Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Fiske, RapporterRensa urval
Din sökning gav 25 träffar
 • 2016:14 Romeftersök på några potentiella asp- och vimmaleklokaler i Örebro län 2015

  I Örebro län finns kända bestånd av asp i Hjälmaren, Väringen och i Arbogaån. Vimma har endast påträffats i sjön Möckeln i Örebro län. Båda fiskarter är rödlistade och asp är dessutom utpekad i art- och habitatdirektivet och ska uppnå gynnsam bevarande status. Mycket lite är känt om vimma. Men både asp och vimma har missgynnats av vandringshinder, rensningar och torrläggning av vattendrag. Länsst ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  2016_14_Romeftersok2015 (1 MB)

 • 2016:9 Elfiskeundersökning i 44 vattendrag 2015

  Inom detta projekt undersöktes 20 vattendrag som utgör vattenförekomster medan resterande vattendrag definieras som övrigt vatten. Totalt fångades tio olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 20 lokaler. Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande medan småspigg, bäcknejonöga och bäckröding endast förekom vid en lokal. Vid elfiske i tio ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_9_Elfiskeundersokning _44_Vattendrag_2015 (37 MB)

 • 2016:12 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 15 vattendrag och tre sjöar 2015

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 15 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och tre kalkade sjöar i Örebro län. Sju av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 118 elfiskeundersökningar som berör 84 vattendrag som genomförts i länet och som bl.a. utförts av andra utförare än Länsstyrelsen under 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_12_Lansstyrelsens_fiskundersokningar_2015 (5 MB)

 • 2015:31 Utvärdering av effekter i kalkade målvattendrag i Örebro län

  Rapporten presenterar utvärdering av kalkningseffekter med fokus på faunan i speciellt utvalda vattendrag, så kallade målvattendrag i Örebro län. Målet med projektet är att utvärdera effekterna av kalkning på faunan i 26 målvattendrag. Studien baseras huvudsakligen på data från Länsstyrelsens vattenkemiska och biologiska effektuppföljning samt vattenföringsdata från SMHI. Huvudsyftet är att infor ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_31_KalkEffektUppfoljningMalVattendrag (20 MB)

 • 2004:15 Biologisk undersökning av 9 sjöar och 15 vattendrag i Örebro län 2003

  Rapporten redovisar resultat från biologiska undersökningar av förekomst av mört och dess reproduktion i 9 sjöar, fiskfaunan i 15 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i 7 av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2003. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2004_15 (1 MB)

 • 2003:23 Biologisk undersökning av 14 vattendrag i Örebro län 2002

  Rapporten redovisar resultat från en biologisk undersökning av fiskfaunan i 14 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i sex av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2002. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2003_23 (1 MB)

 • 2000:30 Biologisk undersökning av två sjöar samt fem vattendrag inom Örebro län 1999

  Rapporten redovisar 1999 års resultat från biologisk undersökning av flodkräfta i en sjö, fiskfaunan i en sjö och fem vattendrag samt bottenfaunan i tre vattendrag inom Örebro län. Avsikten med undersökningen är med ledning av erhållna resultat bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2000_30 (414 kB)

 • 2015:13 Romeftersök på några potentiella aspleklokaler i Örebro län 2014

  Den storvuxna karpfisken asp (Aspius aspius) förekommer i Sverige framförallt i Mälaren, Hjälmaren och Vänern med till- och frånrinnande vattensystem. Arten är rödlistad som nära hotad (NT). Till de främsta hoten mot aspen hör bristen på lekområden. Arten leker huvudsakligen i starkt strömmande delar av större åar som mynnar i de stora sjöarna. Under de senaste åren har insamling av rom på trolig ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  2015_13_Romeftersok (1 MB)

 • 2015:8 Elfiske av 28 vattendragssträckor 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 24 vattendrag på 28 olika platser. Totalt fångades 10 olika arter av kräftor och fisk, varav abborre var den vanligast förekommande arten. I 6 av lokalerna fångades öring, men endast i tre av dessa fångades årsungar av öring.
  Genomförda provfisken klassas på en femgradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig statu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_8_Elfiske_av_28_vattendragsstrackor (5 MB)

 • 2015:11 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 18 vattendrag och tre sjöar 2014

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 18 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och två sjöar (båda kalkade) i Örebro län samt fiskinsamlingsresultat för senare analys av metaller och organiska miljögifter från Hjälmaren-Hemfjärden. 13 av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 84 elfiskeundersökningar som g ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_11_Lansstyrelsens_fiskundersokningar_2014 (3 MB)

 • 2014:16 Elprovfiske 35 vattendrag i Örebro län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 35 vattendrag på 38 olika platser. Totalt fångades 11 olika arter av kräftor och fisk, varav stensimpa var den vanligaste arten. I 21 av lokalerna fångades öring, men i fyra av dessa fångades inga årsungar av öring. Huvudsyftet med undersökningarna är att inventera fiskfaunan i vattendrag som tidigare inte undersökts.

  Genomförda provf ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2014_16_Elprovfiske_i_35_vattendrag_i_Orebro_lan 2013 (8 MB)

 • 2014:13 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 17 vattendrag i Örebro län 2013

  Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 17 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2013.

  Av de 17 vattendragen bedöms nio som God status med hänsyn till fisksamhället, två bedöms som Måttlig, fyra bedöms som Otillfreds-ställande och två som Dålig status.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- och fisk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Lansstyrelsens-Elfisken-2013-201413 (6 MB)

 • 2013:7 Fiskundersökning i 14 vattendrag i Örebro län 2012

  Statusbedömning av miljötillståndet och sammanfattning av 91 elfisken 2012.

  Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 14 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2012. Dessutom sammanfattas samtliga 91 elprovfiskeundersökningar som genomförts i länet under 2012.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Fiskundersokningar vattendrag (5 MB)

 • 2013:6 Tisarens avrinningsområde – Miljösituationen i sjöar och vattendrag

  Länsstyrelsens arbete med vattenmiljöfrågor har intensifierats under senare år, bland annat genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Mycket ny information om våra vatten och avrinningsområden samlas in, sammanställs och analyseras.

  Denna rapport har tagits fram för att sprida information om vattenmiljöerna och miljösituationen i Tisarens avrinningsområde. Rapporten har tagits fram som ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:6 Tisarens avrinningsomrade faktablad (3 MB)

 • 2013:2 Elfiske i näringspåverkade vattendrag i Örebro län 2012

  I Örebro län finns många näringspåverkade vattendrag tillföljd av utsläpp av näringsämnen från framförallt jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk. Tillförsel av näringsämnen kan orsaka övergödning vilket har negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

  Flera av vattendragssträckorna hade goda biotoper för strömlevande fisk. Undersökningarna visar att fisksamhällena i merparten av vattend ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:2_Elfiskerapport_naringspaverkan (2 MB)

 • 2013:3 Elfiske i regleringspåverkade vattendrag i Örebro län 2012

  I Örebro län finns många regleringspåverkade vattendrag tillföljd av produktion av vattenkraft. Villkor om minimitappning saknas vid flera regleringsdammar vilket innebär att i princip inget vatten rinner i dessa vattendrag. Vattenreglering har därmed en avsevärd negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

  Resultaten av elfiskeundersökningarna visade överlag på kraftigt störda/förändrade fi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:3_Elfiskerapport_regleringspaverkan (6 MB)

 • 2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren

  Under våren 2012 rapporterade flera medier om multiresistenta bakterier i Svartån och Hjälmaren. Länsstyrelsen samlade en expertgrupp från Örebro läns landsting, Örebro kommun och Örebro universitet för en gemensam bedömning av läget. I denna rapport konstateras att det inte rör sig om multiresistenta bakterier. Däremot fanns antibiotikaresisstenta bakterier i vattnet, vilket inte leder till någr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Lantbruk, Fiskerinäring, Krisberedskap

  2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren (608 kB)

 • 1997:17 Projekt uppbyggnad av lokala basbestånd av signalkräftor på allmänt vatten i Hjälmaren 1992 - 1996

  Projektets målsättning har varit att inom begränsade områden skapa bestånd av signalkräftor, som kan utnyttjas för utsättning på andra lämpliga områden i allmänt vatten. I denna dokumentation redovisas ett sammanfattande resultat från det femåriga projektet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  1997_17_Projekt_uppbyggnad_av_lokala_basbestånd_av_Signalkräftor_på_allmänt_vatten_i_Hjälmaren_1992_1996 (2 MB)

 • 2002:15 Biologisk undersökning av en sjö samt elva vattendrag i Örebro län 2001

  Syftet med undersökningen är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Dessutom utförs undersökningarna som effektkontroll i de vatten som kalkats och där eventuell ”biologisk återställning” i kalkade vatten
  utförts. Undersökningen ingår i uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. R ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Biologisk_undersöknin_av_en_sjö_samt_elva_vattendrag_i_Örebro_län (2 MB)

 • 2011:40 Provfiske i Norra Vättern 2009

  I rapporten redovisas resultatet från standardiserade provfisken i Norra Vätterns skärgårdsområde. Enligt EU:s vattendirektiv är området indelat i tre vattenförekomster Alsen, Kärrafjärden och Duvfjärden. Inventering och provtagning av fiskfaunan ger i regel ett bra underlag för bedömning av miljöpåverkan över en längre tidsperiod jämfört med många andra provtagningar eftersom exempelvis vattenke ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2011-40-Provfiske-i-Norra-Vattern-2009 (1 MB)