Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Skyddad bebyggelse, RapporterRensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • 1981:9 Damminventering M M 1980 i Örebro län - Del 9 Inventering av kulturminnesvård

  Ändamålet med rapporten skull främst vara att ge kunskap om dammarnas kondition samt vilka dammar som har en sådan höjd eller innehåller så stora vattenmängder att ett dammras kan befaras leda till skador på person eller egendom. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1981

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (4 MB)

 • KARLSLUND – på gränsen mellan stad och land

  Syftet med undersökningen är att ta fram en landskapsanalys över riksintresseområdet Karlslund i Örebro län. Resultatet presenteras som en fördjupad riksintressebeskrivning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (727 kB)

 • CENTRALA ÖREBRO. Fördjupad riksintressebeskrivning. Kulturhistorisk utredning

  Samhällsförändringar av olika slag gör att kulturmiljövårdens riksintressen åter har kommit i fokus i kulturmiljövårdsarbetet. Till detta kommer att länsstyrelserna gemensamt tillsammans med Riksantikvarieämbetet har valt att prioritera arbete med kulturmiljövårdens riksintressen och att samverka i arbetet med dem.

  Många organisationer har påtalat att de befintliga beskrivningarna av riksintre ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (60 MB)

 • 2010:32 Drumlinområdet

  Fördjupad riksintressebeskrivning. Landskapsanalys
  av natur- och kulturvärden i Drumlinområdet.

  Syftet med undersökningen har varit att göra en landskapsanalys över riksintresseområdet Drumlinområdet i Örebro län. Drumlinområdet är klassat som riksintresse för både naturvården och kulturmiljövården, med lite olika gränsdragningar. Det område som behandlas i rapporten
  omfattar båda riksintres ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

 • 2012:18 Fördjupad riksintressebeskrivning Baronbackarna, Örebro

  Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån
  motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet
  1996.

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Baronbackarna i Örebro.1 Baronbackarna uppfördes 1953-57 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt fl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • 2012:17 Fördjupad riksintressebeskrivning Rosta, Örebro

  Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån
  motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet
  1996.

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Rosta i Örebro.1 Rosta uppfördes 1948-52 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt flerbostadsbyggand ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • 2011:3 Bidrag till kulturmiljövård i Örebro län 2010

  Varje år fördelar Länsstyrelsen statliga bidrag till kulturmiljövård i länet. Det rör sig om vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, fornlämningar och kulturmiljöer. Bidraget är en värdefull möjlighet för Länsstyrelsen i Örebro att stödja ägare och förvaltare av kulturhistoriska miljöer runt om i länet i deras vård- och bevarandearbete. Bidraget kan också användas för at ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • 2010:43 Bebyggelsen i Drumlinområdet

  Riksintresset Drumlinområdet kännetecknas av ett övervägande öppet odlingslandskap och har en lång bebyggelsekontinuitet där bebyggelsen domineras av agrar bebyggelse. Inom området finns också byggnader som hänför sig till samhällsfunktioner, service-, religiösa och industriella ändamål.

  Området uppvisar till största delen en bebyggelse som uppförts från mitten av 1800-talet och fram till tidi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

 • 2010:27 Skyddad kulturmiljö? Kartläggning av hur kulturhistoriska värden har säkerställts i den kommunala samhällsplaneringen i Örebro län 1987 − 2009

  I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den byggda miljön. I den nya Plan- och bygglagen gavs kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Målsättningen med följande projekt har varit att kartlägga byggnader ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (2 MB)

 • 2002:22 Örebro län - Ett län med många landskap. Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 2

  Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. I Del 2 - Ett län med många landskap - beskriver kulturgeografen Ulf Jansson utvecklingen av jordbruket i länet. Han har också delat in länet i regioner som på olika sätt har karaktäristiska former av odling. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Inledning (pdf 260 kB) (260 kB)

  Agrarlandskapet i Örebro län (pdf 1,8 MB) (1 MB)

  Agrara regioner i Örebro län (pdf 3,3 MB) (3 MB)

  Litteratur (pdf 172 kB) (171 kB)

 • 2002:23 Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 3

  Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 3 Program för kulturmiljövård i Örebro län är själva programhandlingen. Programmet utgör den övergripande ramen för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete och vårt förhållande till andra organisationer som också arbetar med kulturmiljövård. Detaljutformningen av Länsstyrelsens årliga arbete styrs av vår verksamhets-planering och reglering ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (438 kB)

 • 2005:4 Skiffer i modernismens bebyggelse

  Under år 2004 genomförde Länsstyrelsen en undersökning av förekomsten av skiffer i 1900-talets bebyggelse. Projektet genomfördes i samarbete med Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland. Fokus lades på perioden mellan 1930 och 1970, då produktionen av skifferbyggsten var som störst. Syftet med inriktning på byggstenen är att ge kompletterande kunskaper om skiffrets användning. Tidigare har ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (961 kB)

 • 2009:24 Strategi för byggnadsminen och byggnadsminnesförklaringar i Örebro län

  Denna strategi är Länsstyrelsen i Örebro läns syn på arbetet med byggnadsminnen och byggnadsminnesförklaringar i länet. Strategin redogör för hur processen vid en byggnadsminnesförklaring går till och Länsstyrelsen strategi för det fortsatta arbetet med befintliga byggnadsminnen samt nya byggnadsminnesförklaringar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (269 kB)

 • 2002:21 Brukat och byggt i Örebro län. Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 1.

  Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 1 beskriver hur forntid, jorden, berget, skogen och vattnet format vårt landskap och det samhälle vi lever i. Boken inleds med en betraktelse av David Damell. Tomas Ekman har på ett fängslande sätt beskrivit vår arkeologiska historia. Mia Geijer har tecknat en bild av hur länets spännande kulturmiljö kommit till. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Inledning (pdf 300 kB) (302 kB)

  Bergslag och Bondebygd (pdf 145 kB) (145 kB)

  De första 9000 åren (pdf 2,4 MB) (2 MB)

  Jorden (pdf 3,6 MB) (3 MB)

  Berget (pdf 1,5 MB) (1 MB)

  Skogen (pdf 664 kB) (643 kB)

  Vattnet (pdf 622 kB) (621 kB)

  Staden (pdf 2,2 MB) (2 MB)

  Samhälle (pdf 2,5 MB) (2 MB)

  Kommunikation och litteratur (pdf 843 kB) (842 kB)

 • 2010:15 Sevärt i Örebro län - En mångfald av naturmiljöer i din närhet

  En folder om vilka sevärdigheter som finns i Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (8 MB)

 • 2010:10 Bidrag till värdefulla kulturmiljöer: Byggnader, Fornminnen, Kulturlandskap, Information

  Det som människan har skapat i form av städer, vägar, byggnader, parker och odlingsmark, kort sagt, alla de avtryck som den mänskliga kulturen har lämnat är att betrakta som vårt kulturarv. Utvalda delar av detta kulturarv betraktas som extra värdefullt - det tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.

  Varje år avsätter Riksdagen medel till kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (1 MB)

 • 2008:11  Ett reformerat strandskydd i Örebro län

  Reformpaketet omfattar nio huvudsakliga förslag och ska ses som en helhetslösning för strandskyddsfrågorna i länet. Den grundläggande utgångspunkten i reformarbetet har givetvis varit att hitta den modell som bäst tillvaratar friluftslivets intressen och livsvillkoren för djur och växter. Andra viktiga målsättningar har varit att göra det enklare för medborgarna och att stärka legitimiteten för s ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (436 kB)

 • 2008:9 Handläggarstöd för strandskydd - Ett stöd för dig som arbetar med strandskyddsfrågor 

  Den här skriften har kommit till för dig som arbetar med strandskyddsfrågor och för dig som vill veta mer om strandskyddsregleringen. Skriften ger vägledning för handläggningen av strandskyddsärenden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Ladda hem (401 kB)