Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Fiske, RapporterRensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • 2015:13 Romeftersök på några potentiella aspleklokaler i Örebro län 2014

  Den storvuxna karpfisken asp (Aspius aspius) förekommer i Sverige framförallt i Mälaren, Hjälmaren och Vänern med till- och frånrinnande vattensystem. Arten är rödlistad som nära hotad (NT). Till de främsta hoten mot aspen hör bristen på lekområden. Arten leker huvudsakligen i starkt strömmande delar av större åar som mynnar i de stora sjöarna. Under de senaste åren har insamling av rom på trolig ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  2015_13_Romeftersok (1 MB)

 • 2015:8 Elfiske av 28 vattendragssträckor 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 24 vattendrag på 28 olika platser. Totalt fångades 10 olika arter av kräftor och fisk, varav abborre var den vanligast förekommande arten. I 6 av lokalerna fångades öring, men endast i tre av dessa fångades årsungar av öring.
  Genomförda provfisken klassas på en femgradig skala från hög, god, måttlig, otillfredsställande till dålig statu ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_8_Elfiske_av_28_vattendragsstrackor (5 MB)

 • 2015:11 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 18 vattendrag och tre sjöar 2014

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 18 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och två sjöar (båda kalkade) i Örebro län samt fiskinsamlingsresultat för senare analys av metaller och organiska miljögifter från Hjälmaren-Hemfjärden. 13 av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 84 elfiskeundersökningar som g ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_11_Lansstyrelsens_fiskundersokningar_2014 (3 MB)

 • 2014:16 Elprovfiske 35 vattendrag i Örebro län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 35 vattendrag på 38 olika platser. Totalt fångades 11 olika arter av kräftor och fisk, varav stensimpa var den vanligaste arten. I 21 av lokalerna fångades öring, men i fyra av dessa fångades inga årsungar av öring. Huvudsyftet med undersökningarna är att inventera fiskfaunan i vattendrag som tidigare inte undersökts.

  Genomförda provf ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2014_16_Elprovfiske_i_35_vattendrag_i_Orebro_lan 2013 (8 MB)

 • 2014:13 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 17 vattendrag i Örebro län 2013

  Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 17 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2013.

  Av de 17 vattendragen bedöms nio som God status med hänsyn till fisksamhället, två bedöms som Måttlig, fyra bedöms som Otillfreds-ställande och två som Dålig status.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- och fisk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Lansstyrelsens-Elfisken-2013-201413 (6 MB)

 • 2013:7 Fiskundersökning i 14 vattendrag i Örebro län 2012

  Statusbedömning av miljötillståndet och sammanfattning av 91 elfisken 2012.

  Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 14 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2012. Dessutom sammanfattas samtliga 91 elprovfiskeundersökningar som genomförts i länet under 2012.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Fiskundersokningar vattendrag (5 MB)

 • 2013:6 Tisarens avrinningsområde – Miljösituationen i sjöar och vattendrag

  Länsstyrelsens arbete med vattenmiljöfrågor har intensifierats under senare år, bland annat genom införandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Mycket ny information om våra vatten och avrinningsområden samlas in, sammanställs och analyseras.

  Denna rapport har tagits fram för att sprida information om vattenmiljöerna och miljösituationen i Tisarens avrinningsområde. Rapporten har tagits fram som ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:6 Tisarens avrinningsomrade faktablad (3 MB)

 • 2013:3 Elfiske i regleringspåverkade vattendrag i Örebro län 2012

  I Örebro län finns många regleringspåverkade vattendrag tillföljd av produktion av vattenkraft. Villkor om minimitappning saknas vid flera regleringsdammar vilket innebär att i princip inget vatten rinner i dessa vattendrag. Vattenreglering har därmed en avsevärd negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

  Resultaten av elfiskeundersökningarna visade överlag på kraftigt störda/förändrade fi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:3_Elfiskerapport_regleringspaverkan (6 MB)

 • 2013:2 Elfiske i näringspåverkade vattendrag i Örebro län 2012

  I Örebro län finns många näringspåverkade vattendrag tillföljd av utsläpp av näringsämnen från framförallt jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk. Tillförsel av näringsämnen kan orsaka övergödning vilket har negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

  Flera av vattendragssträckorna hade goda biotoper för strömlevande fisk. Undersökningarna visar att fisksamhällena i merparten av vattend ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  2013:2_Elfiskerapport_naringspaverkan (2 MB)

 • 2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren

  Under våren 2012 rapporterade flera medier om multiresistenta bakterier i Svartån och Hjälmaren. Länsstyrelsen samlade en expertgrupp från Örebro läns landsting, Örebro kommun och Örebro universitet för en gemensam bedömning av läget. I denna rapport konstateras att det inte rör sig om multiresistenta bakterier. Däremot fanns antibiotikaresisstenta bakterier i vattnet, vilket inte leder till någr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Lantbruk, Fiskerinäring, Krisberedskap

  2012:20 Fynd av antibiotikaresistenta tarmbakterier i Svartån och Hjälmaren (608 kB)

 • 1997:17 Projekt uppbyggnad av lokala basbestånd av signalkräftor på allmänt vatten i Hjälmaren 1992 - 1996

  Projektets målsättning har varit att inom begränsade områden skapa bestånd av signalkräftor, som kan utnyttjas för utsättning på andra lämpliga områden i allmänt vatten. I denna dokumentation redovisas ett sammanfattande resultat från det femåriga projektet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1997

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  1997_17_Projekt_uppbyggnad_av_lokala_basbestånd_av_Signalkräftor_på_allmänt_vatten_i_Hjälmaren_1992_1996 (2 MB)

 • 2002:15 Biologisk undersökning av en sjö samt elva vattendrag i Örebro län 2001

  Syftet med undersökningen är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Dessutom utförs undersökningarna som effektkontroll i de vatten som kalkats och där eventuell ”biologisk återställning” i kalkade vatten
  utförts. Undersökningen ingår i uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. R ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Biologisk_undersöknin_av_en_sjö_samt_elva_vattendrag_i_Örebro_län (2 MB)

 • 2011:40 Provfiske i Norra Vättern 2009

  I rapporten redovisas resultatet från standardiserade provfisken i Norra Vätterns skärgårdsområde. Enligt EU:s vattendirektiv är området indelat i tre vattenförekomster Alsen, Kärrafjärden och Duvfjärden. Inventering och provtagning av fiskfaunan ger i regel ett bra underlag för bedömning av miljöpåverkan över en längre tidsperiod jämfört med många andra provtagningar eftersom exempelvis vattenke ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2011-40-Provfiske-i-Norra-Vattern-2009 (1 MB)

 • 2011:17 Fiskundersökningar i 26 vattendrag och 5 sjöar i Örebro län 2010 - Statusbedömning av miljötillståndet

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 5 kalkade sjöar och 26 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) i Örebro län. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd på grund av försurning eller annan påverkan. Undersökningarna utgör också underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer. 13 av de undersökta vattendragen och 3 av de undersökt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2011:17 Fiskundersökningar i 26 vattendrag och 5 sjöar i Örebro län 2010 (1 MB)

 • 2010:8 Fiskundersökningar i 28 vattendrag och 4 sjöar i Örebro län 2009 - Statusbedömning av miljötillståndet

  20 av vattendragen bedöms ha hög eller god status med hänsyn till fisksamhället. Två av vattendragen bedöms ha måttlig status. Tre av vattendragen bedöms ha otillfredsställande status. Två av vattendrag bedöms ha dålig status. Ett vattendrag bedöms inte på grund av att primärdata saknas. Vid det s.k. mörtkontrollfisket fångades mört med storleken 10 cm eller mindre i Rösjön. I de tre övriga sjöar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2010_8 (2 MB)

 • 2009:18 Fiskundersökningar i 18 vattendrag och 3 sjöar i Örebro län 2008

  De tre provfiskade sjöarna bedöms ha god status. 15 av vattendragen bedöms ha hög, god eller måttlig status. Ett vattendrag bedöms ha otillfredsställande status. Ett vattendrag bedöms ha dålig status. Ett vattendrag bedöms inte p.g.a. att det troligen är naturligt fisktomt.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell inverkan av försurning eller annan påverkan på fiskbestånd. Undersökn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  Fiskundersokning2008 (4 MB)

 • 2008:41 Höjt minimimått på gös ger ökad avkastning i fisket

  Gös är insjöfiskets viktigaste art. Beståndsvårdande åtgärder som ökar och stabiliserar avkastningen av gös är därför viktiga för fisket. Ett ökat minimimått borde ge en stabilare och större rekrytering på sikt.
  Från 1 juli år 2001 höjdes därför minimimåttet på gös till 45 cm och minsta tillåtna maska (sträckt maska) sattes till 120 mm i Hjälmaren. Medelfångsten i Hjälmaren ökade från 59 ton pe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Fiskerinäring

  Gosrapport_2008_41 (518 kB)

 • 2006:52 Flodkräfta i Örebro län 2005

  Under det senaste århundradet har förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt i hela dess utbredningsområde. Den främsta orsaken till artens kraftiga tillbakagång anses vara kräftpest spridd genom utsättning av signalkräfta, ofta illegalt. Förekomst av signalkräfta innebär att kräftpesten blir permanent förekommande i det aktuella vattenområdet och återetablering av flodkräfta omöjliggörs för öv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  2006_52_Flodkräfta.pdf