Energi- och klimatprogram

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer. Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras.

Energi- och klimatprogrammet beslutades hösten 2017 och omfattar åren 2017-2020. Det ersatte då tidigare energi- och klimatprogram för länet.

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

 • minskade utsläpp av växthusgaser
 • förnybar energi och
 • energieffektivisering.

Vision för energi- och klimatarbetet

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Övergripande mål

 1. Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
 2. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
 3. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet.

Insatser för att uppnå vision och mål

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har sex olika insatsområden identifierats:

 • Resor och transporter
 • Energiförsörjning
 • Produktion och konsumtion av livsmedel
 • Företag och industrier
 • Byggnader och fastigheter
 • Övrig konsumtion.

Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheter att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att minska länets klimatpåverkan.

Årlig energi- och klimatdag 

2017 års energi- och klimatdag

Den 10 november arrangerades Energi- och klimatdagen för Örebro län.

2015 års energi- och klimatdag

Den 13 november 2015 anordnades Regional energi- och klimatdag i Örebro. Drygt 100 personer deltog under dagen som av anordnades av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län.

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer från energi- och klimatkonferensen 2015.

2014 års energi- och klimatdag

2014 års energi- och klimatkonferens ägde rum den 15 oktober i Örebro. Omkring 90 personer samlades för att diskutera energi- och klimatfrågor.   

Film och presentationer från dagen via Youtube

2013 års energi- och klimatdag

Den 23 oktober arrangerades konferensen Tillsammans når vi målen, där cirka 80 personer deltog.

Dokumentation från konferensen Tillsammans når vi målen