Ny rapport om försurningstillståndet i skogsmiljön i Örebro län 

Publicerad
2012-07-04
Kategori
Miljö & klimat
Ämnesområde
Tillståndet i miljön

Det försurande svavelnedfallet har minskat kontinuerligt i länet de senaste 15 åren. För kvävenedfall är det svårare att påvisa tydliga trender. Det sura nedfallet har dock tömt marken på ämnen som motverkar försurning, vilket leder till att det tar lång tid innan marken återhämtar sig. Andelen försurade sjöar i Örebro län beräknas till 33 %. Detta är avsevärt över medelvärdet för Sverige, 10 %, samt även över länets regionala miljömål.

Ja 

Svavelutsläppen i Europa har minskat med 82 % sedan 1990, vilket återspeglas i halterna av svaveldioxid i luft, nedfall av svavel till skog och halter av svavel i markvattnet. Det sura nedfallet har dock tömt marken på buffringskapacitet, och det tar lång tid innan marken återhämtar sig.   

Kväveutsläppen från Europa har sedan 1990 minskat med 47 % för kväveoxider och 25 % för ammoniak. För kvävenedfall är det svårare att påvisa tydliga trender.  

Beräkningar tyder på skogsavverkning i vissa områden i Örebro läns skogsmarker bidrar till försurningen i skogmarkerna, i synnerhet i de norra delarna av länet. Om även GROT (grenar och toppar) tas ut vid avverkning riskerar försurningspåverkan att bli avsevärt större.  

Andelen försurade sjöar i Örebro län beräknas till 33 %. Detta är avsevärt över medelvärdet för Sverige, 10 %, samt även över länets regionala miljömål.  

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län mäter IVL Svenska Miljöinstitutet nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet på två platser i länet. Krondroppsnätet startade 1985, och 2011 startades det fyraåriga samarbetsprojekt som råder idag. I denna rapport redovisas resultaten från mätningar från perioden januari 2010 till september 2011 och relateras till tidigare års mätningar.  

Målet är att utifrån depositions-, markvatten- samt lufthaltsmätningar ge kunskap om påfrestningar från luftföroreningar på skogsekosystemen och dess effekter på växtlighet, mark och vatten.  

Läs mer i rapporten ”Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2011”.   

Senast uppdaterad: 2012-07-04    

Kontakta oss

Pelle Grahn
Vattenvårdshandläggare
Vatten och naturmiljö
Pelle punkt Grahn snabela lansstyrelsen punkt se¤Pelle punkt Grahn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2248775
070-5407206