2011:44 Stöd- och förstärkningsresurser i Örebro län

Löpnummer:
2011:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
48
Under året har Länsstyrelsen bedrivit projektet ”Stödresurser i Örebro län 2011” där primära beroenden och behovet av förstärkningsresurser undersökts hos länets aktörer. En inventering av frivilliga förstärkningsresurser har även genomförts för att söka skapa en bild över länets samlade krafter.

Flertalet av de tjänster som samhället idag är beroende av är privatägda och levereras av olika entreprenörer. Kunskapen om privata näringslivsaktörers beredskapsarbete och behov behöver utvecklas framöver, liksom förmågan att göra djupare beroendeanalyser för att på så vis synliggöra styrkor och svagheter. Dessa analyser skulle bland annat klargöra och förtydliga vilka fortsatta kompetenser och resurser som behöver förstärkas då artikuleringen av behov i sig kan upplevas som svårt.
Kommentar: