Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Din sökning gav 563 träffar
 • 2014:22 Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning

  I den här rapporten presenteras en utvärdering av den regionala miljöövervakning av gräsmarker som har genomförts i sex län mellan 2009 och 2013. I rapporten föreslår vi också en metodik för övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur som, förutom betesmarker och ängar, även innefattar gräsmarkstyper som till exempel vägslänter, åkerkanter, ledningsgator, gårdsmiljöer, strandängar och gräskl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014:22 Miljöövervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur - ett utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning (4 MB)

 • 2014:19 Länsstyrelsen i Örebro län - En del av din vardag

  Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att skapa helhetslösningar. Det betyder att vi bidrar med kunskap, samordning och utveckling. Ta till exempel om en ny väg ska byggas. Då måste vi väga in behoven av bra kommunikation för de människor och företag som finns här, mot effekterna på naturen, kulturvärden, miljön och hälsan.

  I den här broschyren kan du läsa om några av de
  verksamheter vi arbe ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  LSTbroschyr2014_webb (3 MB)

 • Läget på bostadsmarknaden i Örebro län år 2014

  Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län samt att verka för att kommunerna tar fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Denna rapport är Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av detta uppdrag.

  Rapporten vänder sig samtidigt till dem som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden, so ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  laget-pa-bostadsmarknaden-i-orebro-lan-ar-2014 (3 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 2 2014

  Årets inventering är klar. Den nya förvaltningsplanen för rovdjur tar form. Angreppen på tamdjur har minskat. Läs mer i andra numret av "Rovdjur i Örebro län". Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  rovdjur nyhetsbrev 2014_02 (2 MB)

 • 2000:16 Dispenser från strandskydd 1997-07-01 - 1999-06-30 Örebro län

  Syftet med rapporten är att utvärdera omfattningen av och motiven för dispenser från strandskydd, särskilt tillämpningen av de nya bestämmelserna om hänsyn till växt- och djurlivet.

  Resultatet av utredningen kommer att ligga som underlag för diskussioner mellan Länsstyrelsen och kommunerna om tillämpningen av gällande strandskyddsregler.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Dispenser från strandskydd 1997-07-01 - 1999-06-30 Örebro län (5 MB)

 • 2014:03 Vindkraft i Örebro län

  Denna vägledning vänder sig i första hand till länets kommuner som stöd för planering och prövning. Den är också skriven för verksamhetsutövare som står inför att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk. Verksamhetsutövarna förväntas att så långt som möjligt undvika allvarliga intressekonflikter när etableringsområden utreds och tillståndsansökningar utformas. Syftet med vägledningen är a ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Vindkraftsvägledning_orebrolan (2 MB)

 • 2014:16 Elprovfiske 35 vattendrag i Örebro län 2013

  På uppdrag av Länsstyrelsen utförde en konsult provfisken i 35 vattendrag på 38 olika platser. Totalt fångades 11 olika arter av kräftor och fisk, varav stensimpa var den vanligaste arten. I 21 av lokalerna fångades öring, men i fyra av dessa fångades inga årsungar av öring. Huvudsyftet med undersökningarna är att inventera fiskfaunan i vattendrag som tidigare inte undersökts.

  Genomförda provf ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2014_16_Elprovfiske_i_35_vattendrag_i_Orebro_lan 2013 (8 MB)

 • 2014:15 Projektrapport nötprojektet 2014

  Hösten 2013 och våren 2014 kontrollerade Länsstyrelsen i Örebro 26 mindre nötkreatursbesättningar i Hällefors, Degerfors och Ljusnarsbergs kommuner. Syftet med projektet var att undersöka djurskyddet i mindre nötkreatursbesättningar. Projektet initierades under hösten 2013 och avslutades i början på mars 2014. I 46 % av besättningarna hittades en eller flera brister. Uppföljning bedömdes vara nöd ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Djurhållning

  Projektrapport nötprojektet 2014 (1 MB)

 • 2014:13 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 17 vattendrag i Örebro län 2013

  Rapporten redovisar resultat från provfiskeundersökningar i 17 vattendrag som utförts av Länsstyrelsen i Örebro län under hösten 2013.

  Av de 17 vattendragen bedöms nio som God status med hänsyn till fisksamhället, två bedöms som Måttlig, fyra bedöms som Otillfreds-ställande och två som Dålig status.

  Syftet med undersökningarna är att bedöma effekten av eventuella utförda kalknings- och fisk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Lansstyrelsens-Elfisken-2013-201413 (6 MB)

 • Vedskalbaggar i Svenshyttan och i Garphyttans nationalpark

  När ett område har skyddats, t.ex. som ett naturreservat, behövs i många fall någon form av skötsel. Vilken typ av skötsel som ska utföras i ett specifikt område regleras i en skötselplan. Vissa naturtyper, t.ex. ängar som sköts med slåtter, kräver ofta omfattande årlig skötsel för att den biologiska mångfalden ska bibehållas eller förstärkas. Andra naturtyper behöver däremot ingen eller väldigt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Vedskalbaggar i Svenshyttan och Garphyttans nationalpark (1 MB)

 • 2014:11 Inventering av vedlevande skalbaggar på Trehörningsbrännan, Tiveden

  Trehörningsbrännan är med sina 113 ha den största skogsbranden i länet på flera decennier. Eftersom branden i huvudsak hade ett okontrollerat förlopp blev den intensiv
  och resulterade i sina centrala delar i en total träddöd. I kanter och mer fuktiga lägen blev den dock av lägre intensitet vilket resulterade i en successiv avdödning av många träd främst tall och därmed ett för tallens pionjärart ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Inventering av vedlevande skalbaggar på Trehörningsbrännan, Tiveden (1 MB)

 • 2013:14 Mälarens och Saltsjöns framtid

  Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv (2 MB)

 • 2013:35 Personsanering på skadeplats i Örebro län

  Ingen av våra styrande lagar, lagen om skydd mot olyckor eller hälso- och sjukvårdslagen, detaljstyr personsanering på skadeplats. Däremot har dåvarande Räddningsverket (MSB), Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport (Planering och samverkan vid händelser med farliga
  ämnen, 2008) slagit fast att berörda myndigheter bör utarbeta gemensamma riktlinjer angående genomförandet av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Personsanering på skadeplats i Örebro län (5 MB)

 • 2014:6 Årsredovisning 2013

  Länsstyrelsen i Örebro läns årsredovisning för 2013 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - regional tillväxt
  - infrastrukturplanering
  - hållbar samhällsplanering ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2013 (2 MB)

 • Rovdjur i Örebro län 1 2014

  Rovdjur är en fråga som engagerar många och det finns ofta frågor om hur rovdjursförvaltningen går till. Nu kan du följa arbetet med rovdjursförvaltning i vårt nyhetsbrev. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Rovdjur i Örebro län #1 2014 (1 MB)

 • Män och jämställdhet

  Nu har den kommit; utredningen som belyser mäns livsvillkor- makt, sårbarhet och skilda villkor.
  Svend Dahl regeringens särskilda utredare om män och jämställdhet har under ett år utrett frågan om mäns livsvillkor.
  Här nedan kan man se utredningen.
  Öppnas i nytt fönster (Pdf)
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Män och Jämställhet (6 MB)

 • 2013:37 Ras- och skredrisker i Örebro län

  En GIS-analys över potentiella ras- och skredområden

  Syftet med denna rapport är att ta fram information om var i länet det finns förutsättningar för ras och skred, samt att utgöra ett planeringsunderlag för alla former av plan- och anläggningsarbeten i länet. Rapporten beskriver de GIS-analyser som utförts för att ta fram en karta över länet som
  visar var det finns förutsättningar för ras oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2013:37 Ras- och skredrisker i Örebro län 2013 (53 MB)

 • 2013:8 Örebro läns strategi för jämställdhet 2013-2016

  Länsstyrelsen i Örebro län har regeringens uppdrag att arbeta med att initiera, samordna, sprida kunskap och följa upp att de nationella målen får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till framtagandet av en regional jämställdhetsstrategi för Örebro län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Orebrolans jamstalldhetsstrategi2 (1 MB)

 • 2014:4 Inventering av boenden och upplevelser 2013 - En inventering av Örebro läns besöksnäring

  Inventeringen är en del i Länsstyrelsen Örebros egna projekt konkurrenskraftig besöksnäring. Kategoriseringen i denna inventering har utgått från en mall/matris av kategorier hämtade från Västsvenska turistrådets pilotprojekt ”Hållbar besöksnäring”. Deras inventering innefattade Sörmland och Västmanlands län. Boenden har blivit kategoriserade utifrån de krav som satts upp i matrisen. (För matris ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Publ. nr 2014:04 del 1 (1 MB)

  Statistik och kartor (PDF öppnas i nytt fönster) (1 MB)

 • Uppföljning av tuvbekämpning i rikkärr - vid sjön Älvlången i Nora kommun

  Rikkärr är en värdefull livsmiljö för många hotade arter. Kunskapen om länets rikkärr är god efter den omfattande inventering som genomfördes mellan åren 2005-2007 inom det nationella åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Inventeringen visade på ett stort behov av åtgärder för att motverka framför allt igenväxning av många fina kärrmiljöer. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Uppföljning av tuvbekämpning i rikkärr (457 kB)