Bilskrotning

Foto: Mostphotos bilskrotning

Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av Länsstyrelsen. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten.


Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av Länsstyrelsen. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten.


Reglerna för bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186), och enligt den ska platsen för bilskrotningen återställas om och när verksamheten upphör. I § 35 anges också att Länsstyrelsen kan kräva en säkerhet för de åtgärder som behövs.

 

Mottagningsställen för uttjänta bilar

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Mottagningsställen för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv som tydliggör producenternas ansvar för uttjänta fordon. Mottagningsställen ska anmälas till Länsstyrelsen av bilproducenterna.

Ansökan om auktorisation

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och betalas in till Länsstyrelsens bankgiro 5051-7697. Märk din betalning med "2055 Auktorisation av bilskrotare".

Länsstyrelsens handläggning får inte påbörjas förrän avgiften är betald. 

Till ansökan ska du bifoga följande handlingar:  

  • Personbevis i de fall en fysisk person ansöker om auktorisation  
  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person  ansöker om auktorisation  
  • Bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (erhålles av Bolagsverket)  
  • Bevis om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (erhålles av överförmyndaren i kommunen)  
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Om beslut inte finns kan kopia av inskickad anmälan bifogas  
  • Kopia av meddelat bygglov (inkl. karta) för verksamheten, eller kopia av arrendekontrakt  
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska bifogas  
  • Namn och personnummer (personbevis bifogas) för den eller de personer som ska utfärda skrotningsintyg  

Säkerhet ska ställas enligt 35 § bilskrotningsförordningen: ”Auktoriserad bilskrotare kan av länsstyrelsen åläggas att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för bilskrotningen som i den händelse verksamheten upphör kan åligga honom enligt föreskrift i lag.” Säkerheten beräknas dels efter 1000 kr per skrotbil (uttjänt bil) som samtidigt får lagras inom området, minst 100 000 kronor för iordningsställande av marken, och minst 200 000 kronor för en markundersökning.