Vindkraft
Vårt arbete inom vindkraftsområdet.

Klimat och energi 
Vårt arbete inom energi- och klimatområdet.

Energi- och klimatbidrag
Bidrag som finns att söka.