2008:17 Naturrum Tiveden – en förstudie

Löpnummer:
2008:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2008
Sidantal:
41
Förstudien har resulterat i ett innovativt förslag på naturum i nätverksform. Förslaget innebär att ett antal aktivitetscentr i området binds samman genom en bärande idé och genom gemensam service i form av marknadsföring, bokning etc. Fördelen är att fler platser i området exponeras för besökarna och att det lokala engagemanget tas tillvara och stärks. Nätverksmodellen är ett önskemål från lokalbefolkningen. Om länsstyrelsen beslutar sig för att utveckla denna modell får det konsekvenser för hur kommande fas bör läggas upp. Det får också konsekvenser för hur teman, lokalisering och fysisk gestaltning. Detta beskrivs närmare i denna rapport.
Kommentar: