Kalejdoskop och Mötesplatser

Runt om i länet finns platser för människors möten eller miljöer som rymmer förbisedda, dolda och bortvalda berättelser. Nu kan du söka bidrag för att vårda dessa miljöer eller för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv.
Äldre svart-vit bild på tre barn varav en i sittande i rullstol

Platser för mänskliga möten

Runt om i länet finns många platser som gett utrymme för människors möten. Där människor har samlats för att samtala, bilda sig eller utöva musikaliska eller fysiska aktiviteter. En del platser har fungerat för rekreation och kontemplation. Många har kommit till genom ideella initiativ. Ibland har de uppförts och utsmyckats i samverkan med andra intressenter – bruksledningar och kommuner. Dessa mötesplatser är en del av vårt gemensamma kulturarv. Byggnader, anläggningar och konstverk berättar om gemenskapens historia. Det handlar exempelvis om torgmiljöer, dansbanor, parker, öppna trädgårdar och folkrörelsernas mötesplatser. De visar hur samhällen byggts upp och hur samvaron fungerat. Det är viktigt att uppmärksamma dessa miljöers historia och kvaliteter så att de kan tas tillvara och fortsätta brukas som mötesplatser, men kanske i nya sammanhang.

Gaveln på ett ett grönt trähus i snårig slyskog
Dansbana vid Sandvad. Foto: Håkan Geijer.

Kalejdoskop - ge tysta kulturarv en röst!

Kulturmiljöer runt om i landet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv. Det finns ett starkt behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå utanför den nationella historieskrivningen. Bland annat har till exempel romers och samers historia haft en undanskymd och ibland obefintlig plats. Många människor har under historiens gång inte passat in i historieskrivningen. Psykiska, fysiska, sexuella och socioekonomiska faktorer har bidragit till marginalisering och tystnad. Det behövs röster som ger liv till förbisedda, dolda och bortvalda platser. Konflikter och maktförhållanden kan inte förbises.  

Inkluderande arbetssätt

Det finns inga enkla svar på hur vi uppnår ett inkluderande kulturarvsarbete. I strävan efter att lyfta fram glömda perspektiv och minoriteter finns alltid en risk att återigen fastna i stereotypa framställningar och utgångspunkten om "vi" och "de andra". Några möjliga vägar för att komma vidare är att istället fokusera på vad som är gemensamt för oss människor istället för vad som särskiljer oss. Att utgå från en plats och den mängd ingångar som den kan ge kan vara en annan väg.

Att störa homogenitet

 

 

Tidigare kalejdoskopprojekt:

Genomförda projekt inom Kalejdoskop år 2010

Genomförda projekt inom Kalejdoskop år 2011

Genomförda projekt inom Kalejdoskop år 2012

Genomförda projekt inom Kalejdoskop år 2013

Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av den som äger det aktuella huset, t ex en enskild person, en förening, ett bolag, en kommun eller en stiftelse.

Blankett för ansökan om bidrag för vård av värdefulla kulturmijöer