Skydd av dricksvatten

Tillgång till rent och friskt dricksvatten är viktigt för alla människor. För att säkerställa att dricksvattnet är av god kvalitet kan området runt en vattentäkt skyddas av ett vattenskyddsområde. 

Av Miljöbalken framgår: "Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt".

Ett vattenskyddsområde syftar till att ge vattentäkten ett skydd mot verksamheter eller åtgärder som kan förorena vattentäkten. Skyddet kan gälla både för grundvattentäkter, grundvattentäkter med infiltration eller ytvattentäkter.

I Örebro län har de flesta större kommunala vattentäkterna fastställda vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Mindre vattentäkter samt enskilda vattentäkter saknar ofta skyddsområden.

Inom arbetet med Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet samt Vattenförvaltningen framgår att alla nuvarande och framtida vattentäkter av vikt bör ha fastställda vattenskyddsområden.

Från och med 1 januari 2014 ansvarar Livsmedelsverket för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar. För frågor som rör vatten för hushållsgöromål som disk, dusch, tvätt och rengöring är det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för tillsynsvägledningen. Kommunen är tillsynsmyndighet och privatpersoner kan kontakta dem i enskilda ärenden.

Planera för dricksvatten - informationsfilm

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Stärkt planering, nya vattenskyddsområden och samverkan är viktiga faktorer för arbetet med en säker dricksvattenförsörjning. Nu lanserar Nationellt nätverk för dricksvatten en utbildningsfilm som kan användas för det syftet.

Filmen beskriver hur dricksvattenförsörjningen går till och några av de hot och risker som finns, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Filmen beskriver också hur bättre planering och samverkan kan öka förmågan att klara påfrestningar och säkra dricksvattnet.

Nationellt nätverk för dricksvatten består av de myndigheter och organisationer som på olika sätt ansvarar för svenskt dricksvatten. Nätverket bildades 2010 för att hålla samman planering, krisberedskap och forskning och för ett helhetsperspektiv på dricksvatten. Livsmedelsverket är på regeringens uppdrag nationell dricksvattensamordnare sedan 2009.

Se filmen!

Seminarium om dricksvattenplanering

Den 14 mars 2012 anordnade Länsstyrelsen ett seminarium om hur man kan arbeta med dricksvattenplanering. Vill du ta del av föreläsarnas presentationer så finns de här.