Konkurrens

Länsstyrelsen ska främja en effektiv konkurrens i privata och offentliga verksamheter till nytta för dig som konsument och skattebetalare. Arbetet görs i nära samarbete med Konkurrensverket.

Vi ska informera om konkurrensfrågor och uppmärksamma Konkurrensverket om det finns tecken på att konkurrensbestämmelserna inte följs. Konkurrens stimulerar till en bättre användning av samhällets resurser och gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden. För att konkurrensen ska fungera behövs effektiva spelregler.

Vad innebär konkurrenslagen?

Konkurrenslagen anger ramarna för vad som är tillåtet. Den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster ska gå rätt till. Avsikten är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt. Misstänker du att några anbudsgivare har kommit överens om att sätta konkurrensen ur spel? Då ska du kontakta oss eller Konkurrensverket.

Vad gör Länsstyrelsen? 

Länsstyrelsen ska verka i länet för en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet, till nytta för konsumenterna.

I uppdraget ingår det särskilt att:

  • Informera om konkurrensfrågor
  • Uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelserna.
  • Uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv konkurrens.
  • Lämna förslag till, och efter samråd med konkurrensverket, följa upp avregleringsåtgärder.
  • Uppmärksamma olika typer av hinder för en effektiv konkurrens i offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa.
  • Verka för att konkurrensaspekter beaktas hos Länsstyrelsen och i regionala och lokala organ.

Länk till Konkurrensverket