Kommunal och lokal naturvård (LONA)

Här hittar du information kring den kommunala naturvårdssatsningen, som även kallas för LONA. Inom LONA kan kommunerna söka medel till naturvårdsprojekt från Länsstyrelsen.
LONA

Syftet med LONA-bidragen är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidraget ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Satsning på våtmarker 2018-2020

Under 2018 kan kommuner söka bidrag hos Länsstyrelsen för anläggande och restaurering av våtmarker. Våtmarkssatsningens syfte är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Satsningen som pågår fram till 2020 är en förstärkning av LONA. Ansökning sker på samma sätt som för övriga LONA-projekt. Läs mer nedan.

Mer information om satsningen finns här:
LONA-bidraget för våtmarksåtgärder, Naturvårdverket
Våtmarkssatsningen, Naturvårdsverket

Vem kan söka medel?

Kommuner kan söka LONA-bidrag av Länsstyrelsen. Det är de lokala idéerna och önskemålen som ska vara drivkraften. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från företag, föreningar eller markägare. En lokal aktör med en projektidé kan presentera den för kommunen och föreslå att kommunen ställer sig bakom ansökan.

Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. LONA-bidrag kan inte ges till redan påbörjade åtgärder. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Läs mer om LONA på Naturvårdsverkets sida om satsningen.

Hur söker man medel?

Sista ansökningsdatum för våtmarksprojekt med start under 2018 är den 10 april 2018. En andra ansökningsomgång kommer i höst, med sista ansökningsdatum den 1 oktober 2018. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Ansökningar för andra LONA-projektmedel för 2019 ska göras senast 1 december 2018. Ansökan ska göras direkt i Naturvårdsverkets databas ” Registret för Lokala naturvårdssatsningen (LONA)". Här kan du ansöka om, registrera och redovisa LONA-bidrag samt söka information om projekt.

Lämna in verksamhetsrapport

Senast 1 mars varje år ska de kommuner som fått bidrag lämna en verksamhetsrapport över hur projektet har utvecklats hittills. Enklast tar du fram en verksamhetsrapport genom att söka upp det aktuella LONA-projektet i LONA-registret, gå in under fliken Rapportering och sedan Generell information. Fyll i enligt anvisningarna för att ta fram en verksamhetsrapport. Se annars Blanketten för verksamhetsrapporten hittar du här!

Rekvirera LONA-medel

Det är viktigt att löpande rekvirera medel enligt beslut för beviljade projekt. Glöm alltså inte att även rekvirera delsummor även om projektet löper över flera år. Använd Länsstyrelsens blankett för att rekvirera medel till LONA-projekt.

Projekt som beviljats under senaste åren i länet

Projekt som beviljats LONA-bidrag under de senaste åren i Örebro län har en stor spridning. Exempel är grönstrukturplaner, restaurering av vattendrag, framröjning av värdefulla träd, inventeringar av naturvärden, vandringsleder, naturinformation till barn, naturskola med mera. Däremot är det inte alla kommuner som tar möjligheten att söka LONA-bidrag. Länsstyrelsen ser gärna att fler av länets kommuner söker eftersom hittills genomförda LONA-projekt har visat sig vara mycket lyckade och skapat nya upplevelsevärden för invånarna.

I flera fall har Lona-medel varit av stor betydelse eller till och med helt avgörande för genomförandet av projekt. En rapport från Naturvårdsverket 2011 (rapport 6392) visar att Lona spelat en viktig roll för kommunerna att till exempel inrätta reservat. Förordning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) anger följande sex åtgärder som kan beviljas medel:

  1. Kunskapsuppbyggnad som syftar till att skap underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
  2. Framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed friluftsliv,
  3. Områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt natur- eller kulturreservat,
  4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive att främja friluftsliv,
  5. Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla, eller
  6. Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning om naturvård.

Se vidare länk till förordningen i högerboxen till höger under rubriken "Mer information".