Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Skyddad bebyggelse, 2010Rensa urval
Din sökning gav 8 träffar
 • KARLSLUND – på gränsen mellan stad och land

  Syftet med undersökningen är att ta fram en landskapsanalys över riksintresseområdet Karlslund i Örebro län. Resultatet presenteras som en fördjupad riksintressebeskrivning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  KARLSLUND – på gränsen mellan stad och land (727 kB)

 • 2010:32 Drumlinområdet

  Fördjupad riksintressebeskrivning. Landskapsanalys
  av natur- och kulturvärden i Drumlinområdet.

  Syftet med undersökningen har varit att göra en landskapsanalys över riksintresseområdet Drumlinområdet i Örebro län. Drumlinområdet är klassat som riksintresse för både naturvården och kulturmiljövården, med lite olika gränsdragningar. Det område som behandlas i rapporten
  omfattar båda riksintres ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  201032 drumlinområdet lågupplöst (2 MB)

 • 2012:18 Fördjupad riksintressebeskrivning Baronbackarna, Örebro

  Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån
  motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet
  1996.

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Baronbackarna i Örebro.1 Baronbackarna uppfördes 1953-57 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt fl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  RI-BESKRIVNING - Baronbackarna liten (1 MB)

 • 2012:17 Fördjupad riksintressebeskrivning Rosta, Örebro

  Precisering och fördjupning av riksintresset utifrån
  motivering och värdetext enligt beslut av Riksantikvarieämbetet
  1996.

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en fördjupad riksintressebeskrivning av bostadsområdet Rosta i Örebro.1 Rosta uppfördes 1948-52 och blev tidigt nationellt och internationellt uppmärksammat som förebild för svenskt flerbostadsbyggand ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  RI-BESKRIVNING - Rosta liten (1 MB)

 • 2010:43 Bebyggelsen i Drumlinområdet

  Riksintresset Drumlinområdet kännetecknas av ett övervägande öppet odlingslandskap och har en lång bebyggelsekontinuitet där bebyggelsen domineras av agrar bebyggelse. Inom området finns också byggnader som hänför sig till samhällsfunktioner, service-, religiösa och industriella ändamål.

  Området uppvisar till största delen en bebyggelse som uppförts från mitten av 1800-talet och fram till tidi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  2010:43 Bebyggelsen i Drumlinområdet (2 MB)

 • 2010:27 Skyddad kulturmiljö? Kartläggning av hur kulturhistoriska värden har säkerställts i den kommunala samhällsplaneringen i Örebro län 1987 − 2009

  I samband med att Plan- och bygglagen infördes 1987 fick landets kommuner ett utökat ansvar för att tillvarata kulturvärdena i den byggda miljön. I den nya Plan- och bygglagen gavs kommunerna möjlighet att i detaljplaner och områdesbestämmelser införa bestämmelser om skydd och varsamhet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Målsättningen med följande projekt har varit att kartlägga byggnader ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor, Skyddad bebyggelse

  2010_27 Rapport Räkna Q (2 MB)

 • 2010:15 Sevärt i Örebro län - En mångfald av naturmiljöer i din närhet

  En folder om vilka sevärdigheter som finns i Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  SevärtiÖrebrolänEnmångfaldnaturmiljöeridinnärhet (8 MB)

 • 2010:10 Bidrag till värdefulla kulturmiljöer: Byggnader, Fornminnen, Kulturlandskap, Information

  Det som människan har skapat i form av städer, vägar, byggnader, parker och odlingsmark, kort sagt, alla de avtryck som den mänskliga kulturen har lämnat är att betrakta som vårt kulturarv. Utvalda delar av detta kulturarv betraktas som extra värdefullt - det tillskrivs ett kulturhistoriskt värde.

  Varje år avsätter Riksdagen medel till kulturmiljövårdsanslaget. Anslaget fördelas till länen av ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Bidrag_till_vardefulla_kulturmiljoer_webb (1 MB)