Riksinventering av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, 2004-2006 – En lägesrapport efter tre säsongers inventering

Löpnummer:
2007:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
30
I åtgärdsprogrammet för bevarande av vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum, föreslogs en riksinventering för att förbättra kunskapsläget kring arten. I rapporten sammanfattas några preliminära resultat efter tre säsongers inventering (2004-2006). Arbetet fortsätter under 2007 och en revidering av åtgärdsprogrammet är planerad till 2008.


Under inventeringen hittills har återfynd gjorts på ett flertal av de tidigare kända lokalerna för vit stjälkröksvamp. Cirka 20 av de gamla lokalerna har besökts och återfynd har gjorts på 15 av dessa. Dessutom har nyfynd väsentligen utökat artens utbredningsareal eftersom 10 nya lokaler har hittats.  Nyfynden har skett på Gotland, i Västergötland och i Dalsland. Den dalsländska förekomsten ansluter geografiskt västerut till nyfunna populationer i inre Oslofjorden.


En preliminär bedömning av den vita stjälkröksvampens status pekar mot att arten har en begränsad men tämligen stabil population i landet. Igenväxning och exploatering av lokaler kan utgöra hot. Under inventeringen har arten påträffats på kalkmurar, ett tidigare okänt habitat. Här föreligger ett akut hot på grund av en pågående restaurering av kyrkmurar.
Kommentar: