2015:38 Satellitbaserad övervakning av våtmarker - slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län

Löpnummer:
2015:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetationsförändringar i våtmarker har använts för att hitta områden med förändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Projektet drivs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och är tänkt att genomföras enligt ett löpande schema över landet fördelat på olika undersökningsområden.

Under perioden 2014-2015 utfördes "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Den satellitbaserade övervakningen är utformad för att upptäcka markanvändningsrelaterade förändringar i öppna myrar i form av ökad biomassa/igenväxning. Till förändringsanalysen för en tidsperiod används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt "1997" (satellitdata främst från 1997 men även från 1995, 1999 och 2000) och ett från en senare tidpunkt "2007" (satellitdata främst från 2007 men även från 2009 och 2010).

Förändrade områden delas in i två förändringsklasser; potentiell och säker förändringsindikation med en minsta karteringsenhet på 0,5 ha. Förändringsklasserna ger en direkt indikation på styrkan och omfattningen av förändringen. Förändringsklassningen redovisas även som förändringskartor: andel säker förändringsindikation per analyserad öppen myr presenterade inom olika områdes- eller regionsindelningar. Exempel på intressanta områdesindelningar som redovisas är indexrutor 10 km och delavrinningsområden. Undersökningsområdet, d.v.s. "Öppen myr" -mask med undantag för fjällen, omfattar totalt ca 233 000 ha. Det analyserbara området, d.v.s. undersökningsområdet med undantag för moln mm, motsvarar ca 90 % av det totala undersökningsområdet.

Av det totala analyserbara området visade 3 100 ha (1,46 %) säker förändringsindikation och 1 800 ha (0,84 %) potentiell förändringsindikation.

Utvärderingen, som utfördes med hjälp av flygbildstolkning och fältbesök, visar att överensstämmelsen för de 127 slumpmässigt valda förändringsindikationsytorna ligger minst på 62 % och max på 86 %. Motsvarande överensstämmelse för de 38 slumpmässigt valda referensytorna ligger minst på 84 % och max på 95 %.
Kommentar: