Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Örebro län. Länsstyrelsen publicerar årligen ett stort antal rapporter inom olika verksamhetsområden.

Du kan här söka bland t ex rapporter, informationsmaterial och nyhetsbrev. Löpnummer är det vi även kallar publikationsnummer (skrivs enligt modellen ÅÅÅÅ:XX).

Bland informationsmaterialet återfinns exempelvis broschyrer om Länsstyrelsen och länet.

Publikationer från alla länsstyrelser

Publikationer från alla 21 länsstyrelser finns på vår portal lanstyrelsen.se.

Ta del av publikationer från alla länsstyrelser på portalen lansstyrelsen.se

Din sökning gav 622 träffar
 • 2015:43 Riskhanteringsplan för Örebro

  Riskhanteringsplanen för Örebro är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).

  Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av öv ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015_43_Riskhanteringsplan_Orebro (16 MB)

 • 2015:42 Riskhanteringsplan för Lindesberg

  Riskhanteringsplanen för Lindesberg är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv. I Sverige genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).

  Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämnin ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning

  2015_42_Riskhanteringsplan_Lindesberg (9 MB)

 • 2015:40 Ungdomsstudie 2015

  Alkohol är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa. Alkoholkonsumtion styrs bland annat av tillgänglighet, därmed är en restriktiv alkoholpolitik sedan länge en stor del av den svenska välfärdspolitiken. Alkohollagen är en social skyddslag som syftar till att begränsa all skadlig alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att minska tillgänglighete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-ungdomsstudie 2015 (927 kB)

 • 2015:39 Berusningsstudie 2015

  Alkohol är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa. Alkoholkonsumtion styrs bland annat av tillgänglighet, därmed är en restriktiv alkoholpolitik sedan länge en stor del av den svenska välfärdspolitiken. Alkohollagen är en social skyddslag som syftar till att begränsa all skadlig alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att minska tillgänglighete ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport-berusningsstudie-2015 (884 kB)

 • 2015:41 Bottenfaunaundersökning i fem vattendrag och en sjö i Örebro län 2015

  Undersökningar har utförts av bottenfauna från en sjöstrand
  och fem vattendrag i Örebro län 2015.

  Syftet med undersökningen var att utifrån bottenfaunan bedöma lokalernas status med avseende på surhet, näringsämnen eller annan påverkan samt erhålla information om bottenfaunans naturvärde.

  Resultatet av undersökningen visade på bra miljöförhållanden för bottenfaunan vid fyra (St Snesnaren, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_41_Bottenfauna2015 (1 MB)

 • 2015:33 Växtplankton i 7 sjöar i Örebro län 2015

  Växtplanktonanalyser har utförts av vattenprov från sju sjöar i Örebro län år 2015.

  Plankton svarar mycket snabbt på vattenkvalitetsförändringar eftersom deras generationstid är kort och olika arter gynnas vid olika miljöförhållande. Det gör det möjligt att upptäcka och bedöma olika miljöförändringar såsom övergödning och försurning.

  Expertbedömning visar att:
  Finnåkerssjön fick god status ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_33_Vaxtplankton2015 (912 kB)

 • Sociala risker 2013-2015

  Begreppet ”sociala risker” har under en längre tid använts i samhället och det har bedrivits ett arbete för att förebygga dessa risker. Sociala risker finns i vår vardag och påverkar risken för att något oönskat ska hända. Det kan exempelvis vara arbetslöshet, brist på utbildning eller ohälsosamma levnadsvanor.

  I maj 2013 drabbades flera förorter till Stockholm av oroligheter och upploppslikna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Sociala risker 2013-2015 (1 MB)

 • 2015:31 Utvärdering av effekter i kalkade målvattendrag i Örebro län

  Rapporten presenterar utvärdering av kalkningseffekter med fokus på faunan i speciellt utvalda vattendrag, så kallade målvattendrag i Örebro län. Målet med projektet är att utvärdera effekterna av kalkning på faunan i 26 målvattendrag. Studien baseras huvudsakligen på data från Länsstyrelsens vattenkemiska och biologiska effektuppföljning samt vattenföringsdata från SMHI. Huvudsyftet är att infor ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015_31_KalkEffektUppfoljningMalVattendrag (20 MB)

 • Örebro län inför ett nytt Landsbygdsprogram 2014-2020

  År 2014 är starten på det nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Denna rapport är en nulägesbeskrivning av Örebro län och ska tillsammans med en SWOT-analys utgöra grunden för att ta fram Örebro läns regionala handlingsplan för genomförandet av Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Nulagesbeskrivning-orebrolan-2013 (2 MB)

 • 2015:20 Inventering av vedskalbaggsfaunan vid Svartån och Bålby

  För att öka kunskapen om naturvärdena vid sjön Teen så utfördes under sommaren 2014 en inventering med inriktning mot björkdominerade hagmarker och översvämningsskogar. Svartålandskapet vid Teen uppvisar en mycket artrik vedskalbaggsfauna knuten till översvämningsskogar, trädklädda betesmarker och kulturlandskap i form av alléer och parkmiljö belägna i anslutning till den gamla sätesgården Bålby. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  2015-20-Vedskalbaggsfaunan-vid-Svartan-Balby (6 MB)

 • 2015:27 Miljöövervakning av rikkärr i Dalarnas och Örebro län

  För att följa hur rikkärren utvecklas i länen, medverkar länsstyrelserna i Dalarnas och Örebro län i det gemensamma delprogrammet för miljöövervakning av rikkärr som har tagits fram av Naturvårdsverket. Metodiken som används är gemensam för alla län som ingår i delprogrammet. Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den första inventeringsomgången inom miljöövervakningen under åren 2011 och 2014 ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Miljoovervakning-rikkarr-i-Dalarnas-och-Orebro-lan-2015-27 (3 MB)

 • 2015:36 Jordbruksfåglar och småbiotoper - en pilotstudie

  År 2009 startade åtta länsstyrelser (i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Skåne, Örebro och Västmanlands län) miljöövervakning av småbiotoper i och i anslutning till åkermark med Sveriges lantbruksuniversitet som utförare. Övervakningen har utförts i ett stickprov inom 3x3 km stora landskapsrutor. Stickprovet sammanfaller med fågelinventeringar inom Svensk fågeltaxerin ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Jordbruksfaglar-och-smabiotoper–en-pilotstudie (3 MB)

 • 2005:21 Stora rovdjur 2006-2008

  Förslag till regional förvaltningsplan och regionala delmål för antal och utbredning av varg, lodjur, björn och kungsörn. I denna regionala förvaltningsplan redovisar Länsstyrelsen inriktningen av den regionala förvaltningen av stora rovdjur samt anger regionala delmål för arternas antal och utbredning. Utgångspunkten är den nationellt beslutade rovdjurspolitiken enligt regeringens proposition Sa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  2005_21_Forvaltningsplan_stora_rovdjur 2006-2008 (1 MB)

 • 2015:30 Risk- och sårbarhetsanalys 2015

  2015 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker och hot som kan inträffa i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera kriser och samhällsstörningar.

  Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 27 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga som finns att förebygga och hantera krise ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (2 MB)

 • Riksintresset Lindesbergs stadskärna

  Tyréns AB har på uppdrag av Lindesbergs kommun sammanställt ett planunderlag avseende kulturhistoriska värden i Lindesbergs stadskärna. Denna del av staden är ett riksintresse område för kulturmiljövården. Uppdraget är till 50 % samfinansierat med länsstyrelsen, genom länets fördelning av det statliga kulturmiljöanslaget. Rapporten är utformad som ett kunskaps- och planeringsunderlag för kommunen ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Riksintresset Lindesberg stadskärna (10 MB)

 • Naturvårdsbränningar i Life Taiga 2015

  Inom LIFE-projektet Taiga genomfördes under sommaren 2015 flera naturvårdsbränningar i Örebro län, vid Ställbergsmossen och Västeråsmossen. I denna rapport redovisas kortfattat hur bränningarna genomfördes och hur de gick. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Taiga rapport sommar Örebro 2015 (3 MB)

 • 2004:15 Biologisk undersökning av 9 sjöar och 15 vattendrag i Örebro län 2003

  Rapporten redovisar resultat från biologiska undersökningar av förekomst av mört och dess reproduktion i 9 sjöar, fiskfaunan i 15 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i 7 av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2003. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2004_15 (1 MB)

 • 2003:23 Biologisk undersökning av 14 vattendrag i Örebro län 2002

  Rapporten redovisar resultat från en biologisk undersökning av fiskfaunan i 14 vattendrag i Örebro län samt bottenfaunan i sex av dessa vattendrag. Projektet genomfördes under 2002. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2003_23 (1 MB)

 • 2002:1 Miljötillståndet i Örebro läns sjöar och vattendrag år 2000

  Vattenkemiresultat om surhet, näringsämnen och metaller från 2000 års riks- och länsinventering av sjöar och vattendrag i Örebro län. I rapporten har dessutom eventuella trender i resultaten från 15 års mätningar beskrivits för pH och alkalinitet samt fosfor- och kvävehalter i sex tidsseriesjöar (”referenssjöar”). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2002

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2002_1_Miljotillstandet_sjoar_vattendrag_2000 (8 MB)

 • 2000:30 Biologisk undersökning av två sjöar samt fem vattendrag inom Örebro län 1999

  Rapporten redovisar 1999 års resultat från biologisk undersökning av flodkräfta i en sjö, fiskfaunan i en sjö och fem vattendrag samt bottenfaunan i tre vattendrag inom Örebro län. Avsikten med undersökningen är med ledning av erhållna resultat bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2000_30 (414 kB)