2002:15 Biologisk undersökning av en sjö samt elva vattendrag i Örebro län 2001

Löpnummer:
2002:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2002
Sidantal:
84
Syftet med undersökningen är att bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Dessutom utförs undersökningarna som effektkontroll i de vatten som kalkats och där eventuell ”biologisk återställning” i kalkade vatten utförts. Undersökningen ingår i uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Resultatet från de biologiska undersökningarna visar generellt inga tecken
på försurningspåverkan eller påverkan av näringsämnen/organisk belastning. De resultat som avviker något från det normala är från de tre bäckarna Dammsjöbäcken, Lillsjöbäcken och Rönnhöjdsbäcken. Dessa bäckar bedöms ha mycket stor avvikelse av reproduktion jämfört med andra jämförbara öringförande bäckar. Orsaken till detta kan bero på konkurrensförhållanden och/eller predation.
Kommentar: