2013:37 Ras- och skredrisker i Örebro län

Löpnummer:
2013:37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
36
En GIS-analys över potentiella ras- och skredområden

Syftet med denna rapport är att ta fram information om var i länet det finns förutsättningar för ras och skred, samt att utgöra ett planeringsunderlag för alla former av plan- och anläggningsarbeten i länet. Rapporten beskriver de GIS-analyser som utförts för att ta fram en karta över länet som
visar var det finns förutsättningar för ras och skred. Rapporten tar även upp grundläggande fakta om ras och skred, olika jordarters egenskaper, inträffade ras och skred inom länet samt åtgärder som kan vidtas för att minska risken för ras och skred. Analysresultaten redovisas dels i översiktliga kartor i denna rapport, dels på Länsstyrelsens hemsida där de kan studeras mer i detalj genom webGIS eller laddas ner
som GIS-fil.
Kommentar: