Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Din sökning gav 635 träffar
 • 2016:13 Svampar i Näsmarkernas naturreservat - en kunskapssammanställning och lägesrapport 2015

  Näsmarkerna har sedan länge varit känt för sin rika svampflora. Totalt har 380 arter observerats under 40 år, av dessa är 38 rödlistade. Flera av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter. Naturreservatet Näsmarkerna ligger i Nora kommun, längs västsidan av sjön Älvlången. Stora delar av området vilar på en berggrund av urkalk och är mycket varierat. Här finns bergsstup, kalkhäll ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Svampar i Näsmarkernas naturreservat 2015 (4 MB)

  Bilaga 5 - Bilder och illustrationer (9 MB)

 • 2016:17 Utredning av översvämning i Hallsberg 5-9 september 2015

  Vid en omfattande översvämning ansvarar länsstyrelsen för att genomföra en utredning av översvämningen och rapportera den till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta sker enligt förordningen om översvämningsrisker och på uppdrag av MSB vilka därefter bedömer om det är aktuellt att rapportera vidare till EU. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap

  2016_17_oversvamning_Hallsberg_september_2015 (1 MB)

 • 2016:19 Undersökningar i grundvattenförekomster 2015

  I denna rapport redovisar resultat från vattenundersökningar utförda 2015 i 17 enskilda vattentäkter (brunnar), vilka är belägna i befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster. För de analyser som genomförts från samtliga 17 prov bedömer vi att normal konsumtion av vattnet inte medför någon hälsorisk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Hälsoskydd, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_19_Grundvatten2015 (1 MB)

 • 2015:38 Satellitbaserad övervakning av våtmarker - slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län

  En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är tänkt att genomföras enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Satellitbaserad övervakning av våtmarker (5 MB)

 • 2016:14 Romeftersök på några potentiella asp- och vimmaleklokaler i Örebro län 2015

  I Örebro län finns kända bestånd av asp i Hjälmaren, Väringen och i Arbogaån. Vimma har endast påträffats i sjön Möckeln i Örebro län. Båda fiskarter är rödlistade och asp är dessutom utpekad i art- och habitatdirektivet och ska uppnå gynnsam bevarande status. Mycket lite är känt om vimma. Men både asp och vimma har missgynnats av vandringshinder, rensningar och torrläggning av vattendrag. Länsst ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning

  2016_14_Romeftersok2015 (1 MB)

 • 2015:37 Risker i Örebro län - och konsekvenser för samhället

  Det går aldrig riktigt att veta vad som blir en kris, eller var och när den kommer att inträffa. Men när krisen inträffar gäller det att samhällets olika aktörer samarbetar på bästa möjliga sätt. Länsstyrelsens roll är att samordna och få länets aktörer att samarbeta före, under och efter en kris. En del av krisberedskapen – vårt arbete före en kris – handlar om att identifiera möjliga risker och ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risker i Örebro län - och konsekvenser för samhället (5 MB)

 • 2016:9 Elfiskeundersökning i 44 vattendrag 2015

  Inom detta projekt undersöktes 20 vattendrag som utgör vattenförekomster medan resterande vattendrag definieras som övrigt vatten. Totalt fångades tio olika fiskarter och signalkräfta. Vanligast förekommande art var öring som påträffades vid 20 lokaler. Signalkräfta och elritsa var även vanligt förekommande medan småspigg, bäcknejonöga och bäckröding endast förekom vid en lokal. Vid elfiske i tio ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_9_Elfiskeundersokning _44_Vattendrag_2015 (37 MB)

 • 2016:8 Musselinventering i 36 vattendrag 2015

  I inventeringen besöktes trettiosex vattendrag i Örebro län. Av dessa hittades flodpärlmussla i sju vattendrag, flat dammussla i tre vattendrag, allmän dammussla i elva vattendrag samt att spetsig målarmussla och stor dammussla hittades i vardera ett vattendrag. I inventeringen har också arter som är knutna till vattenmiljö som fisk, kräftor, utter och bäver noterats. En översiktlig beskrivning o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_8_Musselinventering_2015 (5 MB)

 • 2016:11 Hårklomossans förekomst i Valåns- och övre Svartåns vattensystem

  Inventeringarna i Valåns vattensystem visade att hårklomossa var vitt spridd i Våtsjön (2005 och 2012). Inventeringarna 2015 visade att Angsjön haft relativt gott om hårklomossa men ett trasigt dämme har sänkt vattennivån så mycket att mossan kommer att få svårt att klara sig. Övriga inventerade sjöar, Lilla och Stora Noren, Stora Villingen och Kärmen hade en ojämn förekomst av mossan. De senare ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  2016_11_Hårklomossa i Valåns- och övre Svartåns vattensystem (5 MB)

 • 2016:12 Länsstyrelsens fiskundersökningar i 15 vattendrag och tre sjöar 2015

  Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 15 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och tre kalkade sjöar i Örebro län. Sju av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 118 elfiskeundersökningar som berör 84 vattendrag som genomförts i länet och som bl.a. utförts av andra utförare än Länsstyrelsen under 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2016_12_Lansstyrelsens_fiskundersokningar_2015 (5 MB)

 • Årsredovisning 2015

  Vår årsredovisning för 2015 där vi berättar om det arbete som skett under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

  I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

  - Trafikföreskrifter
  - Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  - Regional tillväxt
  - Infrastrukturplanering
  - Hållbar samhällsplanering o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Organisation, Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2015 (3 MB)

 • Landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Folder med en kort beskrivning av möjligheterna inom Landsbygdsprogrammet. Vi arbetar för en aktiv landsbygd som utvecklar lantbruket, stärker företagandet, ger fler jobb och skyddar miljön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  informationsfolder_landsbygdsprogrammet_utskrift (3 MB)

 • Publ. 2016:1 Kvinnofrid i Örebro län - En länsövergripande kartläggning

  I januari 2015 undertecknade Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Polisområde Örebro län en länsövergripande Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län. Underlaget till överenskommelsen togs fram av den strategiska samordningsgruppen Länsgruppen som består av representanter från myndigheter, Region Örebro län, kommuner, och ideella sektorn.

  Överenskommelsen visar ut ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnofrid i Örebro län – En länsövergripande kartläggning (879 kB)

 • 2015:43 Riskhanteringsplan för Örebro

  Riskhanteringsplanen för Örebro är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).

  Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av öv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015_43_Riskhanteringsplan_Orebro (16 MB)

 • 2015:42 Riskhanteringsplan för Lindesberg

  Riskhanteringsplanen för Lindesberg är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv. I Sverige genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).

  Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämnin ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015_42_Riskhanteringsplan_Lindesberg (9 MB)

 • 2015:40 Ungdomsstudie 2015

  Alkohol är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa. Alkoholkonsumtion styrs bland annat av tillgänglighet, därmed är en restriktiv alkoholpolitik sedan länge en stor del av den svenska välfärdspolitiken. Alkohollagen är en social skyddslag som syftar till att begränsa all skadlig alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att minska tillgänglighete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-ungdomsstudie 2015 (927 kB)

 • 2015:39 Berusningsstudie 2015

  Alkohol är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa. Alkoholkonsumtion styrs bland annat av tillgänglighet, därmed är en restriktiv alkoholpolitik sedan länge en stor del av den svenska välfärdspolitiken. Alkohollagen är en social skyddslag som syftar till att begränsa all skadlig alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att minska tillgänglighete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-berusningsstudie-2015 (884 kB)

 • 2015:41 Bottenfaunaundersökning i fem vattendrag och en sjö i Örebro län 2015

  Undersökningar har utförts av bottenfauna från en sjöstrand
  och fem vattendrag i Örebro län 2015.

  Syftet med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma lokalernas status med avseende på surhet, näringsämnen eller annan påverkan samt erhålla information om bottenfaunans naturvärde.

  Resultatet av undersökningen visade på bra miljöförhållanden för bottenfaunan vid fyra (St Snesnaren, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_41_Bottenfauna2015 (1 MB)

 • 2015:33 Växtplankton i 7 sjöar i Örebro län 2015

  Växtplanktonanalyser har utförts av vattenprov från sju sjöar i Örebro län år 2015.

  Plankton svarar mycket snabbt på vattenkvalitetsförändringar eftersom deras generationstid är kort och olika arter gynnas vid olika miljöförhållande. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma olika miljöförändringar såsom övergödning och försurning.

  Expertbedömning visar att:
  Finnåkerssjön fick god status ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_33_Vaxtplankton2015 (912 kB)

 • Sociala risker 2013-2015

  Begreppet ”sociala risker” har under en längre tid använts i samhället och det har bedrivits ett arbete för att förebygga dessa risker. Sociala risker finns i vår vardag och påverkar risken för att något oönskat ska hända. Det kan exempelvis vara arbetslöshet, brist på utbildning eller ohälsosamma levnadsvanor.

  I maj 2013 drabbades flera förorter till Stockholm av oroligheter och upploppslikna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Sociala risker 2013-2015 (1 MB)