Så utvecklas miljön i Örebro län

Samhället behöver tydligare styras i en riktning som styr mot miljömålen och ett hållbart samhälle. Produktion och konsumtion behöver styras om till långlivade produkter som i högre grad är ekonomiskt lönsamma att reparera. Transporterna behöver i ökad grad ske utan klimat och hälsoskadliga utsläpp och livsmedlen produceras med hållbara metoder som i ökad grad gynnar Sveriges odlingslandskap och miljö.

Trenden i Örebro läns miljö och miljöarbete är positivt för endast två miljömål, Bara naturlig försurning och Myllrande våtmarker, neutral för fyra och negativ för tre För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå. Utsläppen av försurande ämnen minskar i Europa och Sverige vilket påverkar försurningsmålet i positiv riktning. Att skogsbruket i dagsläget bedrivs utan hänsyn till försurningsproblemen innebär samtidigt att försurningsmålet inte kan nås i stora delar av länet. Omfattande restaurerings- och nyanläggningsprojekt med offentliga medel inom främst skyddade områden är den främsta orsaken till att trenden för Myllrande våtmarker ändrats från neutral till positiv. Våra regionala sidor hittar du här.

Fokus i det regionala klimatarbetet

Länet kraftsamlar för att minska utsläppen, göra energianvändningen effektivare och öka andelen förnybar energi. Arbetet drivs enligt det energi- och klimatprogram som antogs 2012. Regeringen har under 2015 infört flera nya bidragsmöjligheter för energi och klimatåtgärder i linje med de regionala strategierna.

Under 2015 togs länets tredje biogasanläggning i drift och projekt kring mobilitet och laddinfrastruktur inleddes liksom projekt kring energieffektivisering av kommunala resor, reningsverk och skolor. Arbetet för klimateffektiva godstransporter fortsatte. Arbetet med det nya investeringsstödet Klimatklivet har bland annat resulterat i flera större projekt kring utfasning av olja och tillvaratagande av restvärme från industrier. På sidan för klimatarbetet finns mycket information om klimatprogrammet och uppföljningen av det.

Örebro läns utsläpp av växthusgaser har minskat med 23 procent sedan 2005. Minskningen beror på att det finns fjärrvärme i de större orterna och att vi i hög grad fasat ut fossila bränslen för uppvärmning. Transporter står för 42 procent av länets klimatpåverkande utsläpp. Utsläppen från transporter har minskat med elva procent under perioden 2005-2013. Men utsläppen behöver begränsas betydligt mer och arbetet med att underlätta energieffektiva resor och transporter i samhällsplaneringen behöver utvecklas. De nya strukturfonderna och de statliga bidragen kan ge nya möjligheter att arbeta med frågorna.

För att nå klimatmålen behöver energianvändningen bli effektiv inom alla sektorer. Planering och utveckling av bebyggelse och infrastruktur behöver inriktas på att minska transportbehovet och öka förutsättningarna för miljöanpassade transporter. Vi behöver bygga lågenergihus då vi bygger nytt eller gör större renoveringar. Våra konsumtionsmönster och vår markanvändning behöver ställas om så att den bidrar till minskade utsläpp. Styrmedel behöver införas som stödjer detta.

Trenden vände för Myllrande våtmarker

Situationen för den biologiska mångfalden är allvarlig både internationellt och nationellt. Enligt WWFs Living Planet Report 2014 har antalet vilda ryggradsdjur i världen mer än halverats mellan 1970 och 2010. Även i Sverige är naturen hårt pressad av intensiv markanvändning. Exempelvis är ca tio procent av arterna i den svenska skogen hotade eller riskerar att bli hotade. Trenderna för Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv är också negativ enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning men för målet Myllrande våtmarker har trenden vänt. Miljötrenden bedömdes 2015 vara positiv.

Det är flera stora offentliga åtgärdsprojekt som sammantaget ger så stora effekter att situationen för våtmarkerna sammantaget förbättras. Bara under något år har ca 300 ha våtmarker anlagts eller restaurerats i odlingslandskapet. Den stora ökningen beror på att ett stort restaureringsprojekt i naturreservatet Kvismaren avslutats och att arbetena inom EU-projektet Life RECLAM har intensifierats. Det är för naturvården stora och mångåriga projekt som får stor effekt. Restaureringsåtgärderna under 2015 inom Life Reclaim kostade exempelvis ca 1,7 miljoner kr, varav EU bekostat hälften.

Inom projektet restaureras våtmarker i och kring sjön Tysslingen i Örebro kommun samt länets största rikkärr, Venakärret i Nora kommun. Mer information finns på projektets hemsida.

Utöver att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald utvecklas besöksanordningar i områdena och projekten ger även positiva effekter på vattenkvalité och klimat.

Allvarliga kunskapsluckor består

För två miljömål, Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet är utvecklingen oklar eftersom tillräckliga underlag saknas. Bristen på kunskap är också särskilt stor inom kulturmiljöområdet och om hur den biologiska mångfalden utvecklas. Men under året har ett nytt miljöövervakningsprogram för grundvatten antagits som på sikt kommer att förbättra kunskapen om länets grundvatten. Flera kommuner arbetar också med att ta fram kulturmiljöprogram för att värna och utveckla dessa värden.  

Rapporten Hållbarhet i sikte

Klicka på bilden för att komma till sida med rapporten.

Bild med länk till rapporten