Energi- och klimatprogram #klimatorebrolan

Under 2016 arbetar vi med att revidera det befintliga energi- och klimatprogrammet för Örebro län.

Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro (idag Region Örebro län) tog under 2012 fram ett nytt program för energi och klimat i Örebro län. Programmet är ett underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar för energi- och klimatarbetet inom Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län och vägledande för länets kommuner samt ska fungera som inspiration för företag och organisationer. Programmet omfattar åren 2013-2016.
Sex personer som håller i något som exemplifierar energi- och klimatfrågor.

Revidering av energi- och klimatprogrammet 

Under 2016 arbetar vi med att revidera det befintliga energi- och klimatprogrammet för Örebro län. Det nya programmet ska gälla för år 2017-2020. Genom en bred dialogprocess ska programmet utgöra ett underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Programmet ska innebära ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi. Det ska också bidra till ett aktivare klimatarbete i regionen.

Programmet ska även kunna vara vägledande för kommunerna i regionen. De kommuner som önskar har möjlighet att anta programmet i sin helhet, eller anpassa delar av programmet till respektive kommun som sin energi- och klimatstrategi.

Visionen är ett samhälle utan utsläpp

Visionen för Örebroregionen är att skapa ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målen behöver bland annat användningen av fossila bränslen för uppvärmning avvecklas till år 2020, energieffektiviteten i transportsystemet öka och fossilberoendet brytas.

Fem vägar för att uppnå vision och mål

Programmet pekar ut fem vägar för att uppnå vision och mål: energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera klimatsmart och att se till att den offentliga sektorn är en förebild.

Till 2020 ska Örebro län:

  • minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent (jämfört med 2005)
  • bli 20 procent mer energieffektiva (jämfört med 2008)
  • öka andelen förnybar energi till 60 procent (från 51 procent år 2009).

Årlig energi- och klimatdag 

2015 års energi- och klimatdag

Den 13 november 2015 anordnades Regional energi- och klimatdag i Örebro. Drygt 100 personer deltog under dagen som av anordnades av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer från energi- och klimatkonferensen 2015.

2014 års energi- och klimatdag

2014 års energi- och klimatkonferens ägde rum den 15 oktober i Örebro. Omkring 90 personer samlades för att diskutera energi- och klimatfrågor.   

Film och presentationer från dagen via Youtube

2013 års energi- och klimatdag

Den 23 oktober arrangerades konferensen Tillsammans når vi målen, där cirka 80 personer deltog.

Dokumentation från konferensen Tlllsammans når vi målen
 

 Arbetet drivs tillsammans med Region Örebro län

Region Örebro län

 

Pilotprojekt för samåkning

 

 

Tillsammans når vi målen till 2020
- kortversion av Örebro län energi- och klimatprogram