25 miljoner till naturvård - Storsatsning på Tysslingen och Venakärret 

Publicerad
2012-07-20
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Skyddad natur

Nu storsatsar vi på de biologiska värdena i Tysslingen i Örebro kommun och i Venakärret i Nora kommun. Länsstyrelsen i Örebro län har beviljats pengar ur EU:s fond för större naturvårdsprojekt – LIFE. Totala budgeten för projektet är ca 25 miljoner kronor. Det betyder att naturvårdsåtgärder som restaureringar av slåtter- och naturbetesmarker kan genomföras.

Ja 

I Tysslingen, en av Sveriges finaste fågelsjöar, ska strandängar och vattenytor återskapas och metoder för slåtter av strandängarna utvecklas. - Det här känns jättebra, nu kan vi ta ett helhetsgrepp i Tysslingen och genomföra åtgärder som vi annars aldrig har möjlighet att göra. I och med att vi utökar arealerna av hävdade ängar och öppna vattenytor skapar vi bättre miljöer för flera arter av bland annat änder och vadare, säger Michael Andersson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Venakärret i Nora kommun är ett av Mellansveriges största rikkärr, en kalkrik våtmark med många unika arter. - Detta är en naturtyp som håller på att försvinna på grund av utdikning eller igenväxning. Restaureringen kommer att gynna orkidéer och andra typiska rikkärrsväxter, säger Åsa Forsberg, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

I båda områdena ökas tillgängligheten med utkikstorn, spänger och guidade turer.

Projektet inleds under hösten då en projektledare anställs som detaljplanerar åtgärderna i samråd med markägarna. Arbetena påbörjas tidigast våren-sommaren 2013.

Tysslingen och Venakärret ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden, Natura 2000-områden, till vilka projektmedel från LIFE söks. Det är Länsstyrelsen som i samarbete med lokala markägare och djurhållare dragit upp målen för de två områdena i projektet som fått namnet RECLAIM LIFE. Naturvårdsåtgärderna pågår 2013-2017.

- Det roliga är att detta projekt inte bara gynnar naturen utan även grannar och markägare, ja, även många natur- och friluftsintresserade, säger Johan Wretenberg, enhetschef på Länsstyrelsens naturskyddsenhet. Vi tror att både Tysslingen och Venakärret blir mer populära som besöksmål och lättare att bruka för bete och slåtter.

Vid sidan av LIFE-projektet pågår förhandlingar om bildande av naturreservat i både Tysslingen och Venakärret.

För mer info: Johan Wretenberg, Enhetschef Naturskyddsenheten, tfn. 070-6566144

 Läs mer här

Flygbild Tysslingen Anna-Karin Roos.jpg

Flygbild Venakärret - Bergslagsbild AB

Guckusko - Åsa Forsberg 

 Sångsvanar Tysslingen - Roger Lundberg 

 
Senast uppdaterad: 2012-07-20    

Kontakta oss

Johan Wretenberg
Naturskydd
Johan punkt Wretenberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt Wretenberg snabela lansstyrelsen punkt se
070-6566144