Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv långsiktig och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskyddet omfattar alla land- och vattenområden vid sjöar och vattendrag inom 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Utökning till 200 meter på land och 300 meter i vattenområdet gäller för Skagern och Unden i Laxå kommun.

Bestämmelserna om strandskydd har skyddat Sveriges stränder sedan 1950-talet. Att stränderna skyddats under lång tid gör att de idag i stor utsträckning är tillgängliga för allmänheten.

Övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för flera olika miljöer där många strandnära djur- och växtarter lever. En orörd strandzon har också en viktig funktion som biologiskt filter. Vattnet renas genom att partiklar binds och näringsämnen tas upp i växter i stället för att transporteras ut i sjöar och hav.

Bild över förhållandet mellan strandskydd och vattenverksamhet

Avgränsningar för vattenverksamhet och strandskydd.

Strandskyddets innebörd

Inom skyddat område får du inte uppföra nya byggnader och användning av befintliga byggnader får du inte ändra som till exempel bygga om en fiskebod till en sommarstuga.

Du får inte utföra anläggningar och anordningar som kan hindra allmänheten att beträda området som till exempel bryggor, planteringar, flaggstänger, trädgårdsgångar, staket, golfbanor och campingplatser.

Du får inte heller vidta åtgärder som kan försämra livsvillkoren för djur och växter inom strandskyddszonen som till exempel muddring och spridning av gödsel eller bekämpningsmedel. Mer information om strandskydd finns i 7 kap. 16 § Miljöbalken.