2002:23 Program för kulturmiljövård i Örebro län, del 3

Löpnummer:
2002:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram består av tre delar. Del 3  Program för kulturmiljövård i Örebro län är själva programhandlingen. Programmet utgör den övergripande ramen för Länsstyrelsens kulturmiljövårdsarbete och vårt förhållande till andra organisationer som också arbetar med kulturmiljövård. Detaljutformningen av Länsstyrelsens årliga arbete styrs av vår verksamhets-planering och regleringsbrev, men också de händelser runt om i länet som direkt påverkar vårt arbete. Därför är programmet skrivet för att vara flexibelt.
Kommentar: