GIS och kartor

Länsstyrelsen har tre karttjänster som du kan använda för planering och hitta geografisk information, GIS. Huvuddelen av den geografiska informationshanteringen består av att söka reda på en geografisk plats, ta reda på vilka förhållanden som råder, studera omgivningarna, mäta avstånd, markera platsen och skriva ut kartor.

​Våra karttjänster

Länsstyrelsen tillhandahåller idag tre olika GIS-tjänster för allmänheten WebbGis planeringsunderlag Örebro, GISdata från länsstyrelserna samt Sveriges länskartor.

Kartorna får användas för eget bruk. Kartorna får inte tryckas upp till försäljning eller spridas utan Länsstyrelsen i Örebro läns medgivande.

WebbGis planeringsunderlag Örebro

I WebbGis presenteras geografisk information om blad annat natur- och kulturmiljön, vattenmiljö och riksintressen.

WebbGis planeringsunderlag Örebro, (Webbtjänst) nytt fönster

GISdata från länsstyrelserna

Här kan du ladda ner länsstyrelseproducerad GIS-data för användning i ditt eget GIS. Data kan laddas ner i shape-format (ESRI) i koordinatsystemet SWEREF99.

GISdata från länsstyrelserna

Sveriges länskartor

Sveriges länskartor är en enklare GIS-tjänst (tittskåp) avsedd för allmänheten. Tjänsten är rikstäckande och innehåller bland annat terrängkarta, skyddad natur i Sveriges län, kommun- och tätortsbeskrivningar samt symboler för nationalparker, naturreservat och djur- och växtskyddsområden.

Sveriges länskartor 

Länsstyrelsens GIS - arbete

Användningen av GIS, geografiska informationssystemet, är ett viktigt stöd för verksamheternas dagliga arbete på länsstyrelsen.

Huvuddelen av den geografiska informationshanteringen består av att söka reda på en geografisk plats, ta reda på vilka förhållanden som råder, studera omgivningarna, mäta avstånd, markera platsen och skriva ut kartor.

För att lösa ovanstående arbetsuppgifter arbetar vi med programvaran ArcGIS. Vi arbetar även med WebbGis Planeringsunderlag Örebro som är ett så kallat ”tittskåp”. Ett tittskåp är ett enkelt webbaserat GIS-verktyg som inte kräver någon installation på din dator.