Vattenverksamheter - arbeten i vatten

I Örebro län finns många vattenanläggningar och vattenverksamheter. Det är till exempel bryggor, vägtrummor, kabelarbeten i vatten, vattenkraftverk, dammar, vattentäkter och markavvattningsföretag. Vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig. Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamheter.

Vad är en vattenverksamhet?

Med vattenverksamhet menas verksamheter/åtgärder som att:

  • uppföra, ändra, laga eller ta bort anläggningar i vattenområden, fyllning, pålning, eller andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge
  • bortledande eller tillförsel av grundvatten eller uppförande av anläggningar för detta
  • avvattna mark när det inte är fråga om avlopps- eller dagvatten.

En fullständig definition av vattenverksamhet finns i 11 kap 2§ miljöbalken. Med vattenområde menas ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd, se figur nedan.

Anmälnings- eller tillståndsplikt?

Vattenverksamheter av mindre omfattning är anmälningspliktiga. De typer av verksamheter som är anmälningspliktiga finns listade i en förordning. För större verksamheter, och alltid för vattenkraftverk, krävs tillstånd. Länsstyrelsen hanterar anmälningar och Mark- och miljödomstolen tillstånd.

Även om en vattenverksamhet är anmälningspliktig, så krävs det dock tillstånd om den har påverkan på närliggande fastigheter och denna påverkan är föremål för tvist (dom M1372-14, Mark- och miljödomstolen, Vänersborg).

Vid vattenverksamhet kan det även krävas strandskyddsdispens. Strandskydd är det minst 100 m upp på land och ut i vattnet från strandlinjen, se figur nedan (förutom för vatten som är undantagna). Vid strandskyddsdispens gör vi en samordnad prövning av vattenverksamhet och strandskydd. Om vattenverksamheten sker inom ett vattenskyddsområde krävs det en ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna. Dispensen kan endast beviljas om det finns särskilda skäl.

 

Bild över förhållandet mellan strandskydd och vattenverksamhet 

Avgränsningar för vattenverksamhet och strandskydd.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenverksamheter. Det omfattar bland annat hantering av anmälningsärenden. Mer generellt innebär det att vi ska kontrollera att miljöbalkens regler följs. Vi ska i det fall reglerna inte följs vidta åtgärder för att åstadkomma lagefterlevnad och rättelse. Det kan till exempel ske genom förelägganden. I det fall vi misstänker att ett miljöbrott har begåtts så ansvarar vi för att informera miljöåklagare om det.

Inom ramen för Länsstyrelsens tillsyn så arbetar vi också med rådgivning, information, anordnar utbildningstillfällen med mera för ägare till vattenanläggningar/vattenverksamheter. Detta för att ge kunskap om aktuella regler och regelförändringar i Miljöbalken och tillhörande förordningar eller föreskrifter.