Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Urval: Människa & samhälle, FolkhälsaRensa urval
Din sökning gav 15 träffar
 • Länsstrategi för ANDT-förebyggande arbete i

  Riksdagen har antagit en samlad nationell ANDT-strategi där samverkan är prioriterad på alla nivåer; inom EU, nationellt, regionalt och lokalt. Samhällsråd T:s ambition är att aktivt medverka till att skapa möjligheter för ökad samverkan i Örebro län och att genom ett målmedvetet och långsiktigt ANDT- förebyggande arbete bidra till vinster vad gäller hälsa, trygghet och ekonomi. Genom denna strat ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (5 MB)

 • 2005:43 Personligt ombud i Mellansverige - Klienters uppfattningar av de stöd de fått

  En gemensam rapport från fem Länsstyrelser.

  Länsstyrelserna i Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs, Örebro och Västmanlands län har gemensamt upphandlat och slutit avtal med olika uppdragsgivare kring utvärdering av reformen personligt ombud. Länsstyrelsernas upphandling har omfattat utvärdering av reformen i fyra avseenden: arbetsmetoder och modeller, arbetet kring personliga ombud, konsekvenser f ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (1 MB)

 • 2005:39 Personligt ombud i Mellansverige - Myndighetseffekter

  Regeringen beslutade år 2000 om statsbidrag till kommunerna för verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidraget. Reformen är riktad till mellan 4500 och 9000 personer i åldersgruppen 18 år och äldre som har funktionshinder med långvarit socialt handikapp samt ett omfattande behov av vård, stöd och service genom kont ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (2 MB)

 • 2005:1 Exempelsamling på förebyggande insatser inom alkoholområdet i Örebro kommun

  Länsstyrelsen har fördelat statsbidrag i form av utvecklingsmedel till länets kommuner sedan mitten av 1990-talet. Det har inneburit att kommunerna kunnat pröva metoder och arbetssätt och bland annat skapat olika typer av öppenvårdsformer, utbildningsinsatser, utvärderingar och förebyggande insatser.

  Utgångspunkten för medel till förebyggande insatser finns i den nationella handlingsplanen fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (1 MB)

 • 2006:44 Kartläggning av den öppna missbrukar- och beroendevården i fem län, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg

  Denna rapport redovisar en kartläggning av den öppna vården för personer med missbrukseller beroendeproblematik. Kartläggningen har omfattat 64 kommuner i fem mellansvenska län. I fokus har stått intresset att identifiera och beskriva de insatser, tjänster, socialtjänsten driver själva eller har upphandlat för att möta behov hos den enskilde och hans eller hennes anhöriga. Som teoretisk ansats ha ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (562 kB)

 • 2006:22 Personligt ombud i Mellansverige - vägledning inför framtiden

  För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s k psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren för de psykiskt funktionshindrade ute i samhället genom att ge dem ökad delaktighet, bättre vård, och socialt stöd. För att förbättra stödet till personer med psykiska funktionshinder startades tio försöksverksamheter med personliga ombud på ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (668 kB)

 • 2010:30 Länssamordning ANDT

  Länssamordnarna för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggande åtgärder inom alkolhol- och drogområdet. I vår länssamordnarroll ingår att förverkliga de politiska mål som riksdag och regeringen tagit beslut om. Målet är ett minskat bruk av alkohol och tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Vi ger stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog, förtro ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (871 kB)

 • 2009:12 Länsstyrelsens folkhälsoarbete 2009-2015 Fokusområden 2009-2010

  Hälsa är en central faktor för en hållbar samhällsutveckling och handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning utan också om välbefinnande i flera dimensioner. Hälsan har bland annat fysiska, psykiska och sociala aspekter. Folkhälsa handlar ytterst om i vilket samhälle vi vill leva. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å d ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (402 kB)

 • 2009:38 Ansvarsfull tillståndsgivning - Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

  Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket ansvarsfull uppgift. Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som i kommunen har till uppgift att fatta sådana beslut. Länsstyrelsen som är regional tillsynsmyndighet har regeringens uppdrag att föra ut den nationella alkoholpolitiken i landets kommuner. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (3 MB)

 • 2009:20 Alkohol och droger - Länssamordnarens årsrapport 2008

  De alkohol- och drogrelaterade problem som finns har idag är inget tillfälligt som löses med tillfälliga åtgärder. Problemen har funnits under många år och kommer att göra fortsättningsvis. Det man kan se genom att jämföra Örebro län med andra regioner i Sverige som t ex har närmare till gränshandel, med andra län och kommuner där man arbetar med särskilda metoder, med andra tider eller med andra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (3 MB)

 • 2010:9 Försäljning av vattenpipstobak - En kartläggning av tillgängligheten på vattenpipor, vattenpipstobak samt så kallad örttobak i Örebro kommun

  Att röka vattenpipa är en social företeelse i många kulturer och tros ha funnits i cirka 400 år. Uppfattningen sedan vattenpipan etablerades har varit att det är ett hälsosamt alternativ till cigarrettrökning. Det finns idag bristande kunskaper om vattenpipan och dess effekter och risker för hälsan, men tillgänglig forskning nämner bland annat en ökad risk för att utveckla lungcancer från de gift ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (266 kB)

 • Försäljning av vattenpipstobak - En kartläggning av tillgängligheten på vattenpipor, vattenpipstobak samt så kallad örttobak i centrala Örebro

  Att röka vattenpipa är en social företeelse i många kulturer och tros ha funnits i cirka 400 år. Uppfattningen sedan vattenpipan etablerades har varit att det är ett hälsosamt alternativ till vanlig tobaksrökning. Det finns idag bristande kunskaper om vattenpipan och dess effekter och risker för hälsan, men tillgänglig forskning nämner bland annat en ökad risk för att utveckla lungcancer från de ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (279 kB)

 • 2009:34 Berusningsstudie 2009 - en uppföljande studie över krogarnas benägenhet att servera alkohol till kraftigt berusade personer.

  Det går inte att se någon minskning eller tala om en faktisk ökning i serveringsbenägenhet till personer med ett kraftigt berusningsbeteende. Möjligtvis kan man tala om en positiv trend i Örebro kommun. Det som skiljer sig mest i Örebros arbetssätt mot de övriga kommunerna är att Örebro sedan år 2007 arbetar med dialogträffar med krögare och utbildning på plats hos utvalda krogar9 (vilka motsvara ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (238 kB)

 • 2009:33 Ungdomsstudie 2009 - En återuppföljande studie som visar på krogarnas benägenhet att servera ungdomar alkohol utan att kräva legitimation

  Sammanlagt besöktes 68 krogar i Örebro län, vilket motsvarar 136 beställningsförsök. Ungdomarna blev serverade alkohol på ett av dessa ställen vilket motsvarar en serverings-benägenhet på 1,47 procent. Jämfört med den första mätningen som gjordes år 2006 då ungdomarna serverades alkohol i 29 procent av fallen är det en minskning med 27,5 procentenheter.  Medelåldern på dem som serverade uppskatta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (207 kB)

 • 2008:3  Tillämpning av tobakslagen - Anmälan och egentillsyn

  Den enkät som skickades ut till länets kommuner under hösten 2007, bevarades av 11 kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Ladda hem (73 kB)