Anmälningspliktiga vattenverksamheter

För att få göra mindre arbeten och anläggningar i vatten behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Det kan till exempel vara för att få gräva, fylla ut, byta en trumma, göra en våtmark eller leda bort vatten. Dessa ingrepp i vattenmiljön kallas vattenverksamhet. Exakta definitioner för vad som är vattenverksamhet finns i 11 kap. 2 § miljöbalken.
Sjöstrand där grävning utförts.

Innehåll på denna sida

Vilka vattenverksamheter ska anmälas?

Här listas vilka vattenverksamheter som kräver att du gör en anmälan innan du påbörjar ditt arbete i vatten:

 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar
 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500  kvadratmeter
 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter
 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter
 5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter
 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund
 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning
 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde
 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta
 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta
 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10
 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.

Särskilda regler om din åtgärd kan skada fisket eller särskilda arter

Om den planerade åtgärden kan skada fisket ska du även anmäla:  

 • rensningar för att bibehålla vattnets djup eller läge
 • omedelbar återställning av vattendrag som har vikit från sitt förra läge eller som på något annat sätt har förändrat sitt lopp.

Anmälan ska göras till oss innan arbetet påbörjas. Om rensningen påverkar eller riskerar att påverka arter som omfattas av Artskyddsförordningen krävs dispens från Länsstyrelsen.

Arter som berörs finns i bilaga 1 i Artskyddsförordningen (2007:845).

Artskyddsförordningen (2007:845) på notisum.se

Särskilda regler vid anmälan om byggande eller ändring av brygga

Länsstyrelsen handlägger anmälan om vattenverksamheter med undantag för byggande eller ändring av en brygga i vissa av länets kommuner.

I följande kommuner ska din anmälan om brygga skickas till Kommunen:

 • Hallsberg
 • Karlskoga
 • Lekeberg
 • Kumla
 • Laxå

I följande kommuner ska din anmälan om brygga skickas till Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB)

 • Hällefors
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora

Kontakta aktuell kommun eller BMB om du vill ha mer information om hur anmälan ska göras.

I följande kommuner ska anmälan om brygga skickas till Länsstyrelsen:

 • Askersund
 • Degerfors
 • Örebro

Vad ska anmälan innehålla?

Som stöd vid anmälan har vi tagit fram en blankett för anmälan om vattenverksamhet. Blanketten hittar du högst upp till höger på sidan.

Anmälan ska innehålla de uppgifter om platsen som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och närliggande fastigheter.

Det handlar om:

 • ritningar
 • kartor
 • tekniska beskrivningar
 • fotografier

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att kräva en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken.

Din anmälan om vattenverksamhet ska vara skriftlig och skickas till:

via e-post:  vattenverksamhet.orebro@lansstyrelsen.se

postas eller lämnas till: Länsstyrelsen i Örebro län
Vatten och Naturmiljö
701 86 Örebro

Hur långt i förväg måste en anmälan komma in?

Arbete i vatten får påbörjas tidigast åtta veckor efter att du gjort din anmälan, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift för anmälan

Avgiften för anmälan av vattenverksamhet är 1 350 kr.

Avgiften ska betalas när anmälan skickas in till Länsstyrelsen.

I anmälan  ska du även ange om anmälningsavgiften är betald eller inte. I blanketten finns ett fält för detta.

Inbetalning av avgiften ska göras till:  Bankgiro 5051-7697   Ange:

 • Vem som anmäler
 • Åtgärd och vattenområde eller fastighetsbeteckning
 • Konteringsnummer: 6283-7253510-53511

Avgift ska alltid betalas, med undantag för vissa särskilda åtgärder som görs för att förbättra naturmiljön där vi gjort bedömningen att det finns skäl att inte ta ut någon avgift.

Om din anmälan även omfattar prövning av andra avgiftsbelagda ärendeslag enligt miljöbalken, exempelvis dispens från biotopskydd eller dispens från strandskydd inom skyddade områden, ska du betala hela det högsta beloppet som anges för något av ärendeslagen plus 25 procent av summan av det belopp som anges för det övriga ärendeslaget.

Kontakta oss om du är osäker.

Rådighet – rätt att förfoga över vattnet

För att få bedriva vattenverksamhet ska du som verksamhetsutövare ha rådighet över vattnet – rätt att förfoga över vattnet - inom det område där du ska bedriva verksamheten.

 • Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att ha rådighet.
 • Huvudregeln är att ägaren till en fastighet råder över det vatten som finns inom fastigheten.
 • I rinnande vatten råder vardera sidans ägare över en lika stor andel i vattnet, även om en större del av vattnet rinner fram på den enes fastighet.

Rådighet kan förutom genom fastighetsförvärv fås genom servitut eller genom att sluta ett nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren. Under vissa begränsande förutsättningar kan rådighet över annan fastighets vattenområde ges tvångsvis genom dom, lantmäteriförrättning eller förvärv enligt expropriationslagen (1972:719).

I Hjälmaren och Vättern finns allmänt vatten som staten har rådighet över. Vad som är allmänt vatten regleras i Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde på Notisum.se

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

 Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det han handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsägbar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälningsförfarandet. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd.  

Information om att söka tillstånd för vattenverksamhet

Andra dispenser och tillstånd som kan behövas

Du som  anmäler en vattenverksamhet är också ansvarig för att innan åtgärden påbörjas ta reda på om det krävs andra anmälningar eller tillstånd.

Exempelvis:

 • strandskyddsdispens
 • bygglov
 • dispens från det generella biotopskyddet
 • dispens eller tillstånd naturreservat
 • dispens kulturreservat
 • dispens nationalpark
 • dispens djur- och växtskyddsområde
 • tillstånd kulturmiljölagen
 • dispens naturminne
 • tillstånd Natura 2000
 • dispens miljöskyddsområdedispens eller tillstånd vattenskyddsområde

Om det krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna har vi möjlighet att sampröva anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens. En samprövning innebär att ni skickar ansökan om dispens till Länsstyrelsen istället för kommunen.

Kontakta oss om du är osäker.

Anmälningsprocessen

När vi fått in anmälan skickar vi en kopia  till den kommunala nämnd som har tillsyn enligt miljöbalken i den kommun där verksamheten planeras att genomföras.

Om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten skickar vi en kopia av anmälan till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Tillsynsmyndigheten ska även ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet.

Beslut

 • När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken, eller
 • förelägga verksamhetsutövaren att
  a)  vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
  b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
 • om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, ska tillsynsmyndigheten meddela den som gjort anmälan att den anmälda vattenverksamheten kan godkännas.

När behöver du inte göra en anmälan?

Du behöver inte göra en anmälan om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att undantagsmöjligheten kan användas.