Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till den pågående klimatförändringen. Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringen och utsläppen av växthusgaser.

Högt vattenflöde.

Förändrat klimat

Sverige kommer, trots stora insatser, att få ett varmare och våtare klimat. Det leder i sin tur till en ökad risk för översvämningar, kraftigare regn, erosion och naturkatastrofer. Det kan även leda till periodvis torka och värmeböljor.

Det är viktigt att vi redan nu anpassar samhället till ett förändrat klimat. Det är inte förrän i framtiden som vi vet om dagens insatser var tillräckliga.

Effekter av ett förändrat klimat

För Örebro län förväntas följande konsekvenser av klimatförändringen:

  • Ökad nederbörd och ökade vattenflöden med ökad översvämningsrisk och ökad risk för skred och ras.
  • Dricksvattenförsörjningen försvåras när det blir brunare vatten, dvs mer humus, pga av varmare klimat och större risk för förorening av vattentäkter pga översvämningar.
  • Perioder med hög temperatur blir vanligare och leder till en ökad dödlighet för utsatta grupper som sjuka och äldre.
  • En förskjutning mot norr av sydliga ekosystem och arter.
  • Minskat uppvärmningsbehov.
  • Jordbruket och skogsbruket gynnas genom längre växtsäsong och högre tillväxt, men kan missgynnas om det kommer in för regionen nya skadeinsekter och växtsjukdomar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. Det gäller särskilt med avseende på förebyggande och kunskapshöjande insatser för att begränsa samhällets sårbarhet.

För att begränsa skadorna är det viktigt att arbeta förebyggande för att skydda särskilt utsatta områden. Det är även nödvändigt att ha tillräckliga kunskapsunderlag och utarbetade krishanteringsplaner för att kunna fatta rätt beslut när väl en kris eller olycka inträffar.