Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Din sökning gav 609 träffar
 • Riksintresset Lindesbergs stadskärna

  Tyréns AB har på uppdrag av Lindesbergs kommun sammanställt ett planunderlag avseende kulturhistoriska värden i Lindesbergs stadskärna. Denna del av staden är ett riksintresse område för kulturmiljövården. Uppdraget är till 50 % samfinansierat med länsstyrelsen, genom länets fördelning av det statliga kulturmiljöanslaget. Rapporten är utformad som ett kunskaps- och planeringsunderlag för kommunen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Riksintresset Lindesberg stadskärna (10 MB)

 • Naturvårdsbränningar i Life Taiga 2015

  Inom LIFE-projektet Taiga genomfördes under sommaren 2015 flera naturvårdsbränningar i Örebro län, vid Ställbergsmossen och Västeråsmossen. I denna rapport redovisas kortfattat hur bränningarna genomfördes och hur de gick. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Taiga rapport sommar Örebro 2015 (3 MB)

 • 2004:15 Biologisk undersökning av 9 sjöar och 15 vattendrag i Örebro län 2003

  Rapporten redovisar resultat från biologiska undersökningar av förekomst av mört och dess reproduktion i 9 sjöar, fiskfaunan i 15 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i 7 av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2003. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2004_15 (1 MB)

 • 2003:23 Biologisk undersökning av 14 vattendrag i Örebro län 2002

  Rapporten redovisar resultat från en biologisk undersökning av fiskfaunan i 14 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i sex av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2002. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2003_23 (1 MB)

 • 2002:1 Miljötillståndet i Örebro läns sjöar och vattendrag år 2000

  Vattenkemiresultat om surhet, näringsämnen och metaller från 2000 års riks- och länsinventering av sjöar och vattendrag i Örebro län. I rapporten har dessutom eventuella trender i resultaten från 15 års mätningar beskrivits för pH och alkalinitet samt fosfor- och kvävehalter i sex tidsseriesjöar (”referenssjöar”). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2002_1_Miljotillstandet_sjoar_vattendrag_2000 (8 MB)

 • 2000:30 Biologisk undersökning av två sjöar samt fem vattendrag inom Örebro län 1999

  Rapporten redovisar 1999 års resultat från biologisk undersökning av flodkräfta i en sjö, fiskfaunan i en sjö och fem vattendrag samt bottenfaunan i tre vattendrag inom Örebro län. Avsikten med undersökningen är med ledning av erhållna resultat bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2000_30 (414 kB)

 • En aktiv och strategisk översiktsplanering - Sammanfattande redogörelse för Örebro län 2015

  Denna sammanfattande redogörelse behandlar övergripande och aktuella frågor om översiktsplanering i Örebro län. Dokumentet ska ses som ett stöd för länets kommuner i sitt arbete med att förnya och aktualisera sina översiktsplaner.

  De frågor som omfattas av dokumentet är:
  • Riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB)
  • Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
  • Områden för landsbygdsutve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  En aktiv och strategisk oversiktsplanering Orebro lan (3 MB)

 • 2015:25 Inventering av stora rovdjur i Örebro län

  En sammanställning av inventeringssäsongen 2014/15 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rovdjursinventering 2015/14 (945 kB)

 • Skydda träden vid arbeten

  Informationen i denna folder riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Skydda_traden_vid_arbeten_folder (906 kB)

 • De kvinnliga bruksägarna vid Brevens bruk

  En välbekant föreställning om kvinnlig makt och kvinnligt ägande som sträckte sig över många sekel, var att kvinnan var underordnad mannen, och att en kvinna var mindre lämpad att styra än en man. Men samtidigt fanns under 1600-, 1700- och 1800-tal ett stort antal kvinnor som i praktiken ägde stora gods, bruk och förmögenheter. Svante Norrhem, som studerat kvinnors politiska inflytande under 1600 ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Brevensbruk_rapport_hela_17 (4 MB)

 • Henriette Falkenberg Bruksägare vid Hasselfors bruk 1826-1858

  Den här berättelsen handlar om Henriette Elisabet Falkenberg af Bålby som levde mellan 1769 och 1858. Henriette var en adelskvinna som fick arton barn tillsammans med sin make Gustaf Wachtmeister. Hon blev delägare till bland annat Bålby säteri med Hasselfors bruk i Närke och ansvarade för gård och bruk under makens många resor i tjänsten. Henriette blev så småningom änka och formellt myndig, och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Henrietta_Falkenberg[1] (24 MB)

 • Byggnadsminnen i Örebro län

  Örebro län har nu 60 stycken byggnadsminnen, det senaste är Tingshuset i Kopparberg som blev byggnadsminne i december 2014. Länsstyrelsen har tagit fram en folder kring de byggnadsminnen som finns i Örebro län. Ett urval av byggnadsminnena får en egen presentation samtidigt som själva begreppet byggnadsminne ges en förklaring. Tillsammans är dessa 60 byggnadsminnen en kulturskatt som speglar vår ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Folder Byggnadsminnen i Örebro län (20 MB)

 • Anstalter för barn - Barnhemmet som kulturarv

  Örebro läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län inom ramen för projektet Kalejdoskop utfört en bebyggelsehistorisk och etnologisk undersökning av 1900-talets institutioner för vård av barn i Örebro län.

  Barnen är en grupp, bland många andra, som till följd av en underordnad ställning ofta varit relativt osynliga i det historiska berättandet och arkivmaterialet. I det övergripan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  barnhemsrapport webb (4 MB)

 • Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

  I början på 2014 startades en process upp inom arbetsgruppen för arbete med RSA-frågor i länet för att likrikta presentation och sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser i länet. Syftet var att öka jämförbarheten och skapa en gemensam grund för arbetet med kartläggningen av risker.

  Alla länets kommuner deltog med beredskapssamordnare. I gruppen fanns också beredskapssamordnare från Re ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Örebro läns gemensamma stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (1 MB)

 • Allmänna vägar i länet

  En sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt lokala föreskrifter med mera för 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  sammanstallning allmanna vagar 2015 (3 MB)

 • 2015:17 Regional plan för Länsstyrelsens arbete med fysisk påverkan i vattendrag

  Länsstyrelsen arbetar för att nå miljömålet om levande sjöar och vattendrag och god ekologisk status av alla vattenförekomster. I denna rapport finns en prioritering av länets vattendragsvattenförekomster utifrån ekologisk status och naturvärden. Planen är framtagen bland annat för att vara ett strategiskt hjälpmedel i arbetet med att restaurera länets vattendrag.

  Det övergripande målet med Lä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015_17_Regional_plan_for_Lansstyrelsen_arbete_med_fysisk_paverkan_i_vattendrag (1 MB)

 • 2015:14 ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser 2014_webb (1 MB)

 • 2015:4 Miljömål för Örebro län 2015-2020

  Denna rapport fastställer att 14 av de 16 miljömålen är direkt relevanta för Örebro län. Miljömålet Storslagen fjällmiljö är inte relevant för länet eftersom denna naturtyp saknas här. Hav i balans samt levande kust och skärgård är endast indirekt relevant. Detta då länet inte gränsar till något hav men att vattnet i våra sjöar och vattendrag förr eller senare når havet. Syfte med föreliggande ra ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  2015_4_Miljomal_Orebro_lan_2015_2020 (3 MB)

 • Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län

  HEDSTRÖMMENS AVRINNINGSOMRÅDE

  Länsstyrelsen i Västmanland har i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram ett kunskapsunderlag över vattenanknuta kulturmiljöer inom Hedströmmens avrinningsområde, som omfattar både Västmanlands och Örebro län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Rapport Vattenanknutna kulturmiljöer Hedströmmens avrinningsområde (16 MB)

 • Regional samverkanskurs 2014

  Den första regionala samverkanskursen, RSK, genomfördes år 1995. RSK 2014 genomfördes 6-11 november, den 15:nde i ordningen. Syftet var att utifrån länets riskbild utveckla förmågan att samverka och få insikt om helhetens betydelse och hur vi kan agera tillsammans och möta hjälpbehovet.

  Regionala samverkanskursen har en viktig uppgift att sprida kunskap om hur länet samverkar för inriktning oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional samverkanskurs 2014 (732 kB)