Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är allt ifrån utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten till sådant som orsakar olägenhet för omgivningen såsom buller, skakningar, ljus och strålning.
Foto: Carina Remröd

Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos länsstyrelsen

Tillståndsprocessen består av två delar:

 1. Samråd genomförs.
 2. Ansökningsprocess, börjar med att ansökan lämnas in och avslutas med ett skriftligt beslut.

1. Samråd genomförs

Samrådet är viktigt bland annat för att klargöra vad verksamhetsutövaren planerar för verksamhet, för att se om det finns några omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd och för att fånga in eventuella olika intressen som kan finnas. Viktigt att tänka på är att det är du som verksamhetsutövare som har ansvar för samrådet. Samrådet går till enligt nedanstående:

 1. Ta fram och skicka ett underlag för samråd till länsstyrelsen i det län där din verksamhet ska bedrivas.
 2. Kontakta länsstyrelsen och kommunens miljönämnd och boka in en tid för samråd. Samrådet genomförs oftast på platsen där verksamheten ska bedrivas.
 3. Förbered och genomför samrådet med länsstyrelsen och den kommunala nämnden. Där diskuteras också vilka övriga som är berörda och hur samråd med dessa kan ske.
 4. Länsstyrelsen tar ett beslut om att verksamheten medför betydande miljöpåverkan som skickas till dig alternativt meddelar dig att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan.
 5. Samråd med övriga berörda genom till exempel brev, annons och möten.
 6. Upprätta en samrådsredogörelse som skickas in tillsammans med ansökan.

Läs mer om samrådet och vilket underlag som ska skickas in i ”Broschyr om tillståndsprocessen enligt miljöbalken”. Som stöd finns också ett förslag på dagordning för samrådsmötet. Kontakta oss också gärna om du vill veta mer om hur samrådet går till eller har några frågor.

2. Ansökningsprocess

När samrådet är avslutat skrivs ansökan (inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelsen) och lämnas därefter in till Länsstyrelsen i Örebro län. Det gäller både för verksamheter som ligger i Värmlands län och i Örebro län. Ansökans innehåll är viktigt och du kan läsa mer om det och hur ansökningsprocessen går till i ”Broschyr om tillståndsprocessen enligt miljöbalken”. En bra ansökan gör att handläggningen går snabbare och därmed till att tiden till beslut blir kortare. När ansökan har lämnats in händer följande:

 1. Ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Örebro län (gäller både verksamheter i Örebro och Värmlands län).
  Ansökan kan lämnas in:
  - Via vanlig post (antal exemplar diskuteras på samrådet).
  - Via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.
  - Via webbformulär Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
  - Som stöd finns en blankett för grunduppgifter i ansökan Ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
 2. Eventuell komplettering av ansökan begärs skriftligt.
 3. Ansökan kungörs genom annons i tidningen och skickas på remiss för att få in yttranden.
 4. Sökanden bemöter de yttranden som har kommit in i ärendet. Miljöprövningsdelegationen (MPD) tar beslut som skickas till sökanden.
 5. Möjlighet finns att överklaga beslutet.

Målsättningen är att beslut fattas av MPD senast 6 månader efter ansökan är komplett. Men handläggningen tar ofta längre tid än så, särskilt för vissa branscher såsom vindkraftsärenden. När beslut är fattat skickas det till dig och du har möjlighet att överklaga beslutet om det går dig emot. För att höra hur det ligger till med din egen ansökan är du välkommen att kontakta oss som jobbar med prövning på Länsstyrelsen i Örebro.

Aktuella tillståndsansökningar och beslut för miljöfarlig verksamhet

Kungörelser för aktuella tillståndsärenden för Örebro och Värmlands län finns att ta del av på Länsstyrelsens webbplats:

 • Ärenden som har kungjorts och där ansökan har bedömts komplett (där yttranden kan lämnas).
 • Ärenden där beslut har fattats av MPD och besluten har kungjorts (som kan överklagas).

Ta del av kungörelser av ansökningar och beslut på Länsstyrelsens sida under Om Länsstyrelsen och Kungörelser och delgivningar.

Avgift för prövningen

För prövningen tar Länsstyrelsen ut en avgift som regleras i lagstiftningen (förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). Det är en årlig avgift som betalas så länge verksamheten bedrivs med start året efter tillstånd har getts. Om det är en ny verksamhet betalar du alltså inte någon avgift det år som du får tillståndet. Utöver denna avgift tas en tillsynsavgift ut av tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen eller den kommunala miljönämnden) för den tillsyn som bedrivs över verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen

För Länsstyrelsens beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet gäller särskilda regler. Besluten skall fattas av en jurist och en miljösakkunnig. De utgör tillsammans MPD.

Det finns 12 Miljöprövningsdelegationer i landet, se kartan nedan. Ansökan bereds av enheten Miljöskydd. Vem som är handläggare varierar beroende på ärendets art. Länsstyrelsen i Örebro handlägger tillståndsprövning av B-verksamheter för Örebro och Värmlands län.

MPD-organisationen

Kontakta oss MPD

Björn Petterson
Telefon: 010-224 83 11
MPD-ordförande

Jonas Söderlund
Telefon: 010-224 86 78
Miljösakkunnig

Jonas Georgsson
Telefon: 010-224 86 67
Miljösakkunnig

 

Kontakta oss handläggare:

Peter Ekelund
Telefon: 010-224 86 64

Jonas Georgsson
Telefon: 010-224 86 67

Carina Regborn
Telefon: 010-224 86 75

Jonas Söderlund
Telefon: 010-224 86 78

Eva-Marie Jansson
Telefon: 010-224 86 71

Malin Ahlm
Telefon: 010-224 86 61