Tarstaborg

Stenmurar på höjd i gles tallskog
Mellan Sköllersta och Pålsboda ligger Tarstaborg som är Örebro läns största fornborg.

Tarstaborg ligger på ett berg som stupar brant ner mot väster. På övriga sidor omges borgen av en över 300 meter lång stenvall. Vallen är det som finns kvar av en stenmur. Utanför stenvallen finns resterna av ytterligare två murar. De yttre murarna hade bara en ingång medan den inre muren hade fyra öppningar. På flera ställen är muren så pass väl bevarad att man kan se att den varit kallmurad. Det innebär att stenarna lagts på varandra utan murbruk. Inne i Tarstaborg finns en terrass där det troligen har stått ett hus.

Utsikt

Utsikten från borgen är storslagen och man ser långt ut över slätten i norr, Kilsbergen och Kvarntorpshögen i väster.
På andra sidan riksväg 51 ligger Omhällsborg, en betydligt mindre fornborg. Den består mest av en bergknalle och ett par vallar.

Sägner

Det finns sägner om fornborgarna som handlar om två stridande bröder, kung Åmund och kung Sigge. De bodde i var sin borg och de begravdes sedan i var sin hög i Kånsta. Läs mer om Kånstahögarna.

 

Bild på hög stenmur med träpalisad ovanopå. Människor med packning på väg till borgens öppning.

Så här kan en fornborg ha sett ut. Illustration: Margareta Hildebrandt/Örebro läns museum

Försvarsborg eller helig plats

Fornborgar har byggts under en lång tid från bronsålderns slut och under hela järnåldern 1000 f.Kr. – 1050 e.Kr. Det finns flera teorier om varför fornborgarna byggdes. Där kunde människorna i området söka skydd mot fiender i oroliga tider. Andra teorier är att fornborgar använts för att bevaka ett område eller varit symboler för makt. Fornborgar kan också ha varit heliga platser där man utövade kult.

I Örebro län finns 35 fornborgar

I hela Sverige finns omkring 1000 fornborgar. Vägbeskrivning Åk väg 51 söderut från Sköllersta mot Pålsboda. Det finns en skylt vid vägen som leder in mot fornborgen. Du ska då åka österut. En bit in på den vägen finns en parkeringsplats och sedan får du gå den sista biten upp mot borgen.

Fler bilder från Tarstaborg

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta

 


 Fakta Tarstaborg

Fornlämningsnr: Sköllersta 27:1 (länk till Fornsök)

Fornlämning
Tarstaborg är en fast fornlämning och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Tarstaborg ingår som en av två fornborgar i ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Tarstaborg, T 11 (länk till riksintressebeskrivning)