Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Urval: Djur & natur, Skyddad naturRensa urval
Din sökning gav 126 träffar
 • 2016:13 Svampar i Näsmarkernas naturreservat - en kunskapssammanställning och lägesrapport 2015

  Näsmarkerna har sedan länge varit känt för sin rika svampflora. Totalt har 380 arter observerats under 40 år, av dessa är 38 rödlistade. Flera av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter. Naturreservatet Näsmarkerna ligger i Nora kommun, längs västsidan av sjön Älvlången. Stora delar av området vilar på en berggrund av urkalk och är mycket varierat. Här finns bergsstup, kalkhäll ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Svampar i Näsmarkernas naturreservat 2015 (4 MB)

  Bilaga 5 - Bilder och illustrationer (9 MB)

 • 2015:38 Satellitbaserad övervakning av våtmarker - slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län

  En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är tänkt att genomföras enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Satellitbaserad övervakning av våtmarker (5 MB)

 • 2016:11 Hårklomossans förekomst i Valåns- och övre Svartåns vattensystem

  Inventeringarna i Valåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Våtsjön (2005 och 2012). Inventeringarna 2015 visade att Angsjön haft relativt gott om hårklomossa men ett trasigt dämme har sänkt vattennivån så mycket att mossan kommer att få svårt att klara sig. Övriga inventerade sjöar, Lilla och Stora Noren, Stora Villingen och Kärmen hade en ojämn förekomst av mossan. De senare ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  2016_11_Hårklomossa i Valåns- och övre Svartåns vattensystem (5 MB)

 • 2015:20 Inventering av vedskalbaggsfaunan vid Svartån och Bålby

  För att öka kunskapen om naturvärdena vid sjön Teen så utfördes under sommaren 2014 en inventering med inriktning mot björkdominerade hagmarker och översvämningsskogar. Svartålandskapet vid Teen uppvisar en mycket artrik vedskalbaggsfauna knuten till översvämningsskogar, trädklädda betesmarker och kulturlandskap i form av alléer och parkmiljö belägna i anslutning till den gamla sätesgården Bålby. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  2015-20-Vedskalbaggsfaunan-vid-Svartan-Balby (6 MB)

 • 2015:36 Jordbruksfåglar och småbiotoper - en pilotstudie

  År 2009 startade åtta länsstyrelser (i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Skåne, Örebro och Västmanlands län) miljöövervakning av småbiotoper i och i anslutning till åkermark med Sveriges lantbruksuniversitet som utförare. Övervakningen har utförts i ett stickprov inom 3x3 km stora landskapsrutor. Stickprovet sammanfaller med fågelinventeringar inom Svensk fågeltaxerin ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Jordbruksfaglar-och-smabiotoper–en-pilotstudie (3 MB)

 • Skydda träden vid arbeten

  Informationen i denna folder riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Skydda_traden_vid_arbeten_folder (906 kB)

 • Rovdjur i Örebro län 1 2015

  Inventering pågår för fullt till och med den sista mars. Licensjakten efter varg summeras och viltförvaltningsdelegationen presenteras i nyhetsbrevet Rovdjur i Örebro län första nummer 2015. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  Nyhetsbrev om rovdjur 2015 1 (1 MB)

 • Inventering av vegetation i Tysslingen

  Denna rapport handlar om inventeringen av vegetation som genomfördes i Tysslingen år 2014. Inventeringen är en del av LIFE+ projektet Reclaim, som drivs av Länsstyrelsen i Örebro under åren 2012-2017. Projektet syftar till att förbättra livsbetingelserna för en rad växter och djur knutna till två våtmarker i Örebro län, Tysslingen och Venakärret.

  Henrik Flink och Emelie Nilsson inventerade veg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport inventering vegetation Tysslingen (1 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 3 2014

  Förberedelser pågår för vinterns inventering. En ny förvaltningsplan för rovdjur tar form under hösten. Och vad händer när vargrevir förändras? Läs mer i årets tredje nummer av nyhetsbrevet om rovdjur. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Djurhållning

  rovdjur nyhetsbrev 2014 03 (805 kB)

 • 2014:03 Vindkraft i Örebro län

  Denna vägledning vänder sig i första hand till länets kommuner som stöd för planering och prövning. Den är också skriven för verksamhetsutövare som står inför att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk. Verksamhetsutövarna förväntas att så långt som möjligt undvika allvarliga intressekonflikter när etableringsområden utreds och tillståndsansökningar utformas. Syftet med vägledningen är a ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vindkraftsvägledning_orebrolan (2 MB)

 • Uppföljning av tuvbekämpning i rikkärr - vid sjön Älvlången i Nora kommun

  Rikkärr är en värdefull livsmiljö för många hotade arter. Kunskapen om länets rikkärr är god efter den omfattande inventering som genomfördes mellan åren 2005-2007 inom det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Inventeringen visade på ett stort behov av åtgärder för att motverka framför allt igenväxning av många fina kärrmiljöer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Uppföljning av tuvbekämpning i rikkärr (457 kB)

 • Naturvårdsinventering av Älvhytteområdet

  Syftet med den företagna inventeringen har varit att ta fram faktaunderlag och ge förslag till säkerställande av delområden och avgränsningar av dessa. Inventeringen avses också bilda underlag för eventuella skötselplaner, föreskrifter m m.

  Kartbilagorna tillhörande rapporten går inte att ladda ner digitalt från hemsidan. Kontakta kontaktpersonen till höger för att få tillgång till kartorna.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1979

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  naturvardsinventering-av-alvhytteomradet (2 MB)

 • 1998:9 Våtmarker i Örebro län - Norra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  1998_9_vatmarker_i_orebro_lan_norra_delen (5 MB)

 • 1998:8 Våtmarker i Örebro län - Södra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  1998_8_vatmarker_i_orebro_lan_sodra_delen (5 MB)

 • 1998:38 Ekåsen - Botanisk inventering

  Vibyområdet har i flera tusen år, allt sedan värmetiden, haft kontinuitet i förekomst av ekdominerad ädellövskog och genom denna kontinuitet uppvisar området en mycket rik biologisk mångfald. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  1998_38_ekasen_botanisk_inventering (5 MB)

 • 1996:22 Naturreservatet Stockebäcksäng - Botanisk inventering

  Denna inventering syftar till att dokumentera de botaniska värdena i naturreservatet Stockebäcksäng, beläget i Askers socken i Örebro kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  1996_22_naturreservatet_stockebackang_botanisk_inventering (1 MB)

 • 1995:19 Våtmarker i Örebro län

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1989

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  1995_19_vatmarker_i_orebro_lan (9 MB)

 • 1980:3

  Inventeringen bygger på den inventering som gjordes 1971 (Öberg, T 1972 Översiktlig naturinventering av Askersunds kommun). Detta material har bearbetats och kompletterats och ett stort antal nya områden besöktes under 1976 och i någon mån 1977-78.

  Kartbilagan tillhörande rapporten går inte att ladda ner digitalt från hemsidan. Kontakta kontaktpersonen till höger för att få tillgång till karta ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1980

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  1980_3 (7 MB)

 • 1980:2 Madmarker i Örebro län

  Detta arbete utfördes under hösten och vintern 1978-79 inom länsstyrelsens naturvårdsenhet, som led i den regionala landskapsvårdsplaneringen. Inventeringen bygger på fältstudier samt kart-flygbilds- och litteraturstudier och dessutom viss information från lokala ornitologer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1980

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Landskapsvård

  1980_2_madmarker_i_orebro_lan (4 MB)

 • Skyddsvärda myrar i Örebro län

  Växtbiologiska institutionen vid Uppsala universitet fick 1976 i uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län att utföra en inventering av länets skyddvärda myrar. Denna rapport är resultatet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1978

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Skyddsvarda-myrar-i-Orebro-lan (3 MB)