Miljöfarliga muddringsmassor från Hemfjärden ska tas omhand på land

Örebro kommun planerar muddring av farleden i Hemfjärden. Kommunen har sökt dispens från dumpningsförbundet för att få dumpa de muddringsmassor som uppstår längs med farleden.
Men botten är kraftigt förorenad och risken är stor för att föroreningarna sprids om de dumpas i vattnet. Därför har Länsstyrelsen i Örebro län i dag beslutat att inte att lämna dispens. Muddringsmassorna måste därmed tas omhand på land.

Efter att Hjälmaren sänktes i slutet av 1800-talet blev farleden i Hemfjärden grund och måste med jämna mellanrum muddras. Sedan 1970-talet har Örebro kommun haft ansvaret för att underhålla farleden i Hjälmaren och efter muddringar har man tidigare dumpat massorna i Hemfjärden. Men enligt dagens lagstiftning råder det förbud mot dumpning och Örebro kommun har ansökt om dispens från förbudet hos Länsstyrelsen.

Provtagningar visar att botten i farleden är kraftigt förorenad med både organiska miljögifter och metaller som kan påverka både vattenlevande djur och växter. Hemfjärdens leriga bottnar är inte lämpliga för att lägga muddermassor på och vattendjupet på de tänkta platserna är mindre än två meter. Därmed är risken stor att gifterna med tiden sprids vid hårt väder och av svallvågor efter båttrafiken.

Det finns över 30 licensierade yrkesfiskare i Hjälmaren och hela sjön utgör ett riksintresse för yrkesfisket. Det finns också ett omfattande fritidsfiske runt Hjälmaren. Hem- och Mellanfjärden är viktiga lek- och uppväxtområden för den ekonomiskt viktiga gösen. Länsstyrelsen konstaterar därför att det, utöver risk för skada på själva fisken, finns risk för skada för fiskenäringen.

Flera olika remissinstanser har yttrat sig i frågan. Sveriges geologiska undersökning (SGU) menar att massorna bör hanteras på land som miljöfarligt avfall. Också Havs- och vattenmyndigheten, Miljönämnden i Örebro kommun, Hjälmarens fiskareförbund och Svenska insjöfiskarenas centralförbund motsätter sig dumpning.   

Länsstyrelsen konstaterar i beslutet att det inte finns förutsättningar att ge någon dispens från dumpningsförbudet. Att kostnaden för ett omhändertagande av massorna på land är större än kostnaden för dumpningen uppväger inte den risk för skada som dumpningen kan innebära.

Beslutet i sin helhet finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.  

För mer information:
Handläggare Mia Hammarberg, tfn. 019-19 30 38
Enhetschef Vatten Peder Eriksson, tfn. 019-19 30 88 eller 070-673 49 93